Štítky článku: •  

Otevřený dopis prof. Václavu Hořejšímu a ostatním signatářům petice

Říká se, že petici vědců, kterou podepsalo na 3175 vědců, iniciovalo několik zářivých studentů (organizátoři: Lukáš Novák, Anna Vanclová, Martin Blažek) a páni profesoři se tak trošku báli nepodepsat. I způsob připojování podpisu je poněkud „neformálně“ prováděn jen kliknutím na adresu v mailu, nebo na webové aplikaci. Šedý Vlk se zeptal přímo pana profesora Hořejšího. (Odpovědi se dodnes nedočkal.) Vizme jeho dopis:

Vážený pane profesore Hořejší,

známe se jak virtuálně, tak osobně. Virtuálně ovšem déle a lépe z blogů Aktuálně, kde jsem byl léta nadšeným čtenářem Vašich sloupků. Jsme stejně staří a máme stejný pohled na věc. Či spíše — až do tzv. vědecké petice, které jste byl, podle údajů z otevřených zdrojů jedním z iniciátorů, jsme měli. Zda máme stejný pohled a zda si rozumíme ohledně současné migrační vlny, zaplavující Evropu, si nejsem úplně jistý. Což mne vedlo k napsání tohoto otevřeného dopisu.

Vy a ostatní signatáři říkáte například toto:

Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost — dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti.

Ano, nepřehlédl jsem, že hlavním terčem je politika médií, která samozřejmě a ostatně jako vždycky, honí zejména senzace. A je jedno jakým způsobem a na čí úkor. Zrovna tak mi neuniklo, že někteří politici se vezou na vlně obav z migrantů a migrační vlny a hledají, jak za použití jakýchkoli prostředků vytěžit z ní co nejvíce… Ani to, že vaše petice vědců na obé poukazuje.

Za jádro vašeho sdělení však osobně považuji tuto část:

Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory — mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit.

Celá petice třeba zde:

http://echo24.cz/a/wNtc5/petice-vedci-proti-strachu-a-lhostejnosti

Právě to mne vyprovokovalo k tomu, abych sedl a napsal desátý, tedy dnešní, díl seriálu o uprchlické problematice.

V dílech I. — IX. jsem se pokusil odprezentovat relevantní fakta, vážící se k současné migrační vlně. Hledal jsem je a třídil velmi pečlivě. Aniž bych si předem stanovil výsledek, ke kterému mám, na jejich základě, dospět.

Pokusím se shrnout, co mi nakonec z toho všeho vyšlo:

 1. Evropa stojí před problémem a jeho rozsahem, který dosud naprosto nezažila. Jen Německo už dnes pracuje s číslem 800 000 azylantů v tomto roce. A některé další státy budou čelit řádově stejným počtům — myšleno k počtu jejich obyvatel a rozměru ekonomiky.
 2. je nesporné, že pokud neskončí konflikty, které uprchlíky přímo generují — například v Sýrii, situace se ani v budoucích letech nezmění. Což je podmínka nutná, nikoli však postačující neboť
 3. vzhledem k tomu, že nejméně 40 % uprchlíků, alespoň těch, co míří do Německa, pochází ze zemí tzv. západního Balkánu a to především z Kosova, je zřejmé, že ani ukončení války naprosto neznamená, že místní obyvatelé zůstanou ve svých domovských státech po nastolení míru.
 4. je naprosto zřejmé, že Evropa a sociální systémy jednotlivých národních států nemohou vydržet takový nápor běženců, protože ještě před vypuknutím exodu směr Evropa byly tyto napnuté k prasknutí stávajícími závazky a v podstatě každý evropský stát, vzhledem k rostoucímu zadlužení, přemýšlel o jejich redukci, tak aby byly tyto vůbec ufinancovatelné. Uprchlická vlna je evidentně zatíží nad rámec současné únosnosti. A případné hroucení sociálních systémů zcela jistě povede k obrovským otřesům v jednotlivých zemích. S důsledky, které si dnes neumíme představit. A to až do možnosti vzniku občanských válek. V každém případě by taková situace byla ideální půdou pro nástup extrémních sil se šancí převzít reálnou politickou moc.
 5. je nepochybné, že vedle určitého procenta těch, kterým jde v jejich opravdu o život ve smyslu klasický politický uprchlík, je převážná většina z migrantů k příchodu do Evropy motivována především s vidinou změny svého ekonomického statusu. A jsou odhodláni ho získat za každou cenu.
 6. uprchlický problém se ani náhodou neredukuje na proces přijmutí kohokoli v nějakém konkrétním cílovém státě a jeho začlenění do společnosti. Podle naprosto doložitelných zdrojů má migrační vlna své dost zásadní pokračování v druhé či třetí generaci původního migranta. Tyto následné generace uprchlíků sice vyrůstají už v hostitelské zemi, mají její občanství, projdou jejím vzdělávacím procesem, ale v míře rozhodně větší než malé se vymezují proti hodnotám hostitelské země. A často velmi militantním a radikálním způsobem, které vedou ke střetům jak s většinovou populací, tak složkami státní moci. Odmítají převzít její hodnoty a dokonce jsou odhodlány vést ozbrojený boj proti těmto hodnotám. Jde sice o menšinu, nicméně důsledky jejího počínání nejsou bagatelní, nýbrž mají často plošně devastující charakter. Viz například tragedie 11. září.
 7. je zcela nesporné, že imigrantská komunita, která se umí nějak etablovat v hostitelské zemi, pokud přichází z jiného kulturního okruhu, má silnou tendenci se separovat od většiny a není do značné míry ochotna přijmout za své zcela psané i nepsané normativy, akceptovat jejich dodržování, což je nezbytně nutné, má-li fungovat občanské soužití s většinou bez problémů.
 8. praktickým výstupem bodu 7) je vytváření ghett s národnostními menšinami, se všemi důsledky, které to s sebou nese.
 9. je zcela zřejmé, že kapacity všech evropských států dohromady mají své hranice, do které jsou schopny akceptovat uprchlíky. Řečeno jednoduše — Evropa nemůže nikdy pojmout všechny, kteří mají zájem z Blízkého nebo středního východu, či Afriky přesídlit do Evropy.
 10. stejně tak je zřejmé, že každý uprchlík, který je přijat, budí v okruhu svých známých a příbuzných oprávněnou naději, že když to dokázal on, dokáží to i další, takže vlastně dochází k neustálému posilování migrace.
 11. každý přijatý uprchlík bude mít právo, na základě platných konvencí o slučování rodin, dodatečně pozvat do hostitelské země své nejbližší příbuzné. Což znamená, že vygeneruje x dalších příchozích. Kteří ovšem mohou, na stejném principu, emitovat další.
 12. Evropa, míněno EU si stanovila jako jedno ze svých základních pravidel volný pohyb osob, jehož výsledkem je tzv. Schengenský prostor. Ten může rozumně fungovat za předpokladu, že dobře pracuje ostraha tzv. vnějších hranic EU. K tomuto účelu si zřídil organizaci zvanou Frontex. Jak se tato vypořádává s tímhle naprosto zásadním úkolem, jsem popsal na základě interview s velitelem Frontexu zde:

Uprchlíci IX. — pořádáme Mistrovství Evropy v idiocii?

 1. když se podíváme na čerstvou německou statistiku běženců a jejich národnostní složení zjistíme následující:
graf-bezenci-vlk.png (22,696 kiB)
Běženci v Německu — skladba

Hlavní proud jsou Syřané. Vinou války, která probíhá už 4,5 roku. Která by byla dávno skončena, kdyby nebyla některými státy podporována umělá, tzv. syrská demokratická opozice a jinými státy vygenerováni, podporováni nebo alespoň tolerováni islamističtí fanatici ISL, jimž jsou dalšími státy umožňovány ekonomické aktivity, který syrský konflikt financují. Dodejme, že Sýrie, před vnitřním válečným konfliktem patřila k nejstabilnějším zemím široko daleko a migrace z ní měla podprahové hodnoty.

U migrantů ze západního Balkánu, zejména však z Kosova se pak naprosto vnucuje otázka — jak to, že v takových obrovských počtech utíkají ze země, která se zbavila tzv. srbského útlaku a oni získali samostatnost a demokracie je tam garantována EU a silami UNPROFOR? Připomeňme, že kvůli vzniku Kosova byla bezprecedentním způsobem porušena zásada územní celistvosti zakotvená v chartě OSN, jakož i narušeny hranice vzniklé po 2. světové válce a byl tak fakticky územně rozerván suverénní stát, při současném fatálním narušení jeho ekonomiky. Takže i ten nyní produkuje své migranty.

Migranti z Afghánistánu a Iráku pak jsou jasným důsledkem dvou válek v těchto zemích, jejichž výsledkem nebyl mír a stabilizace situace v zemi, ale pravý opak.

Uprchlíci z Afriky by nemohli cestovat směrem Evropa, kdyby nedošlo k evropskému zásahu v Libyi a odstranění Kaddáfího a následné totální destabilizaci vnitřních poměrů.

 1. je zcela zřejmé, že vzhledem k tomu, že ČR nijak nepokročila v řešení romské otázky a je za to opakovaně velmi tvrdě kritizována ze zahraničí, lze předpokládat, že sotva bude schopna zvládnout začlenit do společnosti další velkou skupinu z jiného kulturního okruhu. Už proto, že, na rozdíl od romských spoluobčanů tito budou handicapováni a to hodně dlouho, komunikační barierou. Která bude limitující ohledně možnosti uplatnění na trhu práce a také omezující v přístupu dětí migrantů ke vzdělání v ČR. Lze předpokládat vytvoření dalšího otevřeného a v dohledné době nevyřešitelného sociálně ekonomického problému
 2. problém i migrační vlnou dostal podobu stěhování národů. Evropa a její politické elity naprosto nezvládají její řešení a nejsou schopny podnikat žádná účinná opatření k jejímu zastavení. Jediné, co lze zatím zaregistrovat jsou pokusy o tzv. „spravedlivé rozdělení“ migrantů, které ovšem ani zdaleka nenaplňuje jejich očekávání a představy o tom, kde chtějí a hodlají v Evropě zůstat. Což ve svém důsledku nutně musí vést k negativnímu postoji obyvatelstva k migrantům v těch zemích, kterým jsou běženci přidělováni (Česká republika je mezi nimi) a samozřejmě i nespokojenosti běženců, přesídlených jinam, než si přejí a představují. Zatímco první typ nespokojenosti vede k demontáži podpory ke sjednocené Evropě a nahrává politické body krajním proudům, druhý zakládá na latentní konflikt běženců a vnucené hostitelské země.
 3. je zcela nesporné, že do problematiky současné migrační vlny by vedle Evropy měly být zaangažovány bohaté ropné státy na Blízkém východě, které jsou sice schopny podporovat a to velkými sumami bojující strany v zemích, odkud dnes z regionu masově prchají lidé do Evropy, ale zjevně nejsou ochotné sami přijmout jediného uprchlíka, financovat uprchlické tábory ani přispět ke zklidnění situace, pokud nevyhraje jimi podporovaná strana. Totéž platí o Spojených státech. Nikdo nemůže litovat svržení Saddáma Husejna nebo Talibanu či odstranění Kaddáfího. Nicméně je zcela prokazatelné, že Spojené státy naprosto selhaly ohledně funkčních řešení, v okamžiku tzv. dne po té! Výsledkem je naprostý chaos, trvalé zhroucení státních struktur, teror a bída. A obrovské množství uprchlíků. Je zřejmé, že pokud evropští lídři apelují na občany evropských zemí ohledně solidarity, je nepochybné, že nejméně tolik migrantů jako celá Evropa by měly přijmout i Spojené státy. Jako ten, kdo vlastně, ať už z jakéhokoli důvodu, vlastně migrační vlnu spustil. Měly by se velmi podílet na řešení jejích dopadů. A je nepochybné, že by řada běženců odchod do USA přivítala.

Vážený pane profesore,

pokusil jsem se v tomto dopise definovat ty problémy, které jsem při psaní seriálu o Uprchlících identifikoval jako největší a nejpalčivější. Všechny jsou fakticky doložené v textu jednotlivých pokračování nebo doložitelné jinými zdroji. Nebyl jsem veden žádnou xenofobií, jen a pouze oním zdravým rozumem a studiem faktů, ke kterým jsem se dobral. Přesně jak žádá vaše petice.

Vše jsem zveřejnil na svém soukromém blogu, kde není žádná reklama. Nikdo mne tedy nemůže podezřívat z toho, že se zveřejňováním polopravd a laciných senzací snažím zvednout cenu svého reklamního prostoru, abych generoval zisk. Podobně — vzhledem k tomu, že nemám žádné politické ambice, nikdy jsem v politice nepůsobil a neplánuji to ani do budoucna, nelze mne obvinit, že lovím voličské hlasy. Smyslem oněch devíti dílů Uprchlíků bylo, abych si sám sobě utřídil fakta a ujasnil postoj.

Ano, nepochybně v petici máte pravdu v tom, že uprchlický problém je zneužíván jak k laciné senzaci, tak dost odpudivému způsobu sběru hlasů pro nějaké příští volby. Jenže to, že někdo nějaký problém zneužívá, vůbec neznamená, že on NEEXISTUJE a není nanejvýš na čase ho přiměřeně jeho vážnosti — ŘEŠIT!

Jistě se shodneme na tom, že bohužel je více než nazrálý a dále eskaluje. A dost možná i na konstatování, že mocenské elity nemají nejspíš sebemenší tušení co s ním a pokud mají, pak postrádají i nějaké funkční minimum vůle aplikovat příslušná, dnes více než nezbytná, řešení.

Takže když to všechno shrnu — vaše petice je nepochybně humanistická a vedena dobrým úmyslem. Nicméně je obecným apelem, směřovaným na občana, nikoli na ty, kteří disponují reálnou mocí a kteří situaci svým nekonáním, nekompetencí či nedostatkem odvahy jít proti hlavnímu politickému proudu velkých evropských hráčů. Bez jakékoli ambice navrhnout nějaké řešení, které by vzniklou současnou nebo budoucí situaci ohledně migrantů, posunulo.

Přiznám se, že toto zjištění a z něho plynoucí obrovské zklamání bylo mým převažujícím pocitem po přečtení té petice. Možná neskromně jsem očekával alespoň nástin možných praktických kroků, vyplývající z mého celoživotního respektu ke špičkám české vědy. Doba pokročila tak, že obecné apely se už míjí účinkem a ničemu nepomáhají. Kromě dalšího dělení společnosti a utvrzování postojů pro a proti. Žádána jsou funkční řešení. Jen těmi lze zvládnout xenofobii a znemožnit ty, co si chtějí z uprchlíků udělat snadnou platformu ať už ke generování zisku nebo nástupu k moci. Praktická řešení jsou požadavkem dne! A kdo jiný by je měl dodat, když ne skutečná intelektuální elita České republiky?

Občan jako takový, má plné právo na svůj postoj. Má právo něco chtít a stejné právo něco nechtít. Podobně má právo se čehokoli bát či nebát. Úlohou elit je jeho strachy přesvědčivě a nade vši pochybnost vyvrátit, jsou-li tyto neoprávněné, nebo jsou-li příliš malé ve srovnání s reálnými negativy situace, kdy jim stát vyhoví. Nic z toho petice negeneruje, jen apeluje. A občan současně vidí nefunkční konání volených zástupců a exekutivy! Jen občané, jako svrchovaný zdroj vší moci ve státě, jsou oprávněni rozhodovat, kdo má nebo nemá právo žít a podle jakých pravidel v této zemi. Nemluvě o tom, že má právo učinit i špatná rozhodnutí, protože v konečném důsledku za ně ponese odpovědnost a bude sdílet náklady těchto rozhodnutí. Tak jak jsme oba mnohokrát, ve svých textech konstatovali například po volbách v roce 2006 a 2010.

Prosím, abyste všechny mé námitky zvážil. Budete-li mít zájem, rád Vám na Kose dám dostatek prostoru k vyjádření, které zcela jistě otisknu. Současně se zavazuji, že se dopředu vzdávám práva na odpověď, abych nevyužíval výhody vydavatele a možnosti posledního slova a že zcela výjimečně ani neposkytnu možnost ostatním k polemickým reakcím, jak je jinak na Kose běžným zvykem. Tímto chci jen podtrhnout respekt, jaký k Vaší osobě dlouhodobě chovám. Nejde mi v žádném případě o to zkoušet nad Vámi „vyhrát“, jakkoli sám z minulosti víte, že za něčím takovým umím jít velmi tvrdě a konsekventně. Nicméně uprchlický problém je příliš závažný a příliš rozsáhlý na to, abych k němu přistupoval jinak než věcně.

S plnou úctou a vážností

Vlk, 24. srpna 2015 by vlkp

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 897 × | Prestiž Q1: 6,64

+5 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top