Štítky článku: •  

Normalizace covidismu pokračuje (1/2)

Demokratický právní stát zde existoval ještě v únoru 2020, od té doby je vládou Pána koblih destruován v přímém přenosu.

Události posledních dvou týdnů, které se jen shodou náhod překrývají se 73. výročím „vítězného února“, však zcela potvrdily mé dřívější obavy, vyjádřené v článku „Narozen v komunismu, umřu v covidismu“. V covidismu už jsme rok, nyní dochází k jeho normalizaci. Papaláši jsou stále titíž a dějiny se šklebí ustavičně.

Nepřetržitý a protiústavní nouzový stav

Od 5. 10. 2020 do 14. 2. 2021 byla tato země nepřetržitě v nouzovém stavu. Ten byl odůvodněn „zhoršením epidemiologické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2,“ což podle názoru vlády opravňovalo k postupu dle čl. 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, tedy k prohlášení koronaviru za „jiné nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožuje životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost.“ Ironií je, že reakce vlády na „epidemii koronaviru“, která nikdy nedosáhla ani poloviny počtu nakažených běžné chřipkové epidemie, ohrožuje životy, zdraví i majetek více, než stávající koronavirus vulgo čínská chřipka.

Protože nouzový stav umožňuje vládě výrazně zasahovat do základních práv a svobod občanů (pohybu, pobytu, shromažďování, podnikání, práva na vzdělání atd.), je jeho trvání omezeno nejvýše na dobu 30 dní, poté musí jeho prodloužení schválit poslanecká sněmovna. A ta až do 21. 1. 2021 vždy nouzový stav schválila, přičemž se s ohledem na „odůvodnění“ nouzového stavu jednalo o „bianco šek“ vládě. K prodloužení nouzového stavu po letošním Valentýnu nedošlo jen proto, že Babiš nesplnil podmínky KSČM, která mu umožnila prodloužit nouzový stav v lednu tohoto roku. Komunisté měli jen dva požadavky: návrat k normální výuce aspoň na celém prvním stupni základních škol, a otevření zimních středisek od 29. ledna (jejichž uzavření vládou nadělalo víc škody, než užitku).

Jaká byla reakce vlády na neprodloužení nouzového stavu poslaneckou sněmovnou? Vyhlásila jej znovu, na 14 dní, a to na základě žádosti hejtmanů. Všech hejtmanů vyjma primátora hl. m. Prahy, protože Babiš vyžadoval jednomyslnou podporu.

Že je takový postup protiústavní? Že na jeho protiústavnost upozornili vládu nejen ústavní právníci, česká advokátní komora nebo též předseda Senátu? Že veškerá opatření pro „boj“ s koronavirem, která nemají jiný právní základ, než nouzový stav, od 15. 2. 2021 neplatí, protože jsou rovněž protiústavní, což už judikují i soudy? To současnou vládu jednoduše nezajímá, spoléhá se na to, že než Ústavní soud projedná případné ústavní stížnosti, bude dávno po volbách. Trestního stíhání za zneužití pravomoci úřední osoby se členové vlády nebojí rovněž, ačkoli jednají ve zlém úmyslu a naplňují jeho skutkovou podstatu. Ti, kteří jsou současně poslanci, patrně spoléhají na svou imunitu.

Takzvané opoziční strany a hnutí následně prohlásily, že tento protiústavní nouzový stav budou do konce února respektovat, ale ani o minutu déle (proti byl pouze Okamura). Jsou to ty samé strany a hnutí, která odmítla vládnout s Babišem kvůli jeho údajnému střetu zájmů a trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo, jsou to ty samé strany a hnutí, která podporovala Milion chvilek pro demokracii a jejíž představitelé opakovaně označovali Babiše a jeho vládu za největší ohrožení polistopadového režimu v této zemi v době, kdy tato vláda ještě respektovala ústavní pořádek, nešikanovala občany bezúčelnou buzerací, nelikvidovala celá odvětví ekonomiky a nepracovala půlbilionovými deficity ročních státních rozpočtů na státním bankrotu. Ups.

Normalizace přijetím pandemického zákona

Protože Andrej Babiš pokládá poslaneckou sněmovnu za žvanírnu, která mu jen ztěžovala práci, když po něm konečně požadovala skutečné odůvodnění nouzového stavu a přehodnocení zavedených opatření pro „boj“ s koronavirem, vzkřísil nápad na normalizaci nouzového stavu pandemickým zákonem po vzoru Francie. Protože původní vládní návrh pandemického zákona ležel bez povšimnutí ve sněmovně od 7. 5. 2020 a již v době jeho předložení k němu měla opodstatněné výhrady celá řada opozičních poslanců i dalších osob, včetně Rekonstrukce státu, Vláda proto 15. 2. 2021 předložila nový návrh téhož zákona, a to ve stavu „legislativní nouze“ (do kterého se vláda sama dostala tím, že na předchozí pandemický zákon nesáhla 10 měsíců).

Vyhlášený stav legislativní nouze byl přitom rovněž protiprávní, neboť nesplňoval podmínky § 99 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, jak je vyložil Ústavní soud v nálezu sp. zn. Pl. ÚS 55/10:

„Za mimořádnou okolnost (posuzováno prizmatem ústavních principů) je možno považovat jen takovou okolnost, která se zjevně vymyká běžnému průběhu politických procesů vnitřních i vnějších, anebo může jít o okolnost, kterou představují přírodní katastrofy. Právě ona mimořádnost odůvodňuje nezbytnost bezprostřední reakce ze strany zákonodárce a s tím související omezení ústavních principů, jež se vztahují k parlamentní proceduře. Závěr o existenci této mimořádné okolnosti tak musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými okolnostmi. Její typová závažnost musí být přitom srovnatelná s čl. 8 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.“

Mimořádnou okolností pro přijetí pandemického zákona ve stavu legislativní nouze však nemůže být „epidemie koronaviru“, neboť k jejímu zvládání stačilo vyhlásit nouzový stav, mimořádnou okolností pak nemohla být ani neochota poslanecké sněmovny nouzový stav prodloužit, neboť vláda již dříve při přijímání opatření pro „boj“ s koronavirem využívala možnosti dané ministerstvu zdravotnictví v § 80 odst. 1 písm. g) zákona o ochraně veřejného zdraví, resp. § 69 odst. 1 téhož zákona.

Samotný pandemický zákon pak vláda prohnala poslaneckou sněmovnou za 3 dny, čímž byla znemožněna jakákoli smysluplná debata o jeho obsahu (podle toho taky ten zákon vypadá). To vše v dohodě s tzv. opozičními stranami a hnutími, které s tímto postupem souhlasily, ačkoli nebezpečí normalizace stavu legislativní nouze je plně srovnatelné s normalizací nouzového stavu.

Když se s obsahem pandemického zákona seznámil 19. 2. 2021 Senát, chtěla část senátorů projednat pandemický zákon důkladně na březnové schůzi (mimo jiné proto, že navrhovali opravu celé řady chyb), senátoři za ODS, KDU-ČSL a TOP09 prosadili jeho zrychlené projednání v Senátu, jehož výsledkem je ponechání pandemického zákona v téměř nezměněné podobě, kterou by následně mohla poslanecká sněmovna potvrdit (protože na přehlasování Senátu by Babiš neměl dost hlasů). Nepřekvapí, že pandemický zákon obratem 26. 2. 2021 podepsal prezident, který se jezdí učit do Číny, jak se stabilizuje společnost.

A protože zákony se dělí na dobré a rychlé, je tento zákon tím nejhorším, který nyní v ČR platí. Nejen proto, že byl přijat legislativně vadným postupem. Pandemický zákon ve schválené verzi zavádí „stav pandemické pohotovosti“, drtivá většina opatření, ke kterým byl nutný nouzový stav, tak bude vyhlašována i nadále v rámci stavu pandemické pohotovosti, avšak bez časového omezení. Jedinou změnou k lepšímu je požadavek na pravidelné přezkoumávání opatření každé dva týdny (které provádí orgán, který opatření vydal), a pak závěrečné ustanovení § 22 odst. 2 pandemického zákona, podle něhož část ustanovení pandemického zákona (včetně vyhlášení stavu pandemické pohotovosti) pozbyde platnosti 28. 2. 2022. Podotýkám, že není nic snazšího, než toto datum prostou novelizací kdykoli změnit, což poslanecká sněmovna v minulosti opakovaně činila v případě data účinnosti služebního zákona či data pro vydání územních plánů souladných se zněním stavebního zákona.

Stav pandemické pohotovosti je tedy vyhlášen prozatím na rok, a to přímo zákonem, ukončit či znovu obnovovat se však má usnesením poslanecké sněmovny vyhlašovaným ve sbírce zákonů. Z toho plynou hned dva zásadní problémy: zaprvé, pandemický zákon na rozdíl od čl. 11 zákona o bezpečnosti České republiky nepamatuje na možnost, že poslanecká sněmovna bude rozpuštěna, k čemuž již došlo v roce 2013, kdy její kompetence převzal Senát. Zadruhé, protože stav pandemické pohotovosti je vyhlášen zákonem, může být měněn opět pouze novelizací zákona, nikoli prostým usnesením poslanecké sněmovny. To činí onu „poslaneckou kontrolu stavu pandemické pohotovosti“ kontrolou ryze virtuální, protože tzv. opoziční strany a hnutí nemají na novelizaci pandemického zákona dost hlasů a ukončení stavu pandemické pohotovosti jinak, prostým usnesením, není možné, protože to odporuje čl. 41 Ústavy a jednacímu řádu poslanecké sněmovny.

Pandemický zákon rovněž v § 9 odst. 2 omezuje náhradu škody způsobené opatřeními vydanými na jeho základě v době „stavu pandemické pohotovosti“ pouze na skutečnou škodu. Ušlý zisk se tedy (na rozdíl od opatření vydávaných dle krizového zákona) hradit nebude. Ustanovení § 9 odst. 4 pak stanoví, že stát hradí škodu pouze v rozsahu, „v němž poškozený prokáže, že jejímu vzniku nebylo možné předejít nebo zabránit.“ Už to vidím v praxi:

„Poškozený, vy požadujete v rámci náhrady skutečné škody i nahrazení mezd zaměstnanců, které jste platil, i když jste nemohl podnikat? Měl jste je propustit, zabránil byste škodě. Chcete po státu uhradit nájemné, které jste platil, i když jste nemohl podnikat? Měl jste nájemní smlouvu vypovědět, zabránil byste škodě. Nakoupil jste zboží, protože vláda slíbila rozvolnit a pak opatření ještě zpřísnila? Ale s tím jste přece mohl počítat, podívejte se na reprodukční číslo.“

Toto neschválili pouze komunisti a sociální demokraté, tohle schválily i tzv. pravicové strany podporující podnikání.

(dokončení zítra)


Pozn. red.:  Prasata, dobytek, prasata, dobytek, prasata, dobytek, prasata, dobytek…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 253 × | Prestiž Q1: 8,76

+13 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 1 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. PeTaX

Napsat nový komentář
Borsuk

Pozor! neschválili to myslím poslanci za Trikoloru, někteří nezávislí a senátor za Svobodné. A tuším ani SPD.

0 | 0

Napsat nový komentář

Zbývá 2048 znaků.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top