Štítky článku: •  

Transparentní účty kandidátů (I.)

Jestliže se naši státní představitelé rádi ohánějí klišé, že Česká republika je právním státem, mají teď ideální možnost dokázat, že se nejedná jen o prázdnou floskuli. Mají možnost prokázat, že zákony musí platit pro všechny měrou stejnou. Dokázat, že zákony neplatí jen pro kmány a na pány se nevztahují.

spravedlnost.jpg (15,676 kiB)
Její Výsost

Minule jsem podrobil rozboru takzvaně „transparentní účty“ obou finalistů prezidentského souboje. Aby byl rozbor komplexnější, podívejme se dnes ještě na účty kandidátů vyřazených v prvém kole a kandidátů k volbám nepřipuštěným. Všechny účty kandidátů jsou bilancovány k 31. 1. 2013.

Omlouvám se čtenářům za rozsah článku, ale souvisejících informací je příliš mnoho.

Předem je třeba vědět, že reálné transparentní účty, tedy přímé, automatizované, veřejné výpisy z databáze finančních operací, poskytují pouze některé ústavy:

  • Raiffeisenbank (původní poskytovatel Expandia Bank (1998), posléze eBank, následně koupená Reiffeisenbank). Banka nepožaduje platbu měsíčního paušálu, ale za každou příchozí platbu účtuje 7 Kč a za každou odchozí platbu 5 Kč.
  • Fio banka (dříve družstevní záložna Fio (2008), od r. 2010 plnoprávná banka.) Banka neúčtuje žádné paušální poplatky, všechny vnitrostátní transakce jsou zdarma (i na Slovensko).
  • GE Money Bank (od 2009). Klamavě nabízí transparentní účet zdarma. Ve skutečnosti se jedná o klasický běžný účet s příznakem „transparent“. Platí se odchozí platby. U některých právnických osob (obce, neziskové org.) se neplatí měsíční paušál.
  • Česká spořitelna sice nabídla transparentní účty prezidentským kandidátům, neposkytuje ale standardní veřejný výpis z účtu, nýbrž na svých stránkách vystaví HTML dokument podobný výpisu. Není jasné na základě jakých dat je generován, nepochybně však nejde o export všech operací na účtu. Účet v žádném případě není transparentní.

Vyhodnocení:

Výňatky ze zák. 275/2012 Sb.Jana BobošíkováJiří DienstbierVladimír DlouhýJan FischerTaťána FischerováVladimír FranzTomio OkamuraZuzana RoithováKarel SchwarzenbergPřemysl SobotkaMiloš Zeman


Než se však do věci dáme, ocitujme si zde několik paragrafů z prováděcího zákona (275/2012 Sb. ze dne 18. 7. 2012 s účinností k 1. 10. 2012) o přímé volbě prezidenta republiky:

§ 24 – volební účet:

(1.) Každý kandidát na funkci prezidenta republiky je povinen si nejpozději ke dni podání kandidátní listiny zřídit účet určený pro financování volební kampaně (dále jen „volební účet“).

(3.) Veškeré finanční operace, jimiž se financuje volební kampaň, se uskutečňují prostřednictvím volebního účtu. Finanční prostředky uložené na volebním účtu lze užít pouze na financování volební kampaně.

(4.) Na volební účet musí být ke dni podání kandidátní listiny převedeny veškeré finanční prostředky vybrané do tohoto dne na podporu kandidatury a na volební kampaň… Volební výbor do 5 dnů ode dne registrace kandidátní listiny zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta údaje o finančních prostředcích převedených na volební účet, a to s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo jde-li o právnickou osobu, včetně uvedení její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(5.) S finančními prostředky na volebním účtu nevyužitými na volební kampaň nelze nakládat po dobu, po kterou se vede řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně však po dobu 120 dnů ode dne vyhlášení celkového výsledku volby.

(6.) S částí finančních prostředků na volebním účtu nevyužitých na volební kampaň, která odpovídá částce, již má na základě rozhodnutí soudu ve věci porušení pravidel financování volební kampaně podle jiného zákona odvést volební výbor do státního rozpočtu, nelze nakládat, dokud volební výbor tuto částku do státního rozpočtu neodvede. Na úhradu této částky lze využít finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň.

(7.) Do 30 dnů po uplynutí doby uvedené v odstavci 5 nebo 6 se veškeré finanční prostředky na volebním účtu nevyužité na volební kampaň, s výjimkou finančních prostředků využitých na úhradu odvodu do státního rozpočtu podle odstavce 6, převedou na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel, a to v rozsahu a způsobem, který určí kandidát na funkci prezidenta republiky.

(8.) Volební účet lze zrušit teprve poté, co z něj byly podle odstavce 6 nebo 7 převedeny veškeré finanční prostředky nevyužité na volební kampaň.

§ 36 – Financování volební kampaně

(1.) Financování volební kampaně zahrnuje veškeré příjmy a výdaje na volební kampaň.

(2.) O financování volební kampaně se vede účetnictví v plném rozsahu podle zákona upravujícího účetnictví

(3.) Údaje o finančních prostředcích na volebním účtu se evidují s uvedením přehledu o původu těchto prostředků, včetně uvedení jména, příjmení, data narození a adresy místa pobytu fyzické osoby, která tyto prostředky poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla a identifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

(4.) Údaje o jiných plněních ocenitelných v penězích se evidují s uvedením přehledu o původu těchto plnění, včetně uvedení jména, příjmení, data narození aadresy místa pobytu fyzické osoby, která tato plnění poskytla, nebo, jde-li o právnickou osobu, s uvedením její obchodní firmy nebo názvu, sídla aidentifikačního čísla osoby, bylo-li přiděleno.

§ 37 – Výdaje na volební kampaň

(1.) Výdaji na volební kampaň se rozumí součet všech finančních prostředků nebo jiných plnění ocenitelných v penězích, které kandidát na funkci prezidenta republiky vynaloží na úhradu nákladů volební kampaně, a to včetně nákladů vynaložených přede dnem podání kandidátní listiny.

(2.) Výdaje na volební kampaň nesmí přesáhnout částku 40 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát pouze prvního kola volby, nebo částku 50 000 000 Kč včetně daně z přidané hodnoty, účastnil-li se kandidát prvního i druhého kola volby. Do této částky se započítávají částky, které kandidát na funkci prezidenta republiky uhradil nebo má uhradit, včetně částek, které uhradily nebo se zavázaly za kandidáta uhradit třetí osoby. Bylo-li plnění, které je součástí volební kampaně,poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena.

§ 67 - …porušení pravidel financování

(1.) Podáním návrhu se může kandidát na funkci prezidenta republiky domáhat, aby soud podle jiného právního předpisu rozhodl o tom, že došlo k porušení pravidel financování volební kampaně podle tohoto zákona přijetím finančních prostředků nebo jiného plnění ocenitelného v penězích, u kterých není znám nebo uveden skutečný původ, překročením limitu výdajů na volební kampaň nebo porušením povinnosti vést o financování volební kampaně účetnictví nebo je podle tohoto zákona zveřejnit, a jakým způsobem a v jakém rozsahu byla tato povinnost porušena.

(2.) Návrh je třeba podat nejpozději do 60 dnů ode dne, kdy bylo způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách kandidáta zveřejněno vyúčtování volební kampaně, nebo do 60 dnů ode dne marného uplynutí lhůty pro jeho zveřejnění.


Tolik tedy stručný výtah z pětačtyřiceti stran prováděcího zákona.

Na menu


Jana Bobošíková

Kandidátka Jana Bobošíková provozuje svoji internetovou prezentaci strany „Suverenita“ s podstránskou volebního účtu http://www.suverenita.cz/volebni-ucet. Odkaz na účet „Jana Bobošíková na Hrad“ č. 1078277012/3030 na stránkách vůbec neexistuje. Je zřejmé, že kandidátka vůbec transparentní volební účet nezřídila, ale užívala běžného účtu strany „Suverenita“. Ale i odkaz na tento účet chybí. Jediné dokumenty související s kandidaturou jsou dostupné ke stažení ve formátu PDF, DOC a DOCX. (Např. soubor „Výpis transakcí z účtu Jana Bobošíková na Hrad 1078277012.doc.doc“ je v rozporu s pravidly internetových názvů souborů (nepovolené znaky) a může být obtížně stáhnutelný.) Podobně soubor DOCX lze otevřít pouze v nových kancelářských balících MS Office 2007 (či Open Office 3) a vyšších, tudíž nejsou snadno dostupné široké veřejnosti.

Podle těchto stěží věrohodných dokumentů získala kandidátka jediný sponzorský dar ve výši 300 Kč a 150 000 Kč od své strany. Na straně výdajů se objevuje jediná položka 40 000 Kč, které kandidátka zaplatila neznámo komu.

Dokumenty DOC jsou naprosto nevhodné k vedení alespoň minimálně uvěřitelného účetnictví, zveřejněné údaje jsou libovolně modifikovatelné kandidátkou a proto vysoce netransparentní a nedůvěryhodné.

Závěr

Podle § 67 odst. 1 navrhuji vznést stížnost na porušení povinnosti vést na stránkách kandidáta veřejně přístupný registr všech přijatých prostředků včetně náležitostí k průkaznému určení fyzické, nebo právnické osoby (§ 24 odst. 4) donátora stejně jako příjemců plateb.

Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětném účtu po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně [§ 36, odst. 1 - 4], nejméně na 120 dnů a následný odvod všech zbylých prostředků z účtu na sociální účely (§ 24 odst. 7).

Na menu


Jiří Dienstbier

Kandidát Jiří Dienstbier má zřízenou webovou prezentaci http://www.dienstbier2013.cz/, na které však není uveden žádný odkaz na výpis z transparentního účtu. Až po stisku tlačítka „Chci přispět“ se lze dostat na stránku petice, která obsahuje ručně vytvořenou tabulku s několika jmény dárců (ve skutečnosti je dárců celkem 54). Tabulka v prezentaci neobsahuje zákonem požadované identifikátory dárců, spárováním dat s fyzickým výpisem z účtu je zřetelně nekompletní – uvedeni jsou jen někteří z dárců.

Na kandidátově stránce je odkaz na volební účet u Fio Banky. Hlavními dárci byla ČSSD s 16 300 000 korun, 100 000 korun věnoval na svůj volební účet sám kandidát. Stejnou částku ještě věnoval europoslanec Pavel Poc. V duchu zákona kandidát vrátil 8 malých neidentifikovatelných darů zpět na účet odesílatele (v celk. hodnotě 9 500,14 Kč). Dary od tří sponzorů ve výši 50 000 Kč však nevrátil, ačkoliv nejsou doloženy požadovanými identifikátory (Kořínková Monika Mgr. [10 000 Kč], CCS Česká Společnost [30 000 Kč], Spidla Vladimir [10 000 Kč]).

Transparentní účet se zdá být jinak vcelku věrohodný, byl veden od 17. 7. 2012, obsahuje 216 pohybů na účtu včetně připsaných úroků a daně z kapitálového výnosu. Výkaz výdajů však neuvádí ani jedinou mzdovou položku, odvod z mezd či jiný náklad na volební štáb, či volební výbor!

Kandidát hospodařil s příjmy 16 637 710,52 Kč, výdaje činí -13 990 779,56 Kč, zůstatek na účtu je 2 646 930,96 Kč. Kontrolní součty odpovídají přesně uzávěrce výpisu z účtu.

Protože nejsou zveřejněny kompletní identifikátory dárců a příjemců, kandidát tak v plném rozsahu nedostál zákonu 275/2012 Sb. v § 24 odst. 4 nařizujícím povinnost vést na svých stránkách průkazným a veřejným způsobem účetnictví své volební kampaně (nebo tyto dary vrátit).

Závěr

Podle § 67 odst. 1 navrhuji vznést stížnost na porušení povinnosti vést na stránkách kandidáta veřejně přístupný registr všech přijatých prostředků včetně náležitostí k průkaznému určení fyzické, nebo právnické osoby (§ 24 odst. 4) donátora. Příjemci plateb nejsou uvedeni vůbec, pouze předmět platby.

Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětném účtu po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně [§ 36, odst. 1 - 4], nejméně na 120 dnů, uvedení prezentovaných dat do řádného stavu, následný odvod sporných příjmů do státního rozpočtu a poté všech zbylých prostředků z účtu na sociální účely (§ 24 odst. 7).

Na menu


Vladimír Dlouhý

Kandidát Vladimír Dlouhý dává na své stránce k dispozici výpis dárců, a to nejen na svůj „netransparentní“ účet vedený u UniCredit Bank, ale i dárců pro občanské sdružení „Společnost pro rozvoj, propagaci a kultivaci demokracie v České republice“, které mu zajišťovalo sběr podpisů. Účet má č. 2108286396, ale banka UCB neumožňuje veřejný náhled do účtu, nelze tedy hovořit o transparentnosti účtu.

Kandidát poskytuje ke stažení dílčí dokumenty exportované přímo z bankovního výpisu (i s hlavičkou banky do formátu PDF), které budí dojem, že obsahují věrohodná data. Škoda, že někteří dárci dostupní na bankovním výpisu nefigurují i v ručním výpisu na stránkách kandidáta.

Dokumenty ke stažení jsou na adresách: Výpis k 4. 1. 2013 (soubor ke stažení v pdf), Komentář k výpisu (soubor ke stažení v docx), Výpis k 5. 12. 2012 (soubor ke stažení v pdf),Výpis 13. – 22. 11. 2012 (soubor ke stažení v pdf), Výpis k 15. 11. 2012 (soubor ke stažení v pdf).

Mezi největší dárce patří blíže neurčený Vladimír Kovář (2 000 000 Kč), blíže neurčená BSG Energy (1 620 000 Kč), blíže neurčený René Holeček (1 000 000 Kč), zmíněná Společnost pro rozvoj… (750 000 Kč), Fryč Antonín (500 000 Kč), Sanjiv Suri (500 000 Kč).

Závěr

Příjmy kandidáta činí 9 116 999 Kč z čehož 1 011 999 Kč získal dodatečným bankovním úvěrem, výdaje činí -9 116 999 Kč. Věrohodnost účtu bych označil jako velmi slušnou, ačkoliv se nejedná o účet transparentní a dostatečně veřejný.

Vzhledem k poměrně kvalitnímu a věrohodnému vedení účetnictví a faktu, že kandidát nebyl k volbě vůbec připuštěn, navrhuji doplnění jednoznačné identifikace i u dárců, kde není uvedena, případně odvedení těchto částek do státního rozpočtu dle znění zákona.

Na menu


Jan Fischer

Kandidát má na svých stránkách vypsané informace o průběhu financování své volební kampaně včetně stanovení „pravidel“ pro dárce (např. vyloučení peněz od státu, politických stran, povinnost darovacích smluv apod.) Dále je na stránce odkaz na transparentní účet u Reiffeisenbank a samostatný odkaz na účetnictví kanceláře tamtéž.

Zásadním a velmi hrubým nedostatkem je, že informace přímo ve stránkách neodpovídají kompletně datům dostupným na otevřeném volebním účtu i účtu kanceláře. Na stránkách jsou uvedeny pouze ty dary, které mají lichotivou poznámku a zákonné náležitosti. Na reálném výpisu je však situace opačná. Mj. např. exgenerál Andor Šándor v.v. se svými 50 000 Kč je uveden pouze na stránkách kandidáta, avšak ani v jednom z výpisů z účtu se nevyskytuje. Není vyloučeno, že peníze doručil osobně a darovací smlouva je k dispozici, ale vklad částky 50 000 Kč je uveden pouze 2× a to pod jinými jmény dárců.

Obdobně velcí dárci Mikuláš Šveda 4 000 000 Kč, JUDr. Daniel Paľko, Ph.D. 1 500 000 Kč, Gevorg Avetisyan 500 000 Kč a řada dalších jsou vedeni pouze na internetových stránkách, nikoliv na účtech. Podobně dar Tomáše Chrenka z 3. 8. 2012 ve výši 9 000 000 Kč se vyskytuje pouze na účtu kanceláře, zatímco 5 000 000 Kč z 19. 11. 2012 je vedeno na volebním účtu.

Různé převody mezi účetnictvím kanceláře a volebním účtem a podivné finanční operace na obou účtech činí ve skutečnosti účetnictví značně neprůhledným! Vedení dvou účtů, které jsou zřejmě oba volební (finanční příspěvky přichází na oba ve značné výši), maximálně zamlžuje finanční transakce.

Volební účet
fischer-excel.png (18,532 kiB)
Fischer Excel

VÚ byl veden od 24. 10. 2012 s počáteční částkou 519 351 Kč, která byla převedena z účtu kanceláře (chápané zřejmě jako předvolební účet), ovšem i po tomto datu chodily další dary na účet kanceláře a převody na volební účet nejsou jednoznačné ani průkazné. Např. již před založením volebního účtu byla (zřejmě na něj) převedena 21. 10. 2012 částka 1 559 200 Kč, která se vůbec na výpisu volebního účtu neobjevila, i když součet z banky s ním zřejmě počítá.

Volební účet zaznamenává (mezi 24. 10. 2012 a 31. 1. 2013) 511 pohybů z nichž příjmy činí 8 965 333,38 Kč, výdaje -10 514 340,69 Kč a zůstatek k 31. 1. 2013 činí (účetní uzávěrkou) -1 549 007,31 Kč. Výpis z tohoto účtu však uvádí zůstatkovou částku +8 340,69 Kč, rozdíl proti účetní uzávěrce pak činí -1 557 348 Kč. To je závažná nesrovnalost! I kdybychom vzali v úvahu „neviditelný převod“ před založením účtu, ani pak sumáře „nesedí“ o -1 852 Kč. To se prostě v účetnictví nesmí stát!

Pokud analyzujeme všechny příjmy, pak plných 248 příjmových položek v celkové hodnotě 7 907 211,08 Kč postrádá identifikaci odesílatele podle zákona (vč. daru T. Chrenka) a měly být vráceny zpět dárcům. Kandidátem byly vráceny jen 2 zcela marginální částky v úhrnu 1 500 Kč.

fischer-suma-bu.png (15,336 kiB)
Účet Web

Výdajová stránka neobsahuje v 242 případech (-10 514 340,69 Kč) identifikaci příjemce, pouze účel platby.

Účet kanceláře

Je veden od 16. 7. 2012 a zahajuje jakousi vratkou na ekvivalent $ 35 000. Z tohoto účtu však podobná částka vůbec nebyla odeslána. Celý účet je kompilátem předvolebního účtu, volebního účtu a jakýchsi jiných ekonomických aktivit kandidáta. Platby v ekvivalentech USD činí dohromady -167 625,26 Kč, mimo jiné mzdy pro jakéhosi Garrett Marquis v USA, jízdné společností AMTRAC, úhrady v různých restaurantech ve Washington D. C. apod.

Účet obsahuje mzdové náklady ve výši -953 752 Kč, avšak nikde nejsou evidovány odvody z těchto mezd. Zaúčtovány jsou úrokové výnosy z účtu v celkové výši 138,65 Kč, ale daně z kapitálového výnosu nejsou zřetelně zaevidovány. Viditelné jsou odvody FÚ v počtu 8 a v celkové výši -178 980 Kč, částečně jako daně ze závislé činnosti (-30 971 Kč), většinou však nespecificky jen jako „daň FÚ“.

Pozornost budí poměrně četné operace, kdy na účet je vložena kandidátem jistá částka a po několika minutách je evidována platba ve stejné výši. (Např. 29. 1. 2013 9:46 vklad J. F. 32 994 Kč a v 9:54 platba za „poplatky Vodafone“ ve stejné výši. Podobně 28/1 8:46 vklad J. F. 265 181 Kč a v 9:46 platba „mzdové náklady“ v téže výši. Takových operací jsou desítky. Z jakých zdrojů pocházejí ve skutečnosti tyto prostředky a proč jsou přeúčtovávány přes účet kanceláře?)

Osobních vkladů J. F. je evidováno 46 v celkové sumě 2 045 437 Kč, přičemž většinu položek lze pochopit jako oprávněný náklad prezidentské kampaně. Podobně je evidováno dalších 12 položek v celkové výši 595 074 Kč, kdy vplátcem je bez bližšího určení opět uveden jen J. F. Proč jsou tyto vklady účtovány do účtu kanceláře není jasné.

Účet kanceláře zaznamenává (mezi 16. 7. 2012 a 31. 1. 2013) 671 pohybů v objemu 30 310 898,11 Kč a střední hodnotou pohybu 30 306 232,11 Kč. Příjmy činí 14 968 306,66 Kč v 148 položkách (průměrně 101 137,21 Kč) a výdaje -15 342 340,69 Kč v 517 položkách (průměrně -29 667,17 Kč); zůstatek k 31. 1. 2013 činí (účetní uzávěrkou) -369 618,79 Kč. Výpis z tohoto účtu uvádí zůstatkovou částku +10 466,21 Kč, rozdíl proti účetní uzávěrce činí -380 085,00 Kč. To je závažná nesrovnalost! To se prostě v účetnictví stát nesmí!

Pokud analyzujeme příjmy, pak plných 70 příjmových položek v celkové hodnotě 1 400 738,30 Kč postrádá identifikaci odesílatele podle zákona (vč. daru T. Chrenka – doložen je pouze variabilní symbol převodu) a měly být vráceny zpět dárcům. Kandidátem byla vrácena jen 1 částka v ceně -6 500 Kč (údajně za nějaké knihy); ve skutečnosti je však v příjmové části tato částka evidována jako dar z neexistujícího účtu.

Výdajová stránka nevede v 514 případech (-13 213 374,45 Kč) identifikaci příjemce, pouze účel platby.

Závěr

Podle § 67 odst. 1 navrhuji vznést stížnost na porušení povinnosti vést na stránkách kandidáta veřejně přístupný registr všech přijatých prostředků včetně náležitostí k průkaznému určení fyzické, nebo právnické osoby (§ 24 odst. 4) dárce. (Příjemci plateb nejsou uvedeni vůbec, či jen velmi vágně.)

Vzhledem k existenci dvou volebních účtů a promíchání financí ze soukromých aktivit s penězi na volební kampaň, jakož i sporné operace s poměrně vysokými částkami jsem přesvědčen, že by se účetnictvím volební kampaně J. F. měly zabývat orgány činné v trestním řízení, respektive orgány pověřené vyšetřováním hospodářské kriminality.

Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětných účtech po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně [§ 36, odst. 1 - 4], nejméně na 120 dnů, uvedení prezentovaných dat do řádného stavu a následný odvod sporných příjmů z obou účtů do státního rozpočtu a poté všech zbylých prostředků na sociální účely (§ 24 odst. 7).

Na menu


(Analýzu zbylých účtů kandidátů zveřejním v nejbližším možném termínu protože zevrubný rozbor účtů zabírá enormní množství času.)

Vzhledem k závažnosti těchto nálezů věřím, že kompetentní státní orgány využijí tohoto rozboru a iniciují šetření porušení zákonů ve věci financování volební kampaně, zveřejní nálezy a viníci ponesou důsledky porušení volebního zákona v maximální možné míře.

[Kopie tohoto dokumentu souběžně zasílám předsedovi Senátu PČR, předsedkyni PS PČR a Ministru vnitra.]

Flagrantní pohrdání zákony této země, zejména kandidáty na nejvyšší úřad ve státě, pokládám za společensky vysoce nebezpečné!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 525 × | Prestiž Q1: 12,81

+22 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top