Štítky článku: •  

Vláda uzákonila povinnou účast na Spartakiádě 2020

Každý práceschopný obyvatel Česka včetně dětí se musí povinně jako cvičenec zúčastnit Spartakiády v roce 2020. Rozhodla o tom vláda České republiky na svém minulém zasedání přijetím směrnice o „prohloubení masové účasti obyvatelstva na státní sportovní politice“. Závěrečné společné vystoupení nejlepších cvičenců ze všech kategorií se uskuteční na rekonstruovaném stadionu na pražské Letné, někdejším svatostánku fotbalové Sparty.

Součástí vládního opatření je i vznik interaktivního on-line seznamu všech cvičenců. Ministerstvo školství za tímto účelem vytvoří nový „Úřad pro kontrolu nácviku Spartakiády“, který bude registrovat, evidovat a on-line vizuálně dohlížet nad nácvikem všech obyvatel, kterým ze zákona vyplynula povinnost se přípravy na spartakiádu účastnit.

Základní kola Spartakiády v roce 2020 se uskuteční v rámci firem, výrobních podniků, úřadů, škol a dalších organizací.

Následovat budou okresní a krajská vystoupení.

Závěrečné vystoupení na pražské Letné proběhne ve dnech 29. — 31. července 2020. Aktivně by na něm mělo vystoupit zhruba 150 tisíc cvičenců. Celkem se nácviku spartakiádních skladeb od roku 2019 do roku 2020 zúčastní 5,5 milionů žáků, studentů, zaměstnanců, podnikatelů a dalších občanů ČR.

Součástí spartakiádní směrnice je zpřísnění postihu pro firmy a podniky, které by znemožňovaly účast cvičenců, ale i cvičitelů, na tréninkových nácvičných aktivitách konaných v pracovní době. V případě opakovaných přečinů představitelů takových firem proti státní tělovýchovné politice budou takové firmy moci být — v souladu s ústavou — vyvlastněny za náhradu, přiměřenou možnostem státního rozpočtu.

Vláda současně rozhodla vypsat veřejnou zakázku na centralizované výhradní zajišťování občerstvení na všech úrovních nácviku spartakiády. Do tendru se již přihlásila firma ovládaná jedním z vládních představitelů.

Nové sportovní priority státu

babis-spartakiada.jpg (27,186 kiB)
Před Spartakiádou 2020

Vláda na svém minulém zasedání také přijala směrnici, které zpřesňuje a prohlubuje zákon o sportu přijatý před necelými dvěma roky, který položil základy státní sportovní politice v ČR.

Vláda Andreje Babiše především zpřesnila svoji strategii v oblasti podpory sportu. Prioritou nadále zůstává podpora masového sportu i sportovní aktivity mládeže.

V oblasti podpory sportovní reprezentace však Babišův kabinet rozhodl o řadě sektorových zpřesnění. Vláda rozhodla, že státem financovány budou dále již pouze kolektivní sporty a sportovní disciplíny, v nichž soutěží za jeden tým nejméně 3 osoby.

Znamená to například, že stát již dále nebude financovat individuální sporty jako je atletika či tenis.

Novinkou schváleného zákona je zapojení státních kontrolních nástrojů do tréninkového procesu v oddílech a reprezentaci. Dozor nad tréninkem sportovních reprezentací budou nově vykonávat pracovníci Nejvyššího kontrolního úřadu. Kontrolu v oddílech budou na místě provádět pracovníci finančních úřadů.

Vláda také přijala sérii sankcí, které vyplynuly z kvartálního vyhodnocení záznamů z Rejstříku registrovaných sportovců. Za neúplné dodržování tréninkových plánů některého ze svých evidovaných členů bude penalizováno celkem 1456 sportovních organizací.

Dalších 825 sportovních oddílů, u kterých byla shledána pochybení vážnějšího rázu (absence sportovců na trénincích, informační chyby v evidenci apod.), ztratilo nárok na státní finanční podporu a bude zrušeno poté, až vrátí do státní pokladny dotace poskytnuté v loňském roce.

(© PROGNODYS, 3. ledna 2019)

Výše uveřejněná vize projektu PROGNODYS (PROGNÓZY&DYSTOPIE) vychází z následující reálné zprávy deníku SVOBODNÝ MONITOR:

Stát převzal kompletní dozor nad sportovci. Všechny bude registrovat i dotovat (22. dubna 2016)

Tolik prognóza budoucího vývoje v oblasti sportu, kterou připravilo specializované oddělení tiskové agentury NOVÉ ČESKO na základě současných událostí, které jakoby z oka vypadly plánovačům antiutopických „krásných nových“ totalitních světů.

Poslanecká sněmovna v minulém týdnu schválila vládní novelu zákona o sportu, na jejímž základě stát fakticky převzal v Česku kompletní dozor nad sportovci, trenéry a sportovními organizacemi. Každý sportovec musí být nově zapsán v centrálním seznamu (Rejstříku) ministerstva školství. Stát bude na sport přerozdělovat peníze daňových poplatníků pouze na základě počtu sportovců zapsaných na seznamu.

Sport v Česku se tak fakticky stal součástí státní politiky. Zákon dokonce stanovil priority státu ve sportu: bude podporovat sport dětí a mládeže a jejich trenérů a sportovní reprezentaci.

Významnou změnou ve financování sportu i bude to, že všechny peníze do sportu bude rozdělovat pouze ministerstvo školství…

Dá se tedy s klidem říci, že o sportu, respektive jeho financování, budou rozhodovat státní úředníci. Stát tímto překročil jeden z dalších Rubikonů a začíná zasahovat do dalších oblastí, které bývaly typickou doménou totalitního, monopolně komunistického státu.

Dnešní stát se však do této sféry totálního dohledu nad společností a obyvatelstvem vlamuje možná s o něco krutější vervou, než komunističtí plánovači, ale zato s mnohem lepšími a důkladnějšími nástroji.

Vytváření a správa on-line rejstříku všech registrovaných sportovců jsou možné až v současném informačním věku, kdy celý svět je propojen on-line sítí — a jak ukazuje nejnovější příklad — do této sítě je, a postupně zřejmě i čím dál těsněji bude, svazován dotěrnou a za všech okolností totalitní státní mocí.

Tu v každém společenském řádu spojuje přirozená touha úředníků po více pravomocích a kontrole všeho myslitelného, v tomto případě sportu a sportovců, trenéry nevyjímaje.

Polistopadové propojení

Dochází k paradoxnímu, ale naprosto logickému propojování minulosti s přítomností. Po 27 letech od Listopadové sametové revoluce se sport stává opět nástrojem politiky státu. Tato bytostně soukromá činnost vykonávaná spontánně pro zábavu či vlastní zdraví již zase zaujímá roli jednoho z dalších státem kontrolovaných sektorů ekonomiky.

Důvody uváděné organizátory tohoto protisportovního a totálně antiliberálního puče jsou zcela účelové: jde prý jen o snahu státu zajistit spravedlivé rozdělování dotací.

To je klasické zaměňování příčiny a důsledku. Primárním problémem sportu není potřeba dosahovat dokonale optimální spravedlnosti při přerozdělování prostředků daňových poplatníků směrem ke sportovním oddílům a organizacím. Fatálním problémem je samotný fakt, že stát skrze miliardové dotace sport kontroluje a řídí…

Plíživý socialismus se tak postupně došoural i do sportu a stát zvýšil svou moc na občany. Zásadní otázkou není spravedlnost při rozdělování dotací (ta totiž nenastane nikdy — spravedlivý dokáže být pouze ničím a nikým neregulovaný trh), ale spíše jen to, kdy, kde a zda vůbec se stát při postupné totalizaci ekonomiky a života občanů dokáže zastavit. Ti předvídavější vědí, že nikdy, nikde a nikoliv.

Píše Helena Hoperová na SvobodnémMonitoru.cz

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 568 × | Prestiž Q1: 5,56

+3 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top