Štítky článku: •  

Soumrak evropské civilizace. Barbaři se zmocňují Evropy

Analytik slovenského Inštitútu národnej politiky a autor knihy „Súmrak európskej civilizácie. Barbari sa zmocňujú Európy“ Pavel Fendek říká, že „barbary“ jsou ti, kteří se podílejí na naplnění záměru zničit evropskou kulturu, civilizaci a evropské národy. Fendek vysvětluje, jak genocida Evropanů probíhá a kdo za ní prý stojí.

Napsal jste knihu „Súmrak európskej civilizácie. Barbari sa zmocňujú Európy“, kterou publikovalo Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov. Těmi barbary myslíte imigranty?

EU a vítači migrantů chtějí vyhladit evropské národy, jde o plánovanou genocidu Evropanů. A zvrhlosti papežského dvora a „katolické buzny“… Analytik promlouvá

Barbary nazývám všechny ty, kteří se podílejí na naplnění záměru zničit evropskou kulturu, civilizaci, její autentické hodnoty a jejich nositele, evropské národy a Evropany bílé rasy. Nacismus byla a je barbarská ideologie, přesto jí podlehli i vysoce vzdělaní a odvážní lidé, ze kterých se staly bezcitné barbarské bestie. Rasově-kulturní nenávist k Židům a takzvaným méněcenným národům jako Slované byla základem nacistické ideologie…

Počkejte, jak to souvisí? Nacismus a „zničení bílé rasy“?

Rasově-kulturní nenávist k Evropanům a bílé rase, jejich kultuře, civilizaci a hodnotám je základem neomarxistické ideologie multikulturalismu, jejíž součástí je ideologie „rasismu bílé rasy“ nazývaná i „vina bílého muže“. Rozdíl mezi takzvanou pokrokovou multikulturní agendou EU a agendou nacistickou není v principu žádný.

Jak to?

Prostě nacistický antisemitismus byl pouze nahrazen multikulturním „antirasismem“, rozuměj antievropanstvím a antibělošstvím. V rámci budování multikulturní společnosti neomarxisté maskují svůj záměr nastolit v EU diktaturu a totalitní politický režim, což potvrzuje i chování Evropské komise a Angely Merkelové. Stále aktivní komisařka EU Cecília Malströmová se raduje, že se Evropané stanou v Evropě menšinou. Invaze migrantů, hlavně muslimů, do Evropy proto naznačuje, že se EU v rámci budování multikulturní společnosti reálně transformuje spíše na islámskou totalitní despocii, evropský kalífát barbarů sedmého století. Neomarxističtí „vítači“ muslimských migrantů zřejmě dospěli k závěru, že islámský kalífát představuje nejschůdnější cestu nastolení totalitního politického režimu.

Takže abych se vrátil k vaší původní otázce, barbary proto nazývám prioritně rodné Evropany, stoupence ideologie multikulturalismu a všechny, kdo se nějakým způsobem na realizaci jejich záměrů podílejí. Bohužel do této kategorie už podle tohoto kritéria patří i papež. Až sekundárně nazývám barbary muslimy, protože jejich nábožensko-politická ideologie, islám, není slučitelná s evropskou kulturou a jejich migrace je masová jako v případě zániku západořímské říše. Dokud budou EU ovládat barbarské neomarxistické elity, ideologie multikulturalismu a její součást, ideologie „rasismu bílé rasy“, musíme pokládat za barbara i jejich přirozeného spojence, každého migranta neevropského rasově-kulturního původu.

V anotaci knihy jsem si přečetl, že v ní píšete o „genocidě“ Evropanů. V jakém smyslu?

Člověk je od přírody teritoriální stejně jako většina tvorstva na této planetě. Za první genocidu v dějinách lidstva můžeme pokládat vyhubení neandertálců moderním, kromaňonským člověkem. Nešlo však o vyhubení rasy rasou, ale jednoho poddruhu člověka druhým poddruhem člověka. Podle vědců šlo o synergický efekt zabíjení, vytěsnění z lovišť a mísení. Kromaňonci jednoduše část Neandertálců zabili, část vyhladověli k smrti a nepatrnou část asimilovali. Podrobnosti jsou velmi zajímavé, ale na ně nemáme prostor. Už tento příklad dokazuje, že genocida není jen masové zabíjení — ať již oštěpem, kulometem anebo v plynových komorách.

Rezoluce OSN 260 z roku 1948 definuje genocidu jako

„… kterýkoli z činů uvedených níže, spáchaných v úmyslu zničit úplně anebo částečně některou národní, etnickou, rasovou anebo náboženskou skupinu jako takovou:

  1. usmrcení příslušníků takové skupiny,
  2. způsobení těžkých ublížení na těle anebo duševních poruch členům takové skupiny,
  3. vědomé uvedení příslušníků takové skupiny do životních podmínek, které mají přivodit její úplné anebo částečné fyzické zničení,
  4. vykonání opatření směřujících k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí…“

Promiňte, že vám skáču do řeči. V čem tedy spočívá konkrétně ta genocida Evropanů?

Genocida Evropanů probíhá v principu podle bodů c. a d. a je motivovaná ideologicky. Všechny kultury, civilizace, jejich hodnotové systémy a příslušníci jsou si prý rovní nezávisle na dosáhnuté úrovni jejich kulturně-společenské evoluce a kompatibility s kulturou evropskou, vzájemně se prý obohacují, a tím vytvářejí rasově-kulturně a sociálně-kulturně rozmanitou a tolerantní multikulturní společnost (kultura kanibalů je v tomto pojetí stejně hodnotná jako evropská). Tato teorie je základem ideologie multikulturalismu.

Vzhledem k rasově-kulturní homogenitě bylo možné budovat multikulturní společnost v Evropě jen tak, že se příslušníci neevropských ras a kultur začali záměrně a plánovitě masově importovat do Evropy. Příslušníci neevropských ras a kultur tuto ideologii však dokonale ignorují. „Pokrok“ rasově-kulturní rozmanitosti se proto logicky prosazuje ve jménu ideologie multikulturalismu výlučně v zemích bílých lidí, prioritně v Evropě. Odporovat realizaci tohoto plánu je „rasismus“, a nakolik se tento plán týká výlučně bílých lidí, je logické, že z hlediska této ideologie můžou být rasisty výlučně bílí lidé. Tuto ideologii a návod, jak spáchat civilizační sebevraždu, stvořili neomarxisté Frankfurtské školy v jejich kritické teorii, která hlásá dogma, že Západ nese vinu za zločiny genocidy proti každé kultuře a civilizaci, na kterou narazil.

Můžete říci více o takzvané kritické teorii a Frankfurtské škole?

Podle ní jsou západní společnosti největšími, v podstatě jedinými nositeli rasismu, xenofobie, netolerance a tak dále stejně jako to, že zločiny a amorálnost Západu vycházejí z jeho charakteru, který utvářelo křesťanství. Kritická teorie ve svém konečném důsledku vyvolává takzvaný kulturní pesimismus, čili pocit odcizení, beznaděje a zoufalství, při kterém lidé navzdory tomu, že žijí v blahobytu a svobodě, hledí na svou společnost a vlast totálně absurdně, jako na utlačující a nehodnou loajality a lásky.

Pro neomarxisty není nic důležitějšího než zrušení rodiny, kterou pohrdají jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti. Erich Fromm tvrdil, že rozdíly mezi pohlavími nejsou vrozené, ale že jsou funkcí západní kultury. Tato perverzita je ideový základ genderových (rodových) studií (gender studies), které se těší popularitě a podpoře nejvyšších kruhů EU. Vystupování proti pozitivní diskriminaci, která je produktem kulturního terorismu neomarxistů, se posuzuje tak, že člověk, který ji odmítá, je rasista. Pokud zastáváte názor, že ve společnosti existují role, které se pro ženy příliš nehodí, jste označený za sexistu.

Pokud jste přesvědčený o tom, že počet přistěhovalců je příliš vysoký, a chcete, aby se udržela soudržnost společnosti, jste rasista, nativista a xenofob. Pokud jste přesvědčený, že homosexualita není přirozená, jste homofob. Frankfurtská škola a její „kultura smrti“ má za cíl rozklížit všechny zdroje soudržnosti v západní společnosti: rodinu, náboženství, kulturu, etnicitu i rasu. Základní logický postulát zastávaný Frankfurtskou školou staví na premise, že pozitivní postoje vůči vlastní církvi, komunitě, národu a rase značí negativní postoj vůči lidem jiných náboženství, komunit, národů a ras.

Patologizované jsou dobré rodičovství, hrdost na rodinu, náboženství, národ a rasu. Idealizované jsou rebelie vůči rodičům, nevázané sexuální vztahy, opovrhování rodinnou hrdostí, vlastenectvím, svojí kulturou a rasou. Z pohledu nejabstraktnější úrovně základním programem Frankfurtské školy je ovlivnit evropské národy, tak aby na starost o vlastní demografický a kulturní zánik pohlížely jako na iracionální a zároveň jako na znak psychopatologie. Lidé, kteří se neidentifikují se základními sociálními kategoriemi rodiny, náboženství, národa a rasy, se nebudou trápit nad svým zánikem.

Pokud si porovnáme „pokrokovou“ agendu EU, v jejímž centru zájmu jsou výlučně práva na privilegia, speciální zacházení a ochrana všemožných menšin s tím, co jsem uvedl výše, je evidentní, že nejvyšší struktury EU cílevědomě realizují skrytou genocidu Evropanů, jejímž základem je jejich totální demoralizace spojená s pocitem viny.

Americký paleokonzervativní autor Pat Buchanan napsal knihu Smrt Západu — Jak vymírání obyvatel a invaze přistěhovalců ohrožuje naši zemi a civilizaci… Vy také píšete o invazi. V čem se vaše kniha liší od jeho?

Moje kniha je od jeho knihy odlišná dost podstatně. Pat Buchanan logicky spojuje fakta, a tak se dopracovává ke správným závěrům. Knihu napsal, já to tak vidím, s jasným tematickým záměrem jako člověk Západu zvyklý na západní ideologické prostředí, na které nebere ohled, je politicky nekorektní. Já jsem původně vůbec neměl záměr napsat knihu. Jako člověk Východu a ekonom odchovaný na marx-leninismu, jsem se po roce 1989 ocitl v pro mě novém ideologickém prostředí, kterému jsem nerozuměl.

Když jsem zaregistroval obvinění Slováků z rasismu a diskriminace Romů z EU, nejprve jsem si myslel, že jde o nedorozumění. Potom jsem zjistil, že to tehdejší páni jako Verheugen myslí vážně, jen jsem si nebyl jistý, zda jsou jen nekompetentní, anebo je v tom nějaký záměr. V každém případě jsem tato obvinění považoval za těžkou urážku, neboť cikánská osada je součástí vesnice, ve které jsem vyrůstal, a nějaký panák z Bruselu mě o problematice neměl co poučovat. Proto jsem louskal problematiku z ideologického hlediska, přičemž znalosti z marx-leninismu mi značně pomohly pochopit, co se to v EU vlastně děje. Až následně, po ideologické analýze, jsem vytvořil knihu, ve které na základě příčinných souvislostí interpretuji následek. Kdo si knihu přečte, zjistí, že jsem předvídal prakticky všechno, co se děje v současnosti. Jen jsem nepředpokládal, že to přijde tak rychle.

Jaké jsou podle vás hlavní příčiny „soumraku“ nebo smrti evropské či západní civilizace?

Příčina je jediná: multikulturalismus, jeho principy, lidskoprávní a ostatní neomarxistické agendy jsou „deadlock“, past, kterou si evropská společnost a civilizace sama na sebe nastražila a do níž se vlastní vinou chytila. Pokud společnost není jen degenerovaná a neztratila pud sebezáchovy, snaží se zjistit, zda ji její ideologie nevede do této pasti. Když je degenerovaná, tváří se, že žádné nebezpečí nevidí a pro svou záchranu neudělá nic. Platí axiom: Žádná ideologie či pravidla vytvořené člověkem nesmí být v rozporu se dvěma základními biologickými principy, tedy principem sebezáchovy a sebereprodukce (zachování druhu, rodu, národa, rasy, kultury, civilizace). Multikulturalismus a ostatní neomarxistické agendy EU takový rozpor a degeneraci způsobují, proto je třeba je v zájmu přežití evropské společnosti nekompromisně odstranit. Pokud se to nepodaří, evropská civilizace zanikne.

A myslíte si, že má Západ ještě naději na přežití, nebo zanikne? Co má dělat, aby přežil?

Západ musí zneškodnit „deadlock“, past, kterou si na sebe nastražil a do níž se vlastní vinou chytil. Už včera bylo možná pozdě.

Není řešením také podpora rodin s dětmi? Aby jim stát například snížil daně?

Jak jsem již uvedl, pro neomarxisty nestojí žádná věc výše než zrušení rodiny, základní buňky společnosti a národa, kterou pohrdají jako diktaturou a inkubátorem sexismu a sociální nespravedlnosti. Zrušení rodiny však není možné realizovat direktivně, používá se sofistikovanější metoda, kterou je zrovnoprávnění homosexuálních manželství s heterosexuálními. Tímto „zrovnoprávněním“ ve skutečnosti dochází k dehonestaci a degradaci heterosexuálního manželství a rodiny. To, co nemá stejnou užitkovou hodnotu, nemůže mít ani stejnou cenu, řekl by Marx. Užitková hodnota homosexuálních manželství je společensky nulová, navzdory tomu je jejich „cena“ stejná jako manželství heterosexuálních. Problematika LGBTI a jejich lidských práv je jednou z nosných agend EU. Prvním krokem pro podporu rodiny s dětmi je zrušení této neomarxistické agendy.

Lidé jsou schopni obětovat se, jen musejí mít jistotu, že to zvýší jejich prestiž a společenský status. Proto dokud nebude mít heterosexuální rodina s dětmi stejnou prestiž a společenský status jako v minulosti, neexistuje žádný účinný způsob zvýšit v Evropě porodnost. Kromě prestiže a společenského statusu nejjednodušším a nejúčinnějším způsobem podpory rodin s dětmi je sofistikovaná aplikace pohádky o třech groších, což by zabránilo žít výlučně z plození dětí.

Je třeba též pochopit, že příživníkem v důchodu je nejen ten, kdo žil výlučně z plození dětí, ale i ten, kdo sice pracoval, ale děti neměl, případně měl jen jedno. Pro většinu ekonomů je to vysoká a nepochopitelná matematika, o čemž svědčí jejich tápání v důchodové reformě. Považovat odhad, že za několik desetiletí bude pracovat na jednoho důchodce jeden a půl pracovníka namísto současných čtyř, za tragédii, je projev primitivního aritmetického způsobu myšlení ekonomů a kamufláž podpory imigrace ze zemí třetího světa.

Nezdá se vám trošku paradoxní, že neomarxistická levice ovládající EU na jedné straně podporuje homosexuály a feministky a na druhé straně podporuje i imigranty a muslimy, kteří když převezmou moc, nebudou se ženami a homosexuály podle práva šaría nakládat zrovna v rukavičkách?

Právě naopak, považuji to za nanejvýš logické. Stoupenci multikulturalismu, neomarxisté nižšího ranku, ke kterým patří tyto komunity, věří, že vznikne jakýsi evropský islám kompatibilní s evropskou kulturou. Neomarxistické elity však vědí svoje a používají tyto komunity jako trojské koně či, jak říkal Lenin, „užitečné idioty“, jejichž úlohou je jen přispívat k rozvratu a destrukci evropské společnosti a kultury. Po splnění své úlohy budou tito pěšáci obětováni jako první.

Není problém, že antropologická levicová revoluce zasáhla i církev? Jak se díváte na události kolem synody a že papež František toleruje útok na tradiční učení církve o rodině, pokud tento útok přímo skrze kardinála Kaspera tiše nepodporuje?

Hlásím se k odkazu antického a židovsko-křesťanského kulturního dědictví evropské civilizace, proto aktivity papeže Františka a „katolických buzen“ nazývám neomarxistický exhibicionismus.

Katolická církev měla samozřejmě ve své historii na Petrově stolci i neskutečně zvrhlé exoty, ale přežila. Giovanni Boccaccio v jedné své povídce popisuje, proč Žid, který měl velmi dobrého přítele křesťana, přestoupil na katolickou víru. Tento Žid zjistil, že navzdory všem zvrhlostem papežského dvora křesťané v Evropě jsou pevní ve své víře. Uznal, že na jejich víru nemají vliv ani zvrhlíci na papežském dvoře, proto na ni konvertoval.

Současnost je diametrálně odlišná. Evropané začali opovrhovat vírou v Ježíše Krista, proto by měl mít papež povinnost uplatnit všechny svoje schopnosti, aby tuto víru v Evropanech obnovil a upevnil. Zatím se však chová podobně jako defraudant cizího majetku. Papež František uráží moji důstojnost, neboť mě považuje za naivního hlupáka, kterého pod falešnou vlajkou humanity a křesťanské lásky postupně okrádá o jeho antické a židovsko-křesťanské kulturní dědictví evropské civilizace. Takto by měl hodnotit papeže nejen hluboce věřící křesťan, kněz především, ale i ateista, kterému jsou hodnoty evropské kultury a civilizace drahé. Evropanům je to však potřebné interpretovat přístupnou formou, přičemž je důležité, aby to měl kdo udělat a uměl udělat. Už není čas na intriky, nastal čas na činy.

Říká 24. 5. 2016 pan Pavel Fendek pro  ParlamentníListí.cz

Ing. Pavel Fendek je ekonom a zakládající člen Inštitútu národnej politiky. Fendek se problematice imigrace systematicky věnuje od vstupu Slovenska do EU. Své analýzy a závěry z nich přednáší od roku 2008 na Medzinárodných politologických dňoch v Prešově a Košicích a též je prezentuje v sbornících z těchto konferencí. 
Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 929 × | Prestiž Q1: 5,82

+4 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top