Štítky článku: •  

Nezávazné povídání o češtině (XXIX)

K celému seriálu Nezávazného povídání o češtině mě vlastně přivedlo to, že jsem dvakrát v nějakých článcích použil nesprávný tvar přechodníku a byl za to po právu vypeskován. A když už jsem se dobrovolně vracel do školních škamen, vznikl z toho celý tento cyklus.

V souvislosti s přechodníky se mi vybavuje nezapomenutelné vyprávění Mistra Vladimíra Menšíka, který rozprávěl o tom, že chtěl začít psát nějaké paměti a po těžkém střetu s přechodníky to raději vzdal. Pokud mě paměť neklame, zaznělo to asi takto: Napsal jsem: „…bába z lesa jdavše, nůši klestí nesavše…“ Jářku: „Bábo, táhni si s tím klestím kam chceš!“ …a bylo po psaní…

Pracovat s přechodníky není jednoduché. Jednak jsou dosti archaické, tudíž nevidíme často vzory použití.

Ve Slovníku spisovné češtiny je přechodník definován jako „neurčitý tvar slovesný vyjadřující děj provázející nebo doplňující děj vyjádřený přísudkovým slovesem“. Zjed­no­du­še­ně bychom tedy mohli říci, že přechodník může v určitých případech nahradit vedlejší větu uvozenou například spojkou „když“, nebo hlavní větu spojenou se zbytkem souvětí pomocí spojky „a“.

Usednuvši na zápraží, začala usedavě plakat.“ (Usedla na zápraží a začala plakat.); „Děti, slyšíce otcův hromový hlas, utekly do sadu.“ (Děti, když slyšely otcův hlas, utekly do sadu.)

V praxi můžeme dnes přechodníky použít k ozvláštnění textu, nebo se s nimi setkat ve formě „ustrnulých přechodníků“ ve funkci předložky: „vyjma, počínaje“, či příslovce: „chtě nechtě“.

Zásada číslo jedna: Přechodníky se vždy vážou k podmětu věty, ve které se nacházejí (ať už je podmět vyjádřený, nebo zamlčený). Není tedy možné vytvořit například větu: „Dívaje se z okna, sněžilo.“ Správně musíme uvést: „Dívaje se z okna, sledoval, jak venku sněží.

Zejména schopnost zařadit sloveso k určitému vzoru nám může pomoci při tvorbě správného tvaru přechodníku.

Typy přechodníků a jejich použití
 • přechodník minulý (přines, přinesši, přinesše, napsav, napsavši, napsavše)
 • přechodník přítomný (nesa, nesouc, nesouce, píše, píšíc, píšíce)

Podle významu můžeme přechodníky rozdělit dokonce na tři typy:

 • přechodník minulý (sloves vidu do­ko­na­vé­ho - přinesši, napsav, vytisknuvše)
 • přechodník pří­tom­ný (sloves vidu ne­do­ko­na­vé­ho - nesa, bera)
 • přechodník budoucí (což je přechodník pří­tom­ný sloves vidu dokonavého, který se ale používá velmi zřídka - přinesa, přijda)

Prvním úkolem je rozeznat, kdy se děj odehrává (přísudkové sloveso), druhým rozhodnout o rodu podmětu.

Např.: „Přicházel na scénu, dívaje se na diváky.“ (děj současný); „Přichází na scénu, dívaje se na diváky.“ (rovněž děj současný); „Zadívav se na diváky, přišel na scénu.“ (děj předčasný, předpřítomný)

A krátká vsuvka o slovesných třídách

Snad si ještě vzpomeneme, že slovesa se časují podle pěti slovesných tříd. Tyto třídy jsou určeny na základě tvaru 3. osoby jednotného čísla přítomného času(zakončení -e, -ne, -je, -í, -á). V každé z těchto tříd (kromě páté) dále rozlišujeme několik vzorů. Jednotlivé vzory zachycuje následující tabulka:

I. třída (-e) II. třída (-ne) III. třída (-je) IV. třída (-í) V. třída (-á)
nese tiskne kryje prosí dělá
bere mine kupuje trpí
maže začne sází
peče
umře
Přechodník přítomný

U sloves, která ve 3. osobě množného čísla mají koncovku -ou (nesou, berou, tisknou), se přechodník tvoří takto:

 • mužský rod - koncovka -a (nesa, bera, tiskna)
 • ženský a střední rod - koncovka -ouc (nesouc, berouc, tisknouc)
 • množné číslo (všechny rody) - koncovka -ouce (nesouce, berouce, tisknouce)

U sloves, která ve 3. osobě množného čísla mají koncovku -í, -ejí (-ějí) či -ají (kryjí, sázejí, dělají), se přechodník tvoří takto:

 • mužský rod - koncovka -e (-ě), -eje (-ěje) či -aje (kryje, sázeje, dělaje)
 • ženský a střední rod - koncovka -íc, -ejíc (-ějíc) či -ajíc (kryjíc, sázejíc, dělajíc)
 • množné číslo (všechny rody) - koncovka -íce, -ejíce (-ějíce) či -ajíce (kryjíce, sázejíce, dělajíce)

Tabulka podle jednotlivých slovesných tříd a vzorů (Stručná mluvnice česká):

Přechodník přítomný (pravidelná slo­ve­sa)
jednotné číslo množné číslo
vzor rod mužský rod ženský a střední všechny rody
nese nesa nesouc nesouce
bere bera berouc berouce
maže maže mažíc mažíce
peče peka pekouc pekouce
umře umra umrouc umrouce
tiskne tiskna tisknouc tisknouce
mine mina minouc minouce
začne začna začnouc začnouce
kryje kryje kryjíc kryjíce
kupuje kupuje kupujíc kupujíce
prosí prose prosíc prosíce
trpí trpě trpíc trpíce
sází sázeje sázejíc sázejíce
dělá dělaje dělajíc dělajíce

Ale ouha! Máme ještě čtyři nepravidelná slovesa, která by nám při vytváření přechodníků mohla zatopit. Jedná se o slovesa být, jíst, chtít a vědět. U těchto sloves vypadají přechodníky následovně:

Přechodník přítomný (nepravidelná slo­ve­sa)
jednotné číslo množné číslo
sloveso rod mužský rod ženský a střední všechny rody
být jsa jsouc jsouce
jíst jeda jedouc jedouce
chtít chtě(chtěje) chtíc(chtějíc) chtíce(chtějíce)
vědět věda vědouc vědouce
Přechodník minulý

Přechodník minulý se většinou tvoří jen od sloves vidu dokonavého, a to od kmene minulého. U sloves, jejichž minulý kmen končí souhláskou (přines-l), tvoříme přechodník takto:

 • mužský rod - bez koncovky (přines)
 • ženský a střední rod - koncovka -ši (přinesši)
 • množné číslo (všechny rody) - koncovka -še (přinesše)

U sloves, jejichž minulý kmen končí samohláskou (pokry-l, vysáze-l, uděla-l), tvoříme přechodník takto:

 • mužský rod - koncovka -v (pokryv, vysázev, udělav)
 • ženský a střední rod - koncovka -vši (pokryvši, vysázevši, udělavši)
 • množné číslo (všechny rody) - koncovka -vše (pokryvše, vysázevše, udělavše)

A tradičně výjimka: Tyto tvary přechodníku minulého (-v, -vši, -vše) se používají i u sloves vzoru tiskne. Kmen minulý, který standardně končí souhláskou (vytisk-l), je v tomto případě rozšířen o -nu-. Přechodník minulý má tedy tvar vytisknuv, vytisknuvši, vytisknuvše.

Jednotlivé tvary přechodníku minulého jsou uvedeny v tabulce:

Přechodník minulý (pravidelná slo­ve­sa)
jednotné číslo množné číslo
vzor rod mužský rod ženský a střední všechny rody
přinesl přines přinesši přinesše
odebral odebrav odebravši odebravše
namazal namazav namazavši namazavše
upekl upek upekši upekše
umřel umřev umřevši umřevše
vytiskl vytisknuv vytisknuvši vytisknuvše
minul minuv minuvši minuvše
začal začav začavši začavše
pokryl pokryv pokryvši pokryvše
namaloval namalovav namalovavši namalovavše
poprosil poprosiv poprosivši poprosivše
utrpěl utrpěv utrpěvši utrpěvše
vysázel vysázev vysázevši vysázevše
udělal udělav udělavši udělavše

A znovu, aby to nebylo tak jednoduché, máme tu čtyři nepravidelná slovesa:

Přechodník minulý (nepravidelná slo­ve­sa)
jednotné číslo množné číslo
sloveso rod mužský rod ženský a střední všechny rody
být byv byvši byvše
jíst najed najedši najedše
chtít chtěv chtěvši chtěvše
vědět dozvěděv dozvěděvši dozvěděvše

Přechodníky budoucí a předpřítomné jsou opravdu naprosto výjimečné a v zájmu rozsahu článku je ani neuvedu.

Tolik tedy předposlední díl. O genderově „vyvážených“ tvarech typu host/hostka, servír/servírka opravdu psát nebudu; mám na ně rezolutně odmítavý názor.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 2 038 × | Prestiž Q1: 10,29

+14 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top