Štítky článku: •  

Transparentní účty kandidátů (III.)

Jestliže se naši státní představitelé rádi ohánějí klišé, že Česká republika je právním státem, mají teď ideální možnost dokázat, že se nejedná jen o prázdnou floskuli. Mají možnost prokázat, že zákony musí platit pro všechny měrou stejnou. Dokázat, že zákony neplatí jen pro kmány a na pány se nevztahují.

spravedlnost.jpg (15,676 kiB)
Její Výsost

Předminule jsem podrobil rozboru takzvaně „transparentní účty“ obou finalistů prezidentského souboje. Aby byl rozbor komplexní, podívejme se dnes ještě na dva účty super-kandidátů. Účty kandidátů jsou převážně bilancovány k 31. 1. 2013.

Omlouvám se všem čtenářům za rozsah článků, ale souvisejících informací je příliš mnoho. Některé prokliky z menu vedou na minulé díly rozboru.

Vyhodnocení:

Výňatky ze zák. 275/2012 Sb.Jana BobošíkováJiří DienstbierVladimír DlouhýJan FischerTaťána FischerováVladimír FranzTomio OkamuraZuzana RoithováKarel SchwarzenbergPřemysl SobotkaMiloš Zeman


Karel Schwarzenberg

Kandidát provozuje svoji webovou prezentaci na adrese http://www.volimkarla.cz/ na které je k dohledání i stránka o financování kandidatury. Na vlastní stránce jsou zveřejněna pravidla pro poskytování darů, formulář k odeslání finančního daru a vzory darovacích smluv ke stažení. Mimo to je na stránce odkaz na „transparentní účet“ vedený u České spořitelny a. s. Jak už jsem uváděl u jiných kandidátů, účet u ČS není výpisem z bankovních operací, ale pouze „projekcí“ nějakého podkladového kancelářského dokumentu (XML data). Zveřejněná data mohou/nemusí být kompletní, ani skutečná.

Podle zveřejněného seznamu (celkem 483 operací) hospodařil kandidát údajně s celkovými příjmy 33 104 187,01 Kč, z čehož bylo 18 ryze recesních (6,31 Kč), a u 33 položek (9 213 461 Kč) má sice uvedeno v poznámce „dar“ či „smlouva“, ale není nijak zjistitelné, jestli skutečně darovací smlouva fyzicky existuje.

Na tenkém ledě se ocitáme ještě v jedné věci. Odeslání internetového formuláře lze dnes (podle právního výkladu) za jistých okolností pokládat za „závazný právní akt“. Zavazovací klauzule u formuláře zní:

donate-form-ks.png (96,655 kiB)
Obrázek 1 - „Darovací“ formulář z WWW

Prohlašuji, že dar poskytuji obdarovanému dobrovolně. S darem nespojuji žádnou protislužbu ze strany obdarovaného. Zasláním daru uděluji obdarovanému souhlas ke zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, za účelem přiznání darů. Mnou uvedená data budou součástí finanční zprávy o financování volební kampaně, která se předává Senátu Parlamentu ČR, a některá budou zveřejněna také na webových stránkách obdarovaného (pouze jméno a příjmení nebo název právnické osoby, místo pobytu nebo sídlo právnické osoby, částka). Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, při odmítnutí poskytnutí těchto osobních údajů obdarovanému však nebude možné dar poskytnout, neboť obdarovaný by nemohl splnit své zákonné informační povinnosti týkající se osob dárců.

Problém spočívá v tom, že tuto „smlouvu“ lze odeslat i s naprosto irelevantními daty (viz obrázek 1) a nadto musí dojít ještě k fyzickému odeslání finanční částky jiným nástrojem. Ergo: částku lze odeslat bez smlouvy a smlouvu lze generovat bez zaslání částky (nebo se zcela smyšlenými daty). Tím je průzračnost financování pro veřejnost značně zatemněna.

Ačkoliv klauzule uvádí, že budou zveřejněny: pouze jméno a příjmení nebo název právnické osoby, místo pobytu nebo sídlo právnické osoby, ve výpisu tyto náležitosti chybí u plných 303 darů v úhrnné částce 21 802 356,39 Kč, což je plných 96 % přijatých částek, byť připouštím, že smlouvy na některé částky mohou existovat. Z hlediska veřejnosti však je docela dobře možné, že řekněme dar od „PAN VACLAV DEJCMAR“ ve skutečnosti pochází od paní „Jezinka Bezinka“.

Mezi největší dárce patří samozřejmě TOP09 s 3 dary v celkové hodnotě 9 000 000 Kč, Winkler Libor přispěl 5 000 000 Kč, Nemec Nemec C/A a Pan(?) Dejcmar Václav à 2 500 000 Kč, strana Starostové a nezávislí a Schwarzenberg Karel à 2 000 000 Kč, Sivek Viliam 2 000 000 Kč, Václavík Petr 1 500 000 Kč, Orlík nad Vltavou, s. r. o. 1 000 000 Kč a Bakala Zdeněk 500 000 Kč. Ani u jednoho z těchto dárců není ve „výpisu“ uvedena třeba jen částečná identifikace (IČ, sídlo, adresa, datum narození).

Celkově byly přijaty i 3 platby složenkou v objemu 201 200 Kč, kde dárce též není nijak doložen. Kandidát spontánně nevrátil ani jedinou částku daru a to ani ty, jejichž odesílatel je velmi pravděpodobně nedohledatelný a neidentifikovatelný.

Na výdajové straně lze identifikovat 159 plateb v částce -25 730 208,30 Kč u nichž není uveden příjemce částky, pouze účel platby. Za účetní období bylo vyplaceno celkem-2 109 190 Kč na mzdy; odvody z mezd však nelze dohledat. Úroky z BÚ (130,62 Kč) i daň z nich (-17 Kč) je uvedena.

Účetní uzávěrka se liší o 0,11 Kč proti částce, která je uvedena na „výpisu z účtu“. Je však třeba vést v patrnosti, že výpis není ryzím exportem bankovních operací, ale jen jakýmsi kompilátem více či méně uvěřitelných dat.

Závěr

Podle § 67 odst. 1 navrhuji vznést stížnost na porušení povinnosti vést na stránkách kandidáta veřejně přístupný registr všech přijatých prostředků včetně náležitostí k průkaznému určení fyzické, nebo právnické osoby (§ 24 odst. 4) dárce. (Příjemci plateb nejsou uvedeni vůbec.) Zároveň uvádím v pochybnost zveřejněná data protože nemají charakter bankovního výpisu.
Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětném účtu po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně [§ 36, odst. 1 - 4], nejméně na 120 dnů, uvedení prezentovaných dat do řádného stavu a následný odvod sporných příjmů z účtu do státního rozpočtu. Zbylou částku podle znění zákona odvést na sociální, zdravotní, sportovní, ekologický, kulturní nebo jinak veřejně prospěšný účel dle úvahy kandidáta (§ 24 odst. 7).

Na menu


Miloš Zeman

Kandidát si podle zákona založil pro účel volby běžný účet č. 2390200073/0800 u České spořitelny a. s. [§ 24, odst. 1 a 2] a nechal si vytvořit internetovou prezentaci na které existuje podstránka volebního účtu, avšak není splněno nařízení zákona o převedení finančních prostředků vybraných před datem registrace kandidáta a jejich zveřejnění na stránkách kandidáta (§ 24, odst. 4), nebo alespoň konstatování, že předvolební účet neexistoval.

Stránka kandidáta též neobsahuje jedinou zmínku o pohybech financí na běžném účtu [§ 36, odst. 3 a 4], pouze odkaz na výpis z účtu vedený u České spořitelny a. s.

Prezentace účtu kandidáta u bankovního ústavu obsahuje množství věcných chyb, postrádájednoznačnou identifikaci dárců i příjemců, částky postrádají charakteristické znaky výpisu z běžného účtu a existuje podezření, že se jedná pouze o účelový a nekompletní soubor dat s řadou rysů manipulace s publikovanými daty. (Export dat do formátu XML, pravděpodobně z aplikace MS Word. Podrobné zdůvodnění ZDE.)

Pokud přijmeme dostupná data za platná, pak kandidát hospodařil mezi 26. 9. 2012 a 7. 2. 2013 podle zveřejněného seznamu 548 operací s celkovými příjmy 12 808 963,08 Kč, z čehož 85 „darů“ bylo ryze recesních (78,76 Kč), u 39 položek (2 271 353 Kč) je sice uvedeno v poznámce „dar“, ale není nijak zjistitelné, jestli darovací smlouva fyzicky existuje.

Na příjmové straně lze zjistit největší sponzory: SPOZ (2 000 000 Kč), Gajdoš František (1 000 000 Kč), jakési blíže neurčené „občanské sdružení“ (670 000 Kč), Ray Service a. s. a ing. Václav Daněk (à 500 000 Kč), Karel Klimoszek (450 000 Kč), Sigma Group a. s. (400 000 Kč).

Prezentovaná data evidují celkem 434 finančních darů ve výši 10 025 826,67 Kč, které postrádají identifikaci dárce dle zákona, 20 částek zaslaných poštovní poukázkou (11 300 Kč) [z čehož je 16 zasláno v jediném dni od SPOZ Ostrov] a 5 vkladů hotovosti pokladnou (80 200 Kč) bez jakékoliv identifikace. Ze všech neidentifikovaných příjmů vrátil kandidát spontánně pouze jeden jediný dar ve výši 5 000 Kč.

Na výdajové straně je evidováno 73 plateb v částce -12 334 850,82 Kč, u nichž je vykázán pouze účel platby, nikoliv příjemce. (Takováto skoupost na informace by snad byla pochopitelná během kampaně, kdy kandidát třeba nechtěl „vyzrazovat“ strategii, ale po kampani jde o bezúčelné tajení informací o příjemcích značných částek.)

Výpis postrádá charakteristické výdaje (např. mzdy volebního štábu, či volební komise), žádné mzdy nebyly zřejmě vyplaceny (pokud se neskrývají v jiné výdajové položce), úroky a daně z nich jsou evidovány. Z úročení meziměsíčních zůstatků se však jeví pravděpodobné, žebyly úročeny poněkud jiné částky, než uvádí „bankovní výpis“ (fluktuace úrokové míry, nebo byly úročeny jiné částky). Za zmínku stojí i absence výdajů za provoz kanceláře na ne zrovna nejlevnější adrese na Hradčanech. A otázka, z jakých zdrojů je placena kancelář po ukončení kampaně; volební účet by k tomu zřejmě sloužit neměl.

zeman-excel.png (11,845 kiB)
Obrázek 2 - Excel

Suma publikovaných cifer (468 946,52 Kč – obrázek 2) neodpovídá sumě zůstatku uvedené v záhlaví „bankovního výpisu“ (1 028 178,71 Kč – obrázek 3) –rozdíl činí „za­ned­ba­tel­ných“ -559 232,19 Kč!!!

Tato fakta zakládají podezření, že zveřejněný výpis neobsahuje všechny částky přijaté a vydané na kampaň [podle § 36 odst. 1] a pouze předstírá naplnění sou­vi­se­jí­cích §§ zákona 275/2012 Sb.

Za množství chyb (a jejich snadnou odhalitelnost) zřejmě může do značné míry nepečlivost odpovědného za­měst­nan­ce při přepisu dat (jednoznačně jde o ruční práci!), což však nic nemění na tom, že veřejnost je chybně in­for­mo­vá­na, anebo – v horším případě – záměrně kla­má­na.

Vzhledem k novým informacím existuje též podezření, že faktury došlé a splatné po ukončení volební kampaně mohou značně přečerpat kandidátův účet (dle fundovaných odhadů až do výše dvoj­ná­sob­ku do­sa­vad­ních příjmů) a případné další došlé částky již mohou být zcela mimo kontrolu veřejnosti.

zeman-suma-bu.png (9,734 kiB)
Obrázek 3 - WWW „Výpis z účtu“

Otázkou též je etika a i právnost faktu, že na volební účty nadále přichází finanční prostředky, ačkoliv volební kampaň je už dávno ukončena, a až na institut odvolání k soudům jsou ukončeny i volby. Pak se jeví, že prostředky zasílané ex post již nejsou penězi na volební kampaň, ale jakýmisi vlichocovacími příspěvky dnes již velmi mocnému muži. Do jaké míry mohou nastávajícího presidenta zavazovat je jen otázkou míry vnímání.

Závěr

Kandidátův účet patří mezi ty významně horší a je dosti málo uvěřitelný.
Podle § 67 odst. 1 navrhuji vznést stížnost na porušení povinnosti vést na stránkách kandidáta veřejně přístupný registr všech přijatých prostředků včetně náležitostí k průkaznému určení fyzické, nebo právnické osoby (§ 24 odst. 4) donátora (stejně jako příjemců plateb).
Navrhuji využít § 25 odst. 5 zákona 275/2012 Sb. a pozastavit jakékoliv nakládání s finančními prostředky na předmětném účtu po dobu řízení ve věci porušení pravidel financování volební kampaně, nejméně na 120 dnů, zveřejnění chybějících údajů a následné odvedení neprůkazných darů do státního rozpočtu.

Na menu


Vzhledem k závažnosti těchto nálezů věřím, že kompetentní státní orgány využijí tohoto rozboru a iniciují šetření porušení zákonů ve věci financování volební kampaně, zveřejní nálezy a viníci ponesou důsledky porušení volebního zákona.

[Kopii tohoto dokumentu souběžně zasílám předsedovi Senátu PČR, předsedkyni PS PČR a Ministru vnitra.]


Resumé

Rozborem všech jedenácti tzv. transparentních účtů kandidátů v historicky první přímé volbě presidenta republiky jsem došel k závěru, že ve většině došlo (až na čestné výjimky) k velkému množství chyb. Zcela bezchybný není vlastně ani jediný z těchto účtů. Účty převážně neobsahují ani obligatorní položky a řada příjmových i výdajových položek a pohybů financí evokuje pocit, že si kandidáti dělají z veřejnosti spíše posměch, o zákonech nemluvě.
Kdyby takovýmto způsobem účtoval a dokladoval běžný „obyčejný“ člověk, živnostník, podnikatel, Finanční úřad, či jakýkoliv jiný oprávněný úřad, by z něj sedřel kůži zaživa a pranýřoval jej až do pátého kolena.
Jednou z velmi závažných chyb je dosti nešťastná až vágní dikce prováděcího zákona 275/2012 Sb., řada nedomyšlených paragrafů a popravdě i velmi pozdní účinnost tohoto zákona (prakticky už v době probíhající kampaně). Ne nejmenší chybou je například nerovné postavení kandidátů už při sběru podpisů, kdy kandidáti nominovaní občany financují sběr ze svých prostředků, zatímco političtí kandidáti nejsou nuceni se iniciační peticí vůbec zabývat. Za posouzení mj. stojí i výslovná retroaktivita tohoto zákona, která, byť formulovaná pozitivně, může být i v kolizi s Ústavou.


Flagrantní pohrdání zákony této země, zejména kandidáty na nejvyšší úřad ve státě, pokládám za společensky vysoce nebezpečné!

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 305 × | Prestiž Q1: 12,14

+21 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top