Štítky článku: •  

Cizí slova podruhé

Protože mě problematika cizích slov zaujala, předkládám statistický seznam dalších 70 slov, kterým lidé příliš nerozumí.

Příspěvek navazuje na minulý článek Cizí slova. V předchozím článku jsem ještě doplnil četnosti požadavků na výklad významu jednotlivých výrazů od listopadu 2007 do dneška.

Zaráží mě, že se zhusta jedná o slova natolik běžná, že bych předpokládal, že jich většinu průměrně vzdělaný nebo sečtělý člověk bude znát, nebo by znát měl.

Č. Termín Význam Počet
31. cynik necitelný, otrlý, bezohledný člověk 8 739 ×
32. korelace vzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději 8 362 ×
33. regrese • útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj
• jedna ze statistických metod ekonomie
8 103 ×
34. patos • vzrušený stav, prudké hnutí mysli
• vzletný způsob projevu
8 066 ×
35. iritovat popuzovat, znervózňovat, rozčilovat, dráždit 8 052 ×
36. žoviální bodrý, veselý, dobromyslný 7 657 ×
37. asketický odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný 7 631 ×
38. konsenzus
konsensus
konsens
consensus
shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost [výsl. konsenzus] 7 281 ×
39. frustrace • zklamání, zmaření touhy
• stav při závažném neuspokojení lidských potřeb
7 265 ×
40. nacionalizmus
nacionalismus
politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa 7 261 ×
41. promiskuita • smíšenost, směsice
• časté střídání sexuálních partnerů
7 244 ×
42. potencionální
potenciální
možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu 7 183 ×
43. nostalgie teskná touha, stesk 7 093 ×
44. metrosexuál muž jakékoli sexuální orientace, který vynakládá spoustu času i peněz na úpravu a péči o svůj vzhled a životní styl. 6 992 ×
45. metafora přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření 6 895 ×
46. implicitní paměť zahrnuje především procesy na nevědomé úrovni, ukládání informací mimo vědomou kontrolu, týká se např. i osvojování některých dovedností (např. chůze), neasociativního učení, habituace, primingu, klasického podmiňování, bezděčných návyků 6 799 ×
47. fiskální rozpočtový, daňový 6 508 ×
48. pacifizmus
pacifismus
protiválečné hnutí odmítající jakékoli války 6 261 ×
49. potenciální Viz. 42 6 223 ×
50. autoreflexe vnitřní komunikace se sebou samým, vcítění se do sebe sama, poznávání sebe sama, sebeuvědomování, východisko formování vlastní osobnosti, též sebereflexe 6 129 ×
51. štoček tisková deska obrázku, klišé 5 752 ×
52. synergie součinnost, spolupráce, spolupůsobení 5 275 ×
53. entita • to, co je
• něco existujícího, byť jen jako abstrakce
5 156 ×
54. pragmatika jazyková část sémiotiky analyzující vztahy znaků k jejich mluvčím 5 040 ×
55. dialektika názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje 4 944 ×
56. formální • vyhovující požadavkům, předpisům
• zdůrazňující formu
4 878 ×
57. paradigma • (kniž. a odb.) příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku
• (lingv.) soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor
• (ekon.) soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie
• (ekon.) způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie
• (odb.) soubor předpokladů vytvářející rámec pro existenci určitého jevu
4 808 ×
58. subjektivní • z osobního hlediska
• nevěcný, předpojatý, zaujatý, jednostranný názor, stanovisko
4 536 ×
59. precedent
precedens
předchozí případ, skutek, soudní rozhodnutí, které slouží jako model pro něco podobného v budoucnosti 4 517 ×
60. filantropie lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým 4 486 ×
61. šovinizmus
šovinismus
vyhrocený nacionalizmus založený na slepé víře v nadřazenost vlastního národa a hlásající nenávist k jiným národům (nazv. podle postavy napoleonského granátníka Chauvina z franc. satirické komedie) 4 470 ×
62. sociální týkající se společnosti, zejména její péče o společensky a ekonomicky slabší vrstvy 4 467 ×
63. metafyzika
metafysika
první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie 4 418 ×
64. bigotní slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský 4 325 ×
65. racionální • rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný
• účelný, hospodárný
4 262 ×
66. kontroverzní
kontroversní
sporný 4 256 ×
67. konvergence sbíhavost, sbíhání, sbližování 4 178 ×
68. relevantní mající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý, rozhodující 4 128 ×
69. adekvátní odpovídající, přiměřený 4 090 ×
70. sangvinik povahový typ: člověk energický, optimistický, emočně stabilní 4 086 ×
71. ironie úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch 4 081 ×
72. expirace vypršení 4 061 ×
73. exaktní • založený na přesnosti, přesný, dokonalý
• přísně vědecký
4 037 ×
74. teze
these
• myšlenka, tvrzení, poučka, zásada
• dokazované tvrzení
• těžká, přízvučná slabika veršové stopy
4 017 ×
75. schizofrenie rozštěp mysli, psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle 3 997 ×
76. patetický
pathetický
vášnivý, vzrušivý, nadšený, citově nadnesený, vyjadřující patos 3 953 ×
77. neuróza
neurosa
psychická porucha s delším vývojem bez prokazatelné chorobné změny nervstva 3 893 ×
78. percepce vjem, vnímání 3 881 ×
79. vinkulace omezení dispozice s vkladní knížkou nebo cenným papírem 3 842 ×
80. pejorativní hanlivý, zhoršující význam, vyjadřující záporný vztah 3 840 ×
81. apriori předem 3 802 ×
82. solvence likvidita, schopnost plnit finanční závazky, solventnost (antonymum: insolvence) 3 800 ×
83. korporace
corporation
• obchodní společnost, obv. akciová společnost
• sdružení, spolek, společnost [výsl.: korporejšn]
3 787 ×
84. subsidiarita respektování pravomocí organizačně nižších úrovní 3 776 ×
85. anuita pravidelná roční splátka při dlouhodobém dluhu 3 752 ×
86. subtilní drobný, jemný, něžný, křehký 3 743 ×
87. sémiotika • teorie zkoumající vlastnosti znaků
• nauka o příznacích chorob, sémiologie
3 716 ×
88. verifikace • potvrzení správnosti, pravosti
• ověřování
3 681 ×
89. introvertní (příd. psych.) obrácený do vlastního nitra, do sebe samého, uzavřený 3 665 ×
90. penetrace pronikání, průnik 3 662 ×
91. eufemizmus
eufemismus
• zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost
• řidčeji eufemie
• nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším (např. zavřít oči = zemřít)
• opak: dysfemismus
3 617 ×
92. postulát • (kniž. a odb.) požadavek
• (filoz.) princip, požadavek nebo tvrzení určité vědecké teorie přijaté bez důkazů a tvořící její východisko
• (log.) axiom
3 616 ×
93. evalvace
evaluace
hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny 3 549 ×
94. fakultativní nezávazný, nepovinný, volitelný, možný 3 496 ×
95. lascivní necudný, chlípný, smilný 3 487 ×
96. morfologie • nauka o tvarech
• jazykové tvarosloví
3 466 ×
97. temperament • živost
• povaha, letora, osobnostní struktura, soubor dynamických osobnostních vlastností
3 426 ×
98. entuziazmus
entuziasmus
enthusiasmus
nadšení, zanícení pro něco 3 421 ×
99. developer návrhář, vývojový projektant (výhledové zástavby) 3 419 ×
100. obsese nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa 3 330 ×

Přeji všem pěkný den. PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 046 × | Prestiž Q1: 11,05

+18 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top