Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XVI)

Za co, panebože, za co trestáš tento prostý lid? Stovky pouček o jménech pod­stat­ných i nepodstatných. Ještě toho nemáš dost? A teď ještě zkratky a značky!

Možná si ten text písničky ještě pamatujete:

Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR,
SNB mé DKW si stoplo na TK.
Mé DKW SPZ ABT 25 – 50
musí teďka na GO do ČSAO…

Zkratky jsou úsporné (a vcelku jednoznačné). Jak správně psát zkratky a zkratková slova nám říkají Pravidla českého pravopisu:

Zkratky

Zkratkou je chápáno ustálené krácení slova, nebo slov. Začíná-li krácené slovo velkým pís­me­nem, zkratka jej podrží: „1000 let př. Kr.“. Jinak zkratky píšeme písmenem malým.

Obvykle se užívá k tvorbě zkratky první písmeno slova (slov), slabika, či více slabik. Zkratka by měla končit souhláskou: „př. n. l.“ – před naším letopočtem, „str.“ – stránka, „sl.“ – slečna.

Jinou možností je k tvorbě použít pouze souhlásky slova: „nrtm.“ – nadrotmistr, „mjr.“ – major, „mld.“ – miliarda. (A ne nutně vše­chny.)

Zkracujeme-li složená slova, užijí se většinou první písmena všech slov: „sz.“ – severozápadní, „čm.“ – českomoravský.

Podobné platí o zkratkách ustálených slovních spojení: „mj.“ – mimo jiné, „atd.“ – a tak dále, „apod.“ – a podobně.

Asi je zbytečné podotýkat, že za výše uvedenými zkratkami se píše tečka.

Ovšem – jak jinak – máme výjimky. Zkratky tvořené prvním a posledním písmenem slova se píší bez tečky: „čce“ – července, „fa“ – firma, „“ – paní“.

Značky

Jako značku můžeme určit použití zkratek s ustáleným grafickým obrazem, mnohdy sestaveným z písmen cizích abeced, či specifických grafických znaků. Tečka se za značkami zásadně nepíše. Též je striktně určeno, která písmena budou velká a která malá. Patří sem např. měrné jednotky: „km“ – kilometr, „W“ – Watt, „Ω“ – Ohm, značky měn: „“, „$“, „“, matematické a hudební pojmy: „Σ“ – suma, „mf“ – mezzoforte, chemické prvky „Al“ – hliník apod. (Správné tvary měrných jednotek pojednává zákon 505/1990 Sb. a nezávazně ČSN 01 1300.)

Jako značky lze označit i iniciálové zkratky. Jsou tvořeny z víceslovných názvů a psané velkými písmeny. Typicky názvy států: „BRD“, „USA“, „ČR“, známých institucí: „OSN“, „OPEC“, názvy akcí: „LOH“, „MFF“, ale i novin a časopisů: „LN“, „HN“, firem: „JPS“ apod.

Zkratková slova

jsou zkratky, které mají charakter slov; lze je skloňovat a odvozovat z nich další slova. Kupř. „Čedok“ – Česká dopravní kancelář, „Amfora“ – Amatérské fotbalové rarity, „divadlo Semafor“ – sedm malých forem, ale také třeba „kolchoz“ – kolektivnoje choz­jaj­stvo, zemědělské družstvo.

Akademické a vědecko-pedagogické tituly

V souvislosti s rathováním jsem si povšiml, že mnoho lidí také neumí správně psát akademické tituly. Dělíme je na několik druhů:

Vědecko-pedagogické tituly

Zkratky vědeckých titulů vysokoškolských pedagogů píšeme před jménem jako první, ještě před akademickými: „doc.“ (docent), „prof.“ (profesor). Malým písmenem i na vizitkách a dveřích.

Akademické tituly

Udělují se pouze na základě zákona o vysokých školách (111/1998 Sb.) a píší se před jménem osoby:

Bakalářská studia: „Bc.“ – bakalář, „BcA.“ – bakalář umění.

Magisterské tituly: „Ing.“ (inženýr, dříve ing.) – absolventi v oblasti ekonomie, technických věd a technologií, zemědělství, lesnictví a vojenství, „Ing. arch.“ (inženýr architekt, dříve ing. arch.), „MDDr.“ (doktor zubního lékařství, dříve MSDr.), „MgA.“ (magistr umění), „Mgr.“ (magistr) – absolventi v ostatních oblastech, „MUDr.“ (doktor všeobecného lékařství), „MVDr.“ (doktor veterinárního lékařství).

Absolventi s akademickým titulem magistr mohou vykonat v téže oblasti studia státní rigorózní zkoušku a obhájit rigorózní práci.

Rigorózní tituly: „JUDr.“ (doktor práv), „PharmDr.“ (doktor farmacie), „PhDr.“ (doktor filozofie) – v oblasti humanitních, pe­da­go­gic­kých a společenských věd, „RNDr.“ (doktor přírodních věd), „ThDr.“ (doktor teologie) nebo „ThLic.“ (licenciát teologie – v oboru katolické teologie).

Podle platného vysokoškolského zákona se již neudělují dřívější tituly PaedDr. (doktor pedagogiky), RSDr. (doktor sociálních věd – přesněji Rozhodnutím Strany Doktor), RCDr. (doktor ekonomických věd).

V určité neoficiální zkratce lze použít i titul „dr.“ [nikoliv Dr. – to už je jiný titul, post­gra­du­ál­ní] ale přicházíme tím o informaci v jaké oblasti byl titul získán.

Okrajově lze ještě připomenout dřívější akademické tituly: „ak. arch. / akad. arch.“ (akademický architekt), „ak. mal. / akad. mal.“ (akademický malíř), „ak. soch. / akad. soch.“ (akademický sochař) a bývalé označení člena Československé akademie věd „akad.“ (akademik).

Akademicko-vědecké tituly

Získat je mohou absolventi doktorských studijních programů (postgraduálního studia), kteří složili státní doktorskou zkoušku a obhájili disertační práci. Mají význam přístavku a píší se až za jménem osoby a oddělují se od něj čárkou: „Ph.D.“ (doktor) – píšeme bez mezery po první tečce a vyslovujeme [pí ejč dý], popř. [pé há dé], „Th.D.“ (doktor teologie) – opět bez mezery po první tečce a vyslovujeme [tý ejč dý], popř. [té há dé]

V minulosti ještě byly používány tituly: CSc. (kandidát věd), DrSc. (doktor věd), Dr. (doktor) – titul udělovaný krátce po roce 1990, který byl později nahrazen titulem Ph.D.

Akademie věd ještě uděluje titul „DSc.“ (doktor věd), který však nemá oporu v zákoně. A kromě toho existuje ještě čestný doktorát „dr. h. c.“ (doctor honoris causa).

Speciální titul

Jedná se o absolventy libovolné vyšší odborné školy a má též formu přístavku (za jménem, odděleno čárkou): „DiS.“ (di­plo­mo­va­ný specialista) – absolvent vyššího od­bor­né­ho studia. Z hlediska akademického a vědního jde o zcela bezvýznamný titul.

Krátké shrnutí: „Primářem oddělení je prof. MUDr. Karel Hájek, DrSc.“.

Pokud však někdo získá titulů více, pak se jako první užívá ten důležitější, nebo ten dříve získaný. (Takže libovolně.)

Malá komplikace vzniká pokud absolvuje dvě školy se stejným titulem. Buď jeden zamlčí, nebo by je měl spojit spojkou „a“, nebo latinským „et“, případně ekvivalentem „&“ (AltGr+C). Např.: „Ing. & Ing. Boleslav Vošouch“.

Protože se v naší zemi objevuje čím dál více absolventů zahraničních škol, příště jen v kostce zmíním zápisy těchto cizích titulů, vojenské hodnosti a dokončím povídání o zkratkách.

Takže v duchu článku: RNDr. CSc. z ČVUT dá DKW SPZ ABT 25-50 do šrotu. :-)

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 648 × | Prestiž Q1: 9,54

+12 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top