Štítky článku: •  

Mnichovská dohoda, zvací dopis a Lisabonská smlouva

Dokumenty, které znamenaly ztrátu samostatnosti a suverenity našeho státu a svobody občanů. Jen ty zbraně vyměnili za dotace, adresáti pozvání jsou na jiné světové straně a místo palby ostrými o nás teď hlasují.

V roce 1938 se dohodli zástupci Velké Británie, Francie, Německa a Itálie na tom, že „pomohou“ Evropě od války a násilí. Cizí politici obětovali Československo Němcům. Mnichovská dohoda je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic.

V roce 1968 poslali Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasil Biľak Zvací dopis Leonidu Brežněvovi. Obsahoval výzvu k „pomoci“ všemi prostředky proti údajné hrozící kontrarevoluci. Vlastní politici obětovali Československo Sovětům. Zvací dopis je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic.

V roce 2009 ratifikoval náš parlament Lisabonskou smlouvu. Stalo se tak po její proměně z předchozí Evropské ústavy, kterou odmítli v referendech občané Francie a Nizozemí. Lisabonská smlouva je příkladem politiky ústupků, páchaných ve jménu pomyslného dobra k odvrácení možných škod, tentokrát povýšených v argumentaci na dokument, který nám měl přinést dokonce „pomoc“. Věřím, že to tak tehdy někteří vnímali, společně s udržením si vlastních pozic. Málokdo si uvědomuje, co vše jsme tím okamžikem ztratili. Tohle je úplný přehled oblastí, kde jsme přišli o suverenitu, svobodu a schopnost samostatně rozhodovat na úrovni vlastního státu a vlastního parlamentu o vlastních věcech:

Výlučné pravomoci EU:

 • celní unie
 • stanovení pravidel hospodářské soutěže nezbytných pro fungování vnitřního trhu
 • měnová politika pro členské státy, jejichž měnou je euro
 • zachování biologických mořských zdrojů v rámci společné rybářské politiky
 • společná obchodní politika

Sdílené pravomoci:

 • vnitřní trh
 • sociální politika
 • hospodářská, sociální a územní soudržnost
 • zemědělství a rybolov, vyjma zachování biologických mořských zdrojů
 • životní prostředí
 • ochrana spotřebitele
 • doprava
 • transevropské sítě
 • energetika
 • prostor svobody, bezpečnosti a práva
 • společné otázky bezpečnosti v oblasti veřejného zdraví
 • činnost v oblasti výzkumu, technologického rozvoje a vesmíru
 • společná politika v oblasti rozvojové spolupráce a humanitární pomoci

Podpůrné, koordinační a doplňkové pravomoci:

 • ochrana a zlepšování lidského zdraví
 • průmysl
 • kultura
 • cestovní ruch
 • všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež a sport
 • civilní ochrana
 • správní spolupráce

Dříve byla nutná jednomyslná shoda v těchto oblastech, dnes už není:

 • doba pojištění a dávky sociálního pojištění pro migrující pracovníky
 • přístup k výdělečným činnostem prostřednictvím vzájemného uznávání kvalifikací
 • podmínky vstupu a pobytu a pravidla pro přidělování dlouhodobých víza povolení k pobytu
 • opatření k vzájemnému uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí, sbližování právních předpisů
 • stanovení jeho struktury a fungování Eurojustu
 • opatření za účelem zlepšení neoperativní policejní spolupráce
 • struktura fungování a úkoly Europolu
 • dopravní politika
 • statut Evropského systému centrálních bank
 • opatření v oblasti kultury
 • obchodní dohody na kulturní a audiovizuální služby
 • obchodní dohody na vzdělávací, sociální a zdravotnické služby
 • předsednictví jednotlivých formací Rady
 • specializované soudy připojené k Tribunálu (Soudu prvního stupně)
 • přenesení pravomoci na Soudní dvůr EU ve věci rozhodování ve sporech týkajících se používání aktů, které vytvářejí evropská práva duševního vlastnictví
 • statut Soudního dvora EU
 • jmenování členů Výkonné rady Evropské centrální banky
 • pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
 • stanovení podrobností a postupu, kterými se rozpočtové příjmy dávají k dispozici Komisi

V těchto nových oblastech bylo většinové hlasování nově zavedeno:

 • postup a podmínky požadované pro občanskou iniciativu, včetně minimálního počtu členských států, z nichž musí tito občané pocházet
 • služby obecného hospodářského zájmu
 • volba předsedy Evropské rady
 • diplomatická a konzulární ochrana
 • Evropská zahraniční služba
 • společná zahraniční a bezpečnostní politika (návrhy vycházející z podnětu Evropské rady)
 • celní spolupráce
 • Evropská obranná agentura
 • společná bezpečnostní a obranná politika (stálá strukturovaná)
 • spolupráce a příjímání dalších členských států, které se do ní chtějí zapojit)
 • vystoupení členského státu z EU
 • hodnocení politik v oblasti svobody, bezpečnosti a práva (včetně vzájemného uznávání)
 • opatření k zajištění správní spolupráce ve veškerých oblastech svobody bezpečnosti a práva
 • vymezení rámce správních opatření týkajících se pohybu kapitálu a plateb, zmrazení peněžních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských výhod
 • kontroly na hranicích
 • dohody o navracení přistěhovalců
 • integrace přistěhovalců
 • soudní spolupráce v občanských věcech
 • vymezení trestních činů a sankcí
 • opatření za účelem podpory předcházení trestné činnosti
 • nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Eurojustu
 • nařízení vymezující strukturu, fungování oblast činnosti a úkoly Europolu
 • odvolání výjimek východního Německa voblasti dopravy
 • odvolání výjimek východního Německa vstátní podpory
 • opatření k vytvoření evropských práv duševního vlastnictví, k zajištění jednotné ochrany práv duševního vlastnictví a o zavedení centralizovaného režimu pro vydávání povolení, koordinace a kontrolu na úrovni EU
 • opatření v případě závažných obtíží v zásobování určitými výrobky především v oblasti energetiky
 • směry hospodářské politiky pro země směnou euro
 • jednotné zastoupení v mezinárodních organizacích pro země směnou euro
 • akty stanovící podpůrná opatření pro podporu sportů
 • pobídková opatření k ochraně a zlepšení lidského zdraví a k boji proti vážným přeshraničním zdravotním pohromám
 • opatření k ochraně veřejného zdraví s ohledem na tabák a zneužívání alkoholu
 • evropský výzkumný prostor
 • politika pro oblast vesmíru
 • boj proti změnám klimatu
 • zajištění trhu s energiemi, dodávek energie, podpora energetické účinnosti, úspora energie a rozvoj nových a obnovitelných zdrojů energie
 • podpora konkurenceschopnosti podniků voblasti cestovního ruchu
 • opatření podporující spolupráci mezi členskými státy ve snaze posílit účinnost systémů pro předcházení a ochranu proti přírodním nebo člověkem způsobeným pohromám
 • podpora úsilí členských států o zlepšení schopnosti jejich správních orgánů provádět právo EU
 • společná obchodní politika
 • naléhavá finanční pomoc třetím zemím
 • pravidla a postupy humanitární pomoci
 • pravidla a postupy pro činnost Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci
 • ekonomické sankce vůči osobám nebo nestátním subjektům
 • přistoupení k úmluvě o ochraně základních práv a svobod
 • rozhodování o provádění doložky solidarity
 • pravidla pro fungování výboru, který jmenuje soudce a generálního advokáta Soudního dvora a Tribunálu
 • nařízení upravující ustanovení pro otevřenou, efektivní a nezávislou evropskou správu
 • pravidla týkající se složení Hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů
 • prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů EU
 • opatření v oblasti předcházení a boje proti podvodům

Tak jako si dnes připomínáme Zvací dopis a srpen 1968, a jindy Mnichovskou dohodu, budou si jiní jednou připomínat Lisabonskou smlouvu a hlasování o ní bez referenda v našem parlamentu (zvedli pro ni ruku všichni poslanci ČSSD, KDU-ČSL a Zelených, a k tomu 33 poslanců ODS). Rozdíl mezi těmi dokumenty je v počtu mrtvých. Pokud jde o svobodu, pak princip připuštění vnějšího zasahování do suverénních záležitostí našeho státu je obdobný a metody ovládnutí jsou propracovanější, sofistikovanější a v posledním případě schované za demokratické rozhodování.

A pravdou je, že stejně jako v minulosti i dnes někteří kolaborují s představiteli cizích mocností dobrovolně z důvodu osobního prospěchu z takového stavu, případně sehrávají roli užitečných idiotů ve slepé víře, že pomáhají k lepším zítřkům všech. Evropská unie je nereformovatelná tak, aby vrátila svobodu a suverenitu svým členským státům. Proto prosazuji #czexit a totéž zde nabízím i vám.

Píše pan František Matějka na iDěs.cz 

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 393 × | Prestiž Q1: 4,43

+1 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top