Štítky článku: •  

Transparentní účty kandidátů (II.)

Jestliže se naši státní představitelé rádi ohánějí klišé, že Česká republika je právním státem, mají teď ideální možnost dokázat, že se nejedná jen o prázdnou floskuli. Mají možnost prokázat, že zákony musí platit pro všechny měrou stejnou. Dokázat, že zákony neplatí jen pro kmány a na pány se nevztahují.

spravedlnost.jpg (15,676 kiB)
Její Výsost

Předminule jsem podrobil rozboru takzvaně „transparentní účty“ obou finalistů prezidentského souboje. Aby byl rozbor komplexnější, podívejme se dnes ještě na další účty kandidátů. Všechny účty kandidátů jsou bilancovány k 31. 1. 2013.

Omlouvám se všem čtenářům za rozsah článků, ale souvisejících informací je příliš mnoho. Některé prokliky z menu vedou na minoulý díl rozboru.

Vyhodnocení:

Výňatky ze zák. 275/2012 Sb.Jana BobošíkováJiří DienstbierVladimír DlouhýJan FischerTaťána FischerováVladimír FranzTomio OkamuraZuzana RoithováKarel SchwarzenbergPřemysl SobotkaMiloš Zeman


Taťána Fischerová

Kandidátka Táňa Fischerová provozuje webovou prezentaci na adrese http://prezidentkatf.cz/. Kandidátka nemá podporu žádných milionových dárců či velkých kontroverzních sponzorů. Největší příspěvky, které na účet dorazily, mají hodnotu deset tisíc korun, jak Fischerová sama žádala. Z toho vyplývá i bezkonkurenčně nejnižší náklad na zisk 1 volebního hlasu – pouhých 69 haléřů.

Kandidátka si zřídila volební účet u FioBank, z nějž je patrné, že účet zahájila k 12. 11. 2012 darem Alfréda Strejčka ve výši 10 000 Kč. Celá účetní kniha eviduje 118 bankovních operací, z nichž příjmy činí 103 položek v celkové výši 138 339,57 Kč a 15 výdajových položek v celkové hodnotě -115 377,55 Kč. Účet vykazuje k 31. 1. 2013 zůstatkovou hodnotu 22 962,02 Kč.Všechny tyto částky odpovídají účetní uzávěrce. Úroky z BÚ jsou zaevidovány v předpokládatelné výši a odvody z kapitálového výnosu rovněž. Mzdy volebního štábu do výdajů zahrnuty nejsou.

Na příjmové straně se však vyskytuje 41 položek v hodnotě 66 073,49 Kč u nichž nejsou doložena požadovaná data dárců. Na druhou stranu je třeba vidět, že 61 % dárců dostálo požadavku zákona a uvedli řádně své identifikátory. Kandidátka dosud nevrátila ani jednu částku jejíž dárce není ověřitelný. Na výdajové straně nejsou evidováni příjemci plateb, pouze účel plateb.

Závěr

Vedení účetnictví lze označit jako průhledné a důvěryhodné. Navrhuji doplnění jednoznačné identifikace u dárců, kde není uvedena, nelze-li, odvedení těchto částek do státního rozpočtu dle znění zákona.

Na menu


Vladimír Franz

Kandidát Vladimír Franz má zřízenu webovou prezentaci na adrese http://vladimirfranz.cz/ včetně podstránky o financování kampaně. Zároveň má veden transparentní volební účet u Fio Bank č. 2700325876/2010. Kandidát zveřejnil jednoznačná pravidla pro příjem darů (dle zák. 275/2012 Sb.) Na stránce jsou uvedeni přispěvatelé s nefinančním plněním, seznam aktivních spolupracovníků a seznam cílů na které budou přijaté dary použity. Webovou stránku lze označit za nejlépe splňující účel informování veřejnosti o smyslu a cíli celého počinu.

Jako jeden z mála kandidátů uvádí i převod částky 50 000 Kč z předvolebního účtu na volební účet včetně dokumentu se seznamem těchto „předdárců“. Mezi dárci nejsou žádné sporné osoby, největším dárcem s částkou 45 000 Kč je Václav Dejcmar. Nejvyšší náklady kampaně jdou na tisk Franzinu 1-5 (~201 000 Kč), placek (~50 000 Kč) a na tisk letáků a samolepek (~61 000 Kč). Kandidát dosáhl velmi nízkého nákladu na jeden získaný hlas – pouhých 1,10 Kč!!!

Účet je veden od 2. 11. 2012 a obsahuje 474 bankovních operací (četnost 5,3 pohybu/den). Na příjmové stránce je 406 položek v celkové hodnotě 434 282,74 Kč, na výdajové straně 31 položek v hodnotě -433 754,86 Kč a zůstatek na účtu činí 527,88 Kč. Všechny součty účetní uzávěrky přesně odpovídají údajům na bankovním výpisu. Na účtu jsou vedeny úroky jejichž výše odpovídá obvyklému úročení zůstatků za předmětné období, daně z kapitálového výnosu jsou odečteny. Žádné mzdové náklady nejsou evidovány.

Na výpisu je patrných 54 darů ve výši 92 970,67 Kč, které postrádají požadovanou identifikaci dárce. Sám kandidát odmítl z těchto darů 37 položek a obnos -16 493,17 Kč vrátil zpět na účty odesílatelů. U zbylých 17 položek (76 477,50 Kč) se zřejmě(?) podařilo plátce zpětně identifikovat.

Zcela podle zákona zřejmě není náklad na inzerci v Rožnovském prostoru ze dne 7. 12 v částce -1 Kč. § 37 odst. 2: „Bylo-li plnění… poskytnuto bezplatně nebo za cenu nižší než obvyklou, započítá se do této částky jeho obvyklá cena.

Z obnosu který zbyl po vyúčtování volebních nákladů (po očištění o vratky byly čisté výdaje ve výši -388 261,69 Kč) odvedl kandidát 26. 1. 2013 celkem 3 částky, úhrnem -29 000,00 Kč, na charitativní účely.

Závěr

Vzhledem k tomu, že účet i stránku prof. JUDr. Vladimíra Franze lze bez nadsázky označit za nejlépe vedené a vysoce transparentní, nenavrhuji žádná následná opatření.

Na menu


Tomio Okamura

Kandidát Tomio Okamura má zřízenou webovou prezentaci na adrese http://okamura-prezidentem.cz/ na jejíž titulní stránce je odkaz na transparentní účet u Raiffeisenbank. Účet je veden od 26. 10. 2012, největším dárcem byl kandidát sám částkou 870 000 Kč.

Kandidát hospodařil s celkovou částkou 888 912,78 Kč z nichž vydal -877 282,00 Kč, z největší části na sběr podpisů na petiční listiny (-775 048,00 Kč). Na účtu je evidováno 52 pohybů, přičemž 43 darů nemá evidovány náležitosti dle zákona (celkově 7 282 Kč). Na účtu nejsou vedeny úroky, ani daň z úroku (ovšem při průměrném zůstatku 223,67 Kč nejde zřejmě o částku účtovatelnou). Krom nákladů na sběr podpisů nejsou uvedeny žádné jiné mzdové náklady (na štáb, či volební výbor). Vzhledem k tomu, že se platba na sběr podpisů dá považovat za mzdu, očekával bych z ní srážkovou daň ve výši 15 %, tedy nějakých -116 257,20 Kč. Podobný odvod FÚ není uveden.

Podle účetní závěrky má činit zůstatek na účtu 11 304,78 Kč (vč. odečtu bank. poplatků), banka však na výpisu uvádí 12 294,78 Kč. Nesrovnalost činí 990 Kč, tato příjmová částka nemá účetní položku.

Kandidát dosud nevrátil žádný dar u nějž není správně doložen dárce.

Závěr

Vzhledem k relativně věrohodnému vedení účetnictví a faktu, že kandidát nebyl k volbě vůbec připuštěn, navrhuji doplnění jednoznačné identifikace u dárců, kde není uvedena, nelze-li, odvedení těchto částek do státního rozpočtu dle znění zákona. A samozřejmě dohledání přebývajících 990 Kč. O paušální odvody z mezd by se měl postarat příslušný FÚ.

Na menu


Zuzana Roithová

Kandidátka Zuzana Roithová provozuje webovou prezentaci na adrese http://www.roithova.cz/. Z titulní stránky však nevede žádný viditelný odkaz na stránku, která by o financování hovořila. Po delším hledání lze najít zcela jinou URL, která teprve promlouvá o financování volební kampaně — http://prezident.roithova.cz/finance/. Na této stránce jsou k dispozici ke stažení tři lokální PDF dokumenty: výdaje na kampaň, dary na kampaň a přehled financování kampaně. Žel, že se jedná o odkazy na nějaké dokumenty, není graficky dobře ošetřeno. Dále stránka obsahuje odkaz na „transparentní účet“, což je však ručně kódovaná stránka a tudíž je její věrohodnost prakticky nulová – autor si mohl dovolit zapsat do stránky v podstatě jakékoliv údaje a ty jsou prakticky neověřitelné.

Na stránce je dobře vyznačeno jaké náležitosti musí finanční dary podle zákona mít, včetně varování, že bez těchto údajů nelze dary přijmout. Dále kandidátka na stránce uvádí podmínky pro platby složenkou a své majetkové poměry.

Dále stránka obsahuje číslo bankovního účtu 12345 12345/6100, ovšem bez odkazu na cíl. Podle kódu banky se lze domnívat, že se jedná o účet u Equa Bank, ale protože tato banka transparentní účty neposkytuje, lze tvrdit, že kandidátka sice možná zřídila jakýsi předvolební a později volební účet, avšak z následné analýzy vyplyne, že předvolební účet byl zřejmě veden u zahraniční banky (§ 24 odst. 2 jednoznačně říká: „Volební účet musí být veden u banky se sídlem na území České republiky…“).

Nemá valný význam se publikovanými daty dále vůbec zabývat, ale jelikož jsem rozebral i účty ostatních kandidátů, provedu to u uveřejněných dat také.

MUDr. Roithová prý hospodařila takto:

Účet je veden od 2. 3. 2012 do 11. 1. 2012, příjmy jsou vykázány v hodnotě 1 003 532,08 Kč, výdaje jsou -939 936,36 Kč a zůstatek na účtu k 11. 1. 2013 činí 63 595,72 Kč.

U příjmových položek nejsou uvedeny náležitosti dle zákona minimálně u 70 darů ve výši 199 505 Kč, přičemž za doložené jsem bral v úvahu ty dary, kde je uvedeno alespoň bydliště NEBO datum narození dárce. Pokud bychom striktně požadovali jméno + bydliště + datum narození, vadných položek by bylo o 15 více a částka o 16 180,02 Kč vyšší. Přičemž u 21 plateb poštovní složenkou ve výši 34 500,00 Kč pouze předpokládám, že obsahují zákonem požadované náležitosti. Kandidátka však nevrátila ani jeden z těchto vadných darů, ač na své stránce avizovala, že je rozhodně nepřijme.

Mimořádně zajímavé jsou ještě dva fakty: první vklad na volební účet z 2. 3. 2012 ve výši 195 536,00 Kč (jde zřejmě o převod z předvolebního účtu na volební účet) je evidován jako příchozí zahraniční platba.

Druhým pozoruhodným jevem je operace s částkou 292 339,36 Kč která byla přijata z blíže neurčeného účtu v rámci Equa Bank a tentýž den odeslaná neznámo kam s jediným identifikačním znakem: „Převod z 1011275434“. Nemohu posuzovat o jakou akci šlo, ale takovéto operace jsou typické např. pro praní špinavých peněz.

Za téměř celý rok je uvedeno pouze 25 výdajových položek, přičemž příjemce částky není uveden ani jednou, u 13 položek je uveden jen účel platby a u 11 položek (v sumě -374 405 Kč) není uvedeno vůbec nic!!! Lhostejno komu, lhostejno za co.

Statisticky můžeme vyvodit, že kandidátka vedla šestou nejdelší kampaň, plných 10 měsíců a 9 dní, přičemž denní příjmy činily v průměru 3 186 Kč denně, náklady -2 984 Kč denně a náklady na zisk jednoho hlasu byly -3,69 Kč. Největším dárcem byl manžel kandidátky Jan Roith (100 000 Kč), menší dary poskytli Josef Bělobrádek (35 000 Kč), Petr Pithart (10 000 Kč) a Jan Kasal (5 000 Kč).

Závěr

Podle § 67 odst. 1 navrhuji vznést stížnost na porušení povinnosti vést na stránkách kandidáta veřejně přístupný registr všech přijatých prostředků včetně náležitostí k průkaznému určení fyzické, nebo právnické osoby (§ 24 odst. 4) dárce. (Příjemci plateb nejsou uvedeni vůbec.) Zároveň uvádím v pochybnost zveřejněná data protože nejdou ověřit v bankovním výpisu.
Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětném účtu po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně [§ 36, odst. 1 - 4], nejméně na 120 dnů, uvedení prezentovaných dat do řádného stavu a následný odvod sporných příjmů z účtu do státního rozpočtu a poté všech zbylých prostředků na sociální účely (§ 24 odst. 7).

Na menu


Přemysl Sobotka

Kandidát Přemysl Sobotka má zřízen prezentační web na adrese http://www.premyslsobotka.cz/ kde je vedena i podstránka financování. Na této stránce jsou k vidění plánované výdaje na volební kampaň, částečný pohled na plnění tohoto záměru a poděkování pouhým osmi „vybraným“ dárcům (míněno spíše jako reklama sponzorů). Dále je uvedeno číslo volebního účtu u České spořitelny a odkaz na výpis z tohoto účtu. Předem je třeba vzít v úvahu, že Česká spořitelna a. s. NEPOSKYTUJE transparentní účty, jak jsem dokázal v minulém článku, poskytuje pouze webový prostor pro import dat z nějakého dokumentu, velmi pravděpodobně z aplikace Word. Tím je celá transparentnost zcela vyloučena, protože zveřejněná data mohou/nemusí odpovídat pravdě a mohou/nemusí být kompletní.

Pokud zveřejněná data budeme pokládat za kompletní a pravdivá, pak kandidát hospodařil od 9. 10. 2012 s čistými příjmy 11 032 431,28 Kč (očištěno o vrácené položky) a s čistými výdaji -10 149 616,05 Kč (očištěno o vratky). Zůstatek na účtu ke 31. 1. 2013 činí 682 615,24 Kč. Účet za celé 3 měsíce a 22 dní vykazuje pouhých 88 bankovních operací, což je v porovnání s ostatními kandidáty velmi málo.

Příjmová stránka vykazuje pouhých 24 položek, přičemž největšími dárci byla mateřská ODS se 4 dary v celkové výši 10 600 000 Kč, sám kandidát si věnoval 100 000 Kč, dalšími velkými sponzory byl Viktor Šedivý (50 000 Kč) a ing. Rostislav Žoudlík (30 000 Kč).

Na příjmové straně je ještě několik malých nedoložených příjmů v úhrnné částce 800,01 Kč. Ve skutečnosti jich je na „výpisu z účtu“ více (sum. 131 400 Kč), ale párováním příjmů s www stránkou kandidáta lze tyto příjmy doložit identifikátory dárců; beru je tedy jako doložené.

Trochu zmatku nám do účtu vnáší tři příjmové položky z účtu „NEEX. C.U. 2700 000000-0014410000“ v sumě +1 523 226 Kč. Zřetelně však jde o vratky plateb na neexistující účet (platby pro Ringier Axel Springer). Jak tyto platby, tak vratky z nich jsem z celkových příjmů a výdajů abstrahoval.

Kandidát aktivně vrátil 5 nedoložených darů v sumě -200 202 Kč; i tyto příjmy/výdaje jsem ze závěrky abstrahoval.

V účetnictví jsou evidovány úroky z běžného účtu i daně z tohoto kapitálového výnosu. Na výdajové straně je evidováno 16 položek v hodnotě -2 811 296 Kč u kterých není uveden ani příjemce, ani účel platby. U 38 položek (-7 338 317 Kč) je uveden účel platby, ale příjemce nikoliv. Mzdy štábu či volebního výboru ve výdajích nejsou výslovně uvedeny.

Deklarovaný zůstatek na účtu odpovídá přesně účetní uzávěrce. Je však třeba vést v patrnosti, že výpis není ryzím exportem bankovních operací, ale je jakýmsi kompilátem více či méně uvěřitelných dat. Přesto lze vedení účetnictví označit jako vcelku důvěryhodné.

Závěr

Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětném účtu po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně [§ 36, odst. 1 - 4], nejméně na 120 dnů, uvedení prezentovaných dat do řádného stavu a následný odvod sporných příjmů z účtu do státního rozpočtu. Zbylou částku podle znění zákona odvést na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel dle úvahy kandidáta (§ 24 odst. 7).

Na menu


Vzhledem k závažnosti těchto nálezů věřím, že kompetentní státní orgány využijí tohoto rozboru a iniciují šetření porušení zákonů ve věci financování volební kampaně, zveřejní nálezy a viníci ponesou důsledky porušení volebního zákona v maximální možné míře.

[Kopie tohoto dokumentu souběžně zasílám předsedovi Senátu PČR, předsedkyni PS PČR a Ministru vnitra.]

Flagrantní pohrdání zákony této země, zejména kandidáty na nejvyšší úřad ve státě, pokládám za společensky vysoce nebezpečné!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 352 × | Prestiž Q1: 11,84

+19 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top