Štítky článku: •  

Kdo tady porušuje zákon?

Přeposlal mi jeden známý email, jejž dostal od webového pošťáka Centrum.cz, který patří do impéria Zdeňka Bakaly (Economia). Přetiskuji jej zde doslova a do písmene:

„Vážený uživateli,

bohužel se nám nepodařilo doručit Vaši zprávu, protože ji náš systém vyhodnotil jako potenciální spam. Pokud chcete zprávu úspěšně doručit příjemci, zkopírujte kód z tohoto e-mailu a pošlete jej na naši zákaznickou podporu helpdesk@economia.cz.

Upozorňujeme, že můžete být pracovníkem zákaznické podpory vyzván k udělení souhlasu s tím, že obsah Vašeho e-mailu bude pročten a na základě toho vyhodnocen.

Kód: q0:5f81d3ef85e81ee………. (následuje ještě asi 30 čísel či písmen, která tu nezobrazuji, abych se sám nedopustil porušení interní komunikace)

Více informací, proč Vaše zpráva nemohla být doručena, naleznete na naší nápovědě v článku „Informace o nedoručení“.

Děkujeme za pochopení,

tým Centrum.cz“

Samozřejmě, že jde na první pohled o cenzuru, a to zcela nepokrytou, a navíc drze vyžadující, aby cenzurovaný s cenzurou jeho písemností vydal písemný souhlas, nicméně až poté, co k ní už vlastně došlo. Pokud to připomíná někomu známý Orwellův román 1984, pak je na správné adrese.

Praxe, kdy se naše privátní emaily nedostanou s podobným „zdůvodněním“ správnému adresátovi, nýbrž jen do rukou cenzora, je asi známa všem, kdo se v emailové poště dopouštějí nějakých názorů, neladících s oficiální ideologií vládnoucí vrchnosti. Zhruba před dvěma lety upozornil předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný, že jde o flagrantní porušování Trestního zákoníku, jmenovitě paragrafu 182. Protože ne každý zná všechny zákony a ne každý má trpělivost se jimi probírat, učinil jsem to za vás a vypsal všechna ustanovení, u nichž jsem přesvědčen, že většina tam popsaných skutků se dnes a denně u nás děje. Bylo by dobré, aby tato ustanovení znalo a umělo využívat co nejvíc lidí, jichž se mohou týkat. Protože pamatujte: Neznalost zákona nejen neomlouvá, ale v daném případě doslova škodí!


Trestní zákoník 40/2009 Sb.   

(Poslední změna zákona: 17. 9. 2015)

HLAVA II. — TRESTNÉ ČINY PROTI SVOBODĚ A PRÁVŮM NA OCHRANU OSOBNOSTI, SOUKROMÍ A LISTOVNÍHO TAJEMSTVÍ

 • 175 Vydírání

Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až čtyři léta nebo peněžitým trestem.

 • 176 Omezování svobody vyznání

Kdo násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné újmy

 1. a) nutí jiného k účasti na náboženském úkonu
 2. b) zdržuje jiného bez oprávnění od takové účasti, nebo
 3. c) jinému v užívání svobody vyznání jinak brání,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

 • 177 Útisk

Kdo jiného nutí, zneužívaje jeho tísně nebo závislosti, aby něco konal, opominul nebo trpěl, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

 • 179 Porušování svobody sdružování a shromažďování

Kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy omezuje ve výkonu jeho sdružovacího nebo shromažďovacího práva, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 • 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji

Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem veřejné moci, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají, bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti.

Stejně bude potrestán, kdo, byť i z nedbalosti, poruší státem uloženou nebo uznanou povinnost mlčenlivosti tím, že neoprávněně zveřejní, sdělí nebo zpřístupní třetí osobě osobní údaje získané v souvislosti s výkonem svého povolání, zaměstnání nebo funkce, a způsobí tím vážnou újmu na právech nebo oprávněných zájmech osoby, jíž se osobní údaje týkají.

 • 181 Poškození cizích práv

Kdo jinému způsobí vážnou újmu na právech tím, že

 1. a) uvede někoho v omyl, nebo
 2. b) využije něčího omylu,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

 • 182 Porušení tajemství dopravovaných zpráv

(1) Kdo úmyslně poruší tajemství

 1. a) uzavřeného listu nebo jiné písemnosti při poskytování poštovní služby nebo přepravované jinou dopravní službou nebo dopravním zařízením,
 2. b) datové, textové, hlasové, zvukové či obrazové zprávy posílané prostřednictvím sítě elektronických komunikací a přiřaditelné k identifikovanému účastníku nebo uživateli, který zprávu přijímá, nebo
 3. c) neveřejného přenosu počítačových dat do počítačového systému, z něj nebo v jeho rámci, včetně elektromagnetického vyzařování z počítačového systému, přenášejícího taková počítačová data,

bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.

(2) Stejně bude potrestán, kdo v úmyslu způsobit jinému škodu nebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch

 1. a) prozradí tajemství, o němž se dozvěděl z písemnosti, telegramu, telefonního hovoru nebo přenosu prostřednictvím sítě elektronických komunikací, který nebyl určen jemu, nebo
 2. b) takového tajemství využije.

(5) Zaměstnanec provozovatele poštovních služeb, telekomunikační služby nebo počítačového systému anebo kdokoli jiný vykonávající komunikační činnosti, který

 1. a) spáchá čin uvedený v odstavci 1 nebo 2,
 2. b) jinému úmyslně umožní spáchat takový čin, nebo
 3. c) pozmění nebo potlačí písemnost obsaženou v poštovní zásilce nebo dopravovanou dopravním zařízením anebo zprávu podanou neveřejným přenosem počítačových dat, telefonicky, telegraficky nebo jiným podobným způsobem,

bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti.

 •  183 Porušení tajemství listin a jiných dokumentů uchovávaných v soukromí

Kdo neoprávněně poruší tajemství listiny nebo jiné písemnosti, fotografie, filmu nebo jiného záznamu, počítačových dat anebo jiného dokumentu uchovávaného v soukromí jiného tím, že je zveřejní, zpřístupní třetí osobě nebo je jiným způsobem použije, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.

 • 184 Pomluva

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Píše pan Petr Žantovský na petrzantovsky.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 571 × | Prestiž Q1: 13,54

+26 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 19 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Josef Novák

Já bych to napsal jinak. Hele, blbe, nespamuj. A ty, Žantovský, příště mysli, než něco napíšeš. Třeba to nebude taková volovina. I když, od tebe se nic jiného, než hloupost, už tak nějak neočekává.

PeTaX

Zřetelně problematice vůbec nerozumíte. Právě server centrum.cz je proslulý tím, že zahazuje do spamového koše maily na základě textového obsahu, což je naprosto nepřípustné. Spamový filtr smí posuzovat pouze to, zda identická zpráva není v krátkém časovém úseku rozesílána na velké množství emailových adres, a pak jí může přiřadit hlavičkové informace a spamové skóre, například v tomto tvaru:

X-Spam-Checker-Version: SpamAssassin 3.4.3 (2019-12-06) on jaguar.blueboard.cz
X-Spam-Level:
X-Spam-Status: No, score=-1.7 required=5.0 tests=BAYES_00,BR_SPAMMER_URI,DKIM_SIGNED,DKIM_VALID,DKIM_VALID_AU,FREEMAIL_FROM,HTML_MESSAGE,RCVD_IN_DNSWL_LOW,SPF_HELO_NONE,URIBL_BLOCKED shortcircuit=no autolearn=no autolearn_force=no version=3.4.3

Mazání mailů na základě textového obsahu je naprosto nepřípustné a je v rozporu se zákonem. Mechanismus uplatňují takový, že maily s kritickými slovy jsou automatickým filtrem vyřazeny a v případě že požádáte o kontrolu podle textu uvedeného v článku, pak živá osoba přečte textový obsah a posuzuje zcela svévolně, jestli je kritické slovo použito v kladném či záporném kontextu. To je čistá cenzura. Přesně takto se chovala StB.
(PS: Vy se s panem Žantovským osobně znáte, že mu tykáte?)

Josef Novák

Co o tom mailu víte, že jste si svým odsudkem jistý? Počkejme na upřesnění autora článku.

Re. tykání - děkuji za upozornění. Příště mu budu onikat.

Borsuk

Pane Novák o tom mailu přeci není třeba nic vědět. To je jako by jste říkal "A co byl ten okradený vůbec zač, že chcete trestat zloděje?!" Ale takhle tendenčně se dnes zkrátka přemýšlí resp. nepřemýšlí.

RITCHI

PeTax - naprosto s Vámi souhlasím. U mě se s naprosto totožným upozorněním na nedoručený email z ničeho nic roztrhl pytel, nebyl den, kdy by se mi alespoň jedna, nebo dvě zprávy nevrátily. Došlo to tak daleko, že jsem to psychicky nevydržel a na Centrum napsal mail:

Dobrý den. Netuším, jaký "skvělý" strojový algoritmus nyní používáte, ale může mě šlak trefit, když skoro každý druhý email který odešlu, není doručený. (SMS zpráva). A to bez možnosti nějaké nápravy. Email formuláře na potvrzení o tom, že se nejedná o spam, jsem obdržel pouze jednou jedinkrát, v ostatních případech nic. A tak není jiná šance, jak zprávu doručit bez toho, aby jí ta hloupá mašina nevyhodnotila jako spam. Tomu říkáte vylepšení služeb? K čemu je mi takový email, u kterého člověk může jen odhadovat, jestli moje zpráva příjemci náhodou dorazí nebo ne? Už je to skoro stejné, jako u České pošty. Dřív tyhle problémy nebyly (a to jsem u volny.cz už od roku 2000!), fungovalo to vždy skvěle a když jsem napsal email, věděl jsem, že příjemci na 100% dojde. Můžete s tím něco udělat? Nebo budou uživatelé volny.cz neustále trnout, jestli ten "chytrý" robot za ně rozhodne, co pustí, nebo nepustí dál? Kdyby to bylo jen jednou za čas, u sporných či podezřelých emailů, tak to pochopím. Ale když jde o každý druhý, nebo třetí úplně běžný email, je to naprosto nepřijatelné a stresující. Pokud nemíníte situaci řešit a zjednat nápravu, nezbude mi, než se po létech obrátit na jiného poskytovatele, u kterého si na podobné problémy nestěžují a přenos pošty probíhá bez komplikací.

Děkuji za odpověď, PODPIS

PeTaX

Souhlas. Centrum si naprosto zkazilo pověst. Je lepší včas odejít jinam a nastavit si jen přeposílání. Po nějaké době zrušit.

RITCHI

Pokračování-

Odpověď přišla ještě tentýž den:

Dobrý den, do této chvíle od Vás evidujeme pouze dva doručené kódy. Pokud se situace opakuje, např. s jedním konkrétním příjemcem, můžete nám zaslat vzorek zprávy a my situaci prověříme. Antispamový systém ale není dokonalý, takže samozřejmě k chybnému vyhodnocení jako spam může docházet, pokud zpráva obsahuje či vykazuje spamové prvky (příliš mnoho příjemců, pouze odkaz v těle zprávy, bez textu, příloha ve formátu šířící malware, atd. atd.). Za takovou chybu se pochopitelně omlouváme. Tímto bezpečnostním opatřením avšak chráníme naše servery proti zneužívání spammery, jejichž aktivity v posledním letech roste a tím i ostatní uživatele, aby své schránky mohli korektně používat.

S pozdravem
A. L.
Helpdesk teamleader

Je pravda, že od té doby je jako zázrakem klid. Vrátil se mi zatím jediný (přeposlaný několika příjemcům), takže tam bych to i pochopil. Rozhodně je nepříjemné a především nepřípustné, aby nějaký robot (dnes se tomu říká umělá inteligence) za vás rozhodoval, co smíte odeslat a co nesmíte.

RITCHI

Aktualita: Tak dneska opět dvě nedoručené zprávy, vyhodnocené jako spam. Začínám pomalu chytat nerva, takže opět email na Centrum, tentokrát už trochu ostřejší. Takže uvidíme, s čím na mě vyrukují...

"Ten Váš debilní robot, který neumí rozeznat spam od normálně odeslané zprávy mě už opravdu sere!!!
Není snad dne, aby se mi alespoň jedna zpráva vrátila jako nedoručená. To s tím vážně neumíte nic udělat? Přece není normální, abych trnul, jestli můj email příjemci vůbec dojde, nebo ne. Nebo mi chcete tvrdit, že mail adresovaný víc jak třem lidem automaticky nedoručíte?Proč to u jiných serverů jde, a u Vás ne? To přece není služba, to je bordel!!!

"Antispamový systém ale není dokonalý, takže samozřejmě k chybnému vyhodnocení jako spam může docházet"

Tohle vysvětlení, které jsem od Vás před pár dny dostal, mě má jako uchlácholit? Proč to tedy používáte, když to není dokonalý!? Jen nasíráte lidi, kterým tahle neschopná "umělá inteligence" zbytečně komplikuje život..."

Podpis

Dexempo

Kdysi jsem míval na Centrumu schránku. Pak mi začaly chodit nevyžádané spamy se soudruhem odborářem Vetchým, abych jakože volil soudruha knížete z Trautenberku. Pokoušel jsem se na obsah reagovat, ale moje odpověď byla neodesílatelná. Tak jsem soudruhovi Vetchému napsal alespoň do divadla, ve kterém aktuálně účinkoval. Věřte mi, že nešlo o nic příjemného ke čtení. Soudím, že mu ji ani k nahlédnutí nedali. Nicméně na onom Centrumu jsem svoji e-mailovou schránku zrušil. Ještě mi tenkrát napsali, proč prý tak činím? Tak jsem jim také něco sprostého odepsal a tím to celé skončilo.
Je naprosto fascinující sledovat, jak některé společnosti bojují se svým zákazníkem a jako kdyby jej ani ke své činnosti nepotřebovali.
Moje doporučení je: odejděte od podobných aktivistických aparátčíků, nenechávejte je spamovat, šmírovat, cenzurovat a podobně. Vždyť přeci nejsou jediní!

Josef Novák

Jak víte, že nespamoval?

Josef Novák

To bylo na pana Borsuka.

xgogo

MOhl byste prosím od známého zjistit podrobnosti k onomu mailu?
1. kolik bylo adresátů?
2. odesílal to z centrum.cz? pokud ne, odkud?
3. odesílal někdy přetím ze stejné adresy skutečný spam?

díky.

Dexempo

Bohužel, je to opravdu dávno.

Dexempo

Je to tedy bez záruky okopírováno z diskuze na YouTube. https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=A15_m9oTLE4
ondrej@vetchyprokarla.cz

Dexempo

https://www.czechfreepress.cz/dalsi-blogy/vetchyprokarla-aneb-pekingske-zeli-k-vareni-zaveli.html
A tady nějaká paní taky odpovídá na spam.

PeTaX

Primárně ale nejde o spamy a Vetchého, ale o praktiky serveru Centrum.

Dexempo

Dosud jsem si myslel, že mi ten spot rozeslal Centrum. Vidíte to, až se mě po dlouhých letech někdo zeptá, tak se dozvím veškeré detaily.

Dexempo

Publikováno 21. 1. 2013
Toto video natočil Ondřej Vetchý jako svoji soukromou iniciativu na podporu Karla Schwarzenberga. Ani on ani nikdo ze štábu si nenárokoval honorář. Od začátku jsme nechtěli na nikoho osobně útočit, ale vyjádřit politování nad vývojem českého národa v dobách komunismu i mafiánského kapitalismu. Zvolení Karla Schwarzenberga, bývalého spolupracovníka Václava Havla, potomka rodiny, která proti nacismu bojovala a poté byla donucena k emigraci, bychom považovali za světlý bod v temné politické situaci naší země. Bohužel volební štáb Karla Schwarzenberga ve spolupráci s provozovatelem serveru www.libimseti.cz trochu nešťastně použili k šíření videa uměle založenou emailovou adresu "vetchyprokarla" (pan Vetchý email již několik let nepoužívá) a rozeslali z ní video na emaily z databáze www.libimseti.cz. Pan Vetchý se poté stal terčem telefonických, mailových a mnohdy velmi nechutných útoků. Je nám to líto.

Vyjádření Ondřeje Vetchého:
„Na tom celém mě zaráží jenom jedna věc. To co mě vždycky strašně trápilo a trápí, na lidech žijících v České republice, je primární nedůvěra a zpochybnění všeho, co je nám denodenně na všech úrovních předkládáno. I o věcech, o kterých máme nulové, nebo minimální informace, jsme schopni si vytvořit naprosto vyhraněný a nezpochybnitelný názor, snad z pocitu, že s námi chce někdo manipulovat, nebo nás klamat. O to víc mě vždycky vyděsí skutečnost, že objeví-li se něco, jako například distribuce tohoto spotu, anebo jakákoliv zpráva z bulváru, drtivá většina těchto jindy opatrných, nedůvěřivých a podezíravých občanů, okamžitě přijme tuto zprávu, jako nezpochybnitelný a nezvratný fakt."

Dexempo

Je těžké také cokoli dohledat na internetu. Jediné, co se mi povedlo vygooglit, je toto video, kde uživatel evidentně reaguje na stejný email. https://m.youtube.com/watch?v=HIvbJrYX7VQ

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top