Štítky článku: •  

Kde končí svoboda?

Na Hradě co nevidět usedne Miloš Zeman, přesvědčený eurooptimista a eurofederalista. Evropské unii by nejraději dobrovolně předal další kompetence. Už zmínil resort dopravy a nejraději by viděl i Evropskou armádu. Nevnímá evidentní rizika takových kroků? Nevidí jiná východiska?

Tvar současné, tvrdě byrokraticko-centralistické Evropské u­ni­e, je přesně tím, co bychom měli ráz­ně a jednoznačně odmítnout, protože denně útočí nejen na naši státní suverenitu, ale i na o­sob­ní svobody každého z nás. Už Edward Griffin si velmi dobře povšiml toho, že všichni totalisté se zpočátku tváří jako humanisté. Nejinak je tomu i v případě EU. Teoreticky dobrá myšlenka ekonomického sjednocení kontinentu však v rukou bruselských byrokratů a nevolené Evropské ko­mi­se troskotá na naprosto ne­při­ja­tel­né unifikaci a to nejen zbo­ží, ale hlavně myšlenek a vý­cho­di­sek. Evropská unie je nástrojem plí­ži­vé socialistické totality a ne­svo­bo­dy.

V čím dál větší nahotě se ukazuje, že Evropa v této koncepci je slepou uličkou vývoje. Není při­pra­ve­na čelit světovým reáliím a je velmi zřetelné, že musí dojít k jejímu rozpadu. Důvody nejsou ni­jak malicherné:

  1. EU je zmítána obrovskou dluhovou krizí na kterou není ochotna nechat zapůsobit stan­dard­ní ozdravné tržní mechanismy.
  2. EU je vinou byrokraticko-centralistických zásahů do ekonomiky fatálně ne­kon­ku­ren­ce­schop­ná.
  3. EU si svým směřováním sama zavinila to, že přišla o důvěru veřejnosti.
  4. Je zcela zřejmou nepravdou, že EU je příčinou mírové situace v kontinentální Evropě. Na­o­pak, nerespektováním specifik jednotlivých států přímo eskaluje napětí mezi jednotlivými ná­rod­ní­mi státy, zejména v severo-jižní ose.
  5. Jako všechny socialistické projekty provádí setrvale politiku multikulturalismu, čímž si do budoucna zadělává na dlouhodobé a velmi nebezpečné problémy.
  6. Zcela překotné a neuvážené přijetí Eura se všemi následnými efekty jen posiluje předchozí čtyři body.

Za těchto okolností je zcela neuvážené a hazardní v EU setrvávat. Musíme si včas vytvořit ta­ko­vé prostředí, které nedovolí, abychom byli stahováni pod vodu nefunkčními experimenty s hle­dá­ním třetí cesty, hledáním tržního socialismu.

da-da-eu.png (8,287 kiB)
Špidlova představa
demokratické volby
david-cameron.jpg (13,126 kiB)
David Cameron, premiér GB
Photo: Reuters

V roce 2003 vláda Vladimíra Špidly vy­hlá­si­la referendum o přistoupení k E­vrop­ské unii, v níž za veřejné peníze(!!!), 200 mio. Kč, byla objednána a pre­zen­to­vá­na obrovská mediální kampaň, je­jímž cí­lem bylo zmanipulovat veřejné mínění tak, aby volilo jedinou „správnou“ od­po­věď: ANO EU. NE bylo ne­při­ja­tel­né. Dluž­no ří­ci, že si tehdy lidé vykládali EU poněkud chybně. Zmíněná kam­paň navozovala dojem, že přistupujeme k Evropskému hos­po­dář­ské­mu společenství, (což by mohlo být rozumné) a řada lidí tomuto dojmu podlehla. Občané si pak referendum vy­lo­ži­li spíše ve smyslu „Zpět do Evropy“.

Od té doby však došlo k zásadní změně konceptu EU při­je­tím tzv. Lisabonské smlouvy, která zásadním způsobem změ­ni­la pravidla fungování EU. Lisabonská smlouva již nebyla při­ja­ta referendem (ostatně — málokdo by LS rozuměl, či vůbec měl sílu a čas ji přečíst), ale byla při­ja­ta parlamentem a podepsána presidentem Klausem. President Klaus dnes tvrdí, že byl Evropskou unií obelhán, že mu bylo přislíbeno nějaké přechodné opatření, které mělo alespoň do­čas­ně ochránit naši republiku před neblahým vlivem EU.

nigel-farage.jpg (18,554 kiB)
Nigel Farage, předseda UKIP
Photo: Reuters

Vzhledem k tomu, že Parlament neměl výslovný mandát ob­ča­nů tuto smlouvu přijmout (ve volbách tato otázka nebyla vů­bec položena), vycházím z přesvědčení, že jsme vstoupili do jiné EU, než jaká je dnes, tudíž se nemusíme jejími direktivami ří­dit. Dokonce mám pocit, že z EU ani nemusíme vystoupit, protože jsme vstupovali do jiného útvaru, než platí dnes, tudíž členy současné EU právně vůbec nemusíme být.

Švýcarsko v EU vůbec není a premiér Velké Británie David Ca­me­ron už britským občanům přislíbil, že vypíše referendum o setrvání Británie v EU. Britové mu totiž neodpustili jeho „zra­du“, když odmítl uspořádat referendum o Lisabonské smlou­vě, již podepsal jeho předchůdce Gordon Brown. Zdá se, že plaveme ve stejné vodě a myslím, že bychom měli učinit totéž. Nikterak nás to nezbaví výhody Schengenského pro­sto­ru a pokud jde o obchod, jsou i jiná, podstatně svobodnější u­sku­pe­ní, třeba EFTA.

(Členství v Unii Švýcaři odmítli v referendu 4. března 2001. Proti členství v EU se vyslovilo 76,8 % hlasujících. Švýcarsko je členem Evropského sdružení vol­né­ho obchodu EFTA zaručujícího volný obchod s Rakouskem, Finskem, Švédskem, Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem a dalšími zeměmi, se kterými má EFTA uzavřeny dohody o volném obchodu. Švýcaři se rozhodli zajistit si volný obchod se ze­mě­mi Evropských společenství dvojstrannými smlouvami.)

„Skutečně efektivní totalitní stát by byl takový, kde všemocná exekutiva po­li­tic­kých bos­sů a jejich armáda manažerů kontroluje populaci otroků, kteří nemusí být ko­ri­go­vá­ni, protože milují své služebnictví. Přimět je k tomu, aby je mi­lo­va­li, je v současných státech úkol přidělený ministerstvům propagandy, no­vi­no­vým e­di­to­rům a učitelům…“

Aldous Huxley, The Ultimate Revolution

Proto se musíme bez ústupků a všemi silami bránit všem pokusům o zmenšování naší o­sob­ní i ná­rod­ní svobody, byť by důvody byly zabaleny do sebekrásnějšího pozlátka. Pro­to­že svo­bo­da je to nejdůležitější.

Od ní se odvíjí vše ostatní.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 717 × | Prestiž Q1: 17,58

+41 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top