Štítky článku: •  

Cizí slova podruhé

Protože mě problematika cizích slov zaujala, předkládám statistický seznam dalších 70 slov, kterým lidé příliš nerozumí.

Příspěvek navazuje na minulý článek Cizí slova. V předchozím článku jsem ještě doplnil četnosti požadavků na výklad významu jednotlivých výrazů od listopadu 2007 do dneška.

Zaráží mě, že se zhusta jedná o slova natolik běžná, že bych předpokládal, že jich většinu průměrně vzdělaný nebo sečtělý člověk bude znát, nebo by znát měl.

Č. Termín Význam Počet
31. cynik necitelný, otrlý, bezohledný člověk 8 739 ×
32. korelace vzájemný vztah, souvztažnost mezi znaky, veličinami, ději 8 362 ×
33. regrese • útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj
• jedna ze statistických metod ekonomie
8 103 ×
34. patos • vzrušený stav, prudké hnutí mysli
• vzletný způsob projevu
8 066 ×
35. iritovat popuzovat, znervózňovat, rozčilovat, dráždit 8 052 ×
36. žoviální bodrý, veselý, dobromyslný 7 657 ×
37. asketický odříkavý, zdrženlivý, na sebe přísný 7 631 ×
38. konsenzus
konsensus
konsens
consensus
shoda názorů, souhlas, společný postoj, součinnost [výsl. konsenzus] 7 281 ×
39. frustrace • zklamání, zmaření touhy
• stav při závažném neuspokojení lidských potřeb
7 265 ×
40. nacionalizmus
nacionalismus
politický směr a ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa 7 261 ×
41. promiskuita • smíšenost, směsice
• časté střídání sexuálních partnerů
7 244 ×
42. potencionální
potenciální
možný, uskutečnitelný, eventuální, založený na potenciálu 7 183 ×
43. nostalgie teskná touha, stesk 7 093 ×
44. metrosexuál muž jakékoli sexuální orientace, který vynakládá spoustu času i peněz na úpravu a péči o svůj vzhled a životní styl. 6 992 ×
45. metafora přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření 6 895 ×
46. implicitní paměť zahrnuje především procesy na nevědomé úrovni, ukládání informací mimo vědomou kontrolu, týká se např. i osvojování některých dovedností (např. chůze), neasociativního učení, habituace, primingu, klasického podmiňování, bezděčných návyků 6 799 ×
47. fiskální rozpočtový, daňový 6 508 ×
48. pacifizmus
pacifismus
protiválečné hnutí odmítající jakékoli války 6 261 ×
49. potenciální Viz. 42 6 223 ×
50. autoreflexe vnitřní komunikace se sebou samým, vcítění se do sebe sama, poznávání sebe sama, sebeuvědomování, východisko formování vlastní osobnosti, též sebereflexe 6 129 ×
51. štoček tisková deska obrázku, klišé 5 752 ×
52. synergie součinnost, spolupráce, spolupůsobení 5 275 ×
53. entita • to, co je
• něco existujícího, byť jen jako abstrakce
5 156 ×
54. pragmatika jazyková část sémiotiky analyzující vztahy znaků k jejich mluvčím 5 040 ×
55. dialektika názor, pojetí různosti, rozporu v abstrakci pohybu nebo vývoje 4 944 ×
56. formální • vyhovující požadavkům, předpisům
• zdůrazňující formu
4 878 ×
57. paradigma • (kniž. a odb.) příklad, vzor: (v teorii o vědách) souhrn všech pojetí vědní disciplíny v určitém časovém úseku
• (lingv.) soubor tvarů ohebného slova vyjadřující systém jeho mluvnických kategorií, mluvnický vzor
• (ekon.) soubor předpokladů, na kterých je vybudována ekonomická teorie
• (ekon.) způsob pohledu na hospodářské jevy z pozic ucelené teorie
• (odb.) soubor předpokladů vytvářející rámec pro existenci určitého jevu
4 808 ×
58. subjektivní • z osobního hlediska
• nevěcný, předpojatý, zaujatý, jednostranný názor, stanovisko
4 536 ×
59. precedent
precedens
předchozí případ, skutek, soudní rozhodnutí, které slouží jako model pro něco podobného v budoucnosti 4 517 ×
60. filantropie lidumilnost, dobročinnost, pomoc sociálně slabým 4 486 ×
61. šovinizmus
šovinismus
vyhrocený nacionalizmus založený na slepé víře v nadřazenost vlastního národa a hlásající nenávist k jiným národům (nazv. podle postavy napoleonského granátníka Chauvina z franc. satirické komedie) 4 470 ×
62. sociální týkající se společnosti, zejména její péče o společensky a ekonomicky slabší vrstvy 4 467 ×
63. metafyzika
metafysika
první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie 4 418 ×
64. bigotní slepě a nesnášenlivě věřící, pobožnůstkářský 4 325 ×
65. racionální • rozumný, vycházející z úvahy, rozumem odůvodněný
• účelný, hospodárný
4 262 ×
66. kontroverzní
kontroversní
sporný 4 256 ×
67. konvergence sbíhavost, sbíhání, sbližování 4 178 ×
68. relevantní mající rozhodující význam, závažný, významný, důležitý, rozhodující 4 128 ×
69. adekvátní odpovídající, přiměřený 4 090 ×
70. sangvinik povahový typ: člověk energický, optimistický, emočně stabilní 4 086 ×
71. ironie úmyslné a průhledné vyjádření protikladem, výsměch 4 081 ×
72. expirace vypršení 4 061 ×
73. exaktní • založený na přesnosti, přesný, dokonalý
• přísně vědecký
4 037 ×
74. teze
these
• myšlenka, tvrzení, poučka, zásada
• dokazované tvrzení
• těžká, přízvučná slabika veršové stopy
4 017 ×
75. schizofrenie rozštěp mysli, psychická porucha charakterizovaná poruchami myšlení, jednání, emocí a vůle 3 997 ×
76. patetický
pathetický
vášnivý, vzrušivý, nadšený, citově nadnesený, vyjadřující patos 3 953 ×
77. neuróza
neurosa
psychická porucha s delším vývojem bez prokazatelné chorobné změny nervstva 3 893 ×
78. percepce vjem, vnímání 3 881 ×
79. vinkulace omezení dispozice s vkladní knížkou nebo cenným papírem 3 842 ×
80. pejorativní hanlivý, zhoršující význam, vyjadřující záporný vztah 3 840 ×
81. apriori předem 3 802 ×
82. solvence likvidita, schopnost plnit finanční závazky, solventnost (antonymum: insolvence) 3 800 ×
83. korporace
corporation
• obchodní společnost, obv. akciová společnost
• sdružení, spolek, společnost [výsl.: korporejšn]
3 787 ×
84. subsidiarita respektování pravomocí organizačně nižších úrovní 3 776 ×
85. anuita pravidelná roční splátka při dlouhodobém dluhu 3 752 ×
86. subtilní drobný, jemný, něžný, křehký 3 743 ×
87. sémiotika • teorie zkoumající vlastnosti znaků
• nauka o příznacích chorob, sémiologie
3 716 ×
88. verifikace • potvrzení správnosti, pravosti
• ověřování
3 681 ×
89. introvertní (příd. psych.) obrácený do vlastního nitra, do sebe samého, uzavřený 3 665 ×
90. penetrace pronikání, průnik 3 662 ×
91. eufemizmus
eufemismus
• zjemnění jazykového výrazu označujícího nepříjemnou nebo drsnou skutečnost
• řidčeji eufemie
• nahrazení výrazu drsného nebo označujícího nepříjemné skutečnosti nebo představy výrazem jemnějším, mírnějším (např. zavřít oči = zemřít)
• opak: dysfemismus
3 617 ×
92. postulát • (kniž. a odb.) požadavek
• (filoz.) princip, požadavek nebo tvrzení určité vědecké teorie přijaté bez důkazů a tvořící její východisko
• (log.) axiom
3 616 ×
93. evalvace
evaluace
hodnocení, určení, stanovení hodnoty, odhad ceny 3 549 ×
94. fakultativní nezávazný, nepovinný, volitelný, možný 3 496 ×
95. lascivní necudný, chlípný, smilný 3 487 ×
96. morfologie • nauka o tvarech
• jazykové tvarosloví
3 466 ×
97. temperament • živost
• povaha, letora, osobnostní struktura, soubor dynamických osobnostních vlastností
3 426 ×
98. entuziazmus
entuziasmus
enthusiasmus
nadšení, zanícení pro něco 3 421 ×
99. developer návrhář, vývojový projektant (výhledové zástavby) 3 419 ×
100. obsese nutkavá myšlenka, chorobně utkvělá představa 3 330 ×

Přeji všem pěkný den. PeTaX

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 3 063 × | Prestiž Q1: 11,05

+18 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top