Štítky článku: •  

Typografie 2

Typografie, dnes bez výjimky počítačová, je námětem druhé části semináře o tajích, ale i pravidlech kvalitní sazby. Dnes ponejvíce teoretická stať. Jenže ty pojmy je třeba znát.

V minulém dílu (který řada čtenářů naprosto nepochopila) šlo o to, že jakýkoliv typograf nemůže se špatným textem skoro nic udělat. Špatný text lze sice upravovat, ale dobrý text se z něj nikdy nestane jen typografickou úpravou. Když vyprodukujete špatný text, žádný typograf jej nespraví. Předpokladem je kvalitní text a jeho případná úprava podle typografických pravidel.

Typografie není určena pouze pro absolventy polygrafických škol, je určena všem, kdož o ni projeví zájem. Pokud budete tvrdit, že typografie je pitomost, vzpomeňte si na osmou třídu ZDŠ, kdy vám „souška učka“ říkala, že: „nechávat na konci řádku samotné písmenko“ je chybou. A těch pravidel je o mnoho více. Na konci řádku nesmí zůstat cifra jejíž měrná jednotka bude na řádku jiném, nesmí se roztrhnout dlouhá čísla, nelze oddělit titul od jména a spousta dalších omezení.

Dnes se však podívejme hlavně na tvorbu fontů (druhů písem, rodin) a typgrafická pravidla jejich tvorby. Brzy zjistíte, že z té spousty fontů, které máte na počítači instalovány, je 95 % ne­po­u­ži­tel­ných.

Na začátku semináře se budeme věnovat písmu — jeho typům, rodinám, klasifikacím, měřením, kresbě a osnově. Ovšem, abychom mohli proniknout do tajů písma, musíme se nej­dří­ve seznámit s písmomalířskými pojmy:


pismena.png, 6,4kB
Toto jsou písmena, litery, znaky

Znak, to je číslice, pís­me­no nebo i in­ter­punk­ční, či diakritické zna­mén­ko. Pokud potřebujeme něco sepsat, potřebujeme ně­ja­ký základní soubor znaků — abecedu, materiál.


cifry.png, 4,9kB
Standardní arabské cifry

Cifry jsou speciání sku­pi­nou znaků k vyjádření ma­te­ma­tic­kých množství. Cifry dnes v našich krajích používáme arabské. Není bez zajímavosti, že arabové již dávno před Kristem uměli pracovat s ab­strak­tem nula a čísly zápornými. Narozdíl od třeba cifer římských, která používala písmenné náhrady a počítat se s nimi dalo jen velmi obtížně. Římané zvládli ve své pýše pouze dopředné číslování a to pouze pro uchování pa­mě­ti, kdy panoval který Caesar. Podobně však na tom byly i jiné civilisace, které nepochopily význam nuly (Čína, Japonsko).


alphanumeric.png, 8,3kB
Alfanumerické znaky

Kolektivně nazýváme tu­to skupinu „al­fa­nu­me­ric­ký­mi“ znaky:


interpunction.png, 8,3kB
Interpunkční znaky

K oddělování logických větných celků používáme interpunkci. Tečky za vě­tou, čárky v souvětích, o­taz­ní­ky a vykřičníky. Do té­to skupiny patří sa­mo­zřej­mě i středník a dvojtečka.


diacritic.png, 4,5kB
Akcenty

V našem rodném jazyce ovšem potřebujeme dále i diakritická znaménka, kte­rým říkáme akcenty. Po­kud použijeme toto di­a­kri­tic­ké zna­mén­ko spolu s pís­me­nem, vznikne akcentovaný znak (ě, š, č, t, ž… ŕ, ľ). Samotných akcentů je pak velké množství: krom čárek a háčků existuje dále cedilla, přehlasovací znaménko, vokáň a další. Ovšem pro náš projev potřebujeme větší rozsah, než nám poskytuje klávesnice – kromě alfanumerickým znaků a již zmíněných akcentů potřebujeme i slitky (např. fi, který v počítačové sazbě neexistuje), pomlčku, dolní a horní uvozovky a mnohé další znaky.


graphics.png, 10kB
Nealfanumerické znaky

Samozřejmě bychom mohli pochybovat o tom, jestli řecká alfabeta, či ruské bukvy jsou ne­al­fa­nu­me­ric­ké znaky. V našem prostředí to není až tak od věci. Stejně, jako arabština, znaky jazyka Jidiš, či znaky čínské a japonské. Nejblíže pravdě by asi bylo, že nealfanumerické znaky je všechno, co nepatří do naší abecedy a ani to nejsou cifry. K nejfrekventovanějším znakům si lze zkrátit cestu pomocí klávesy Alt Gr (pravý Alt).


versales.png, 6,4kB
Verzálky

Velká, nepřesně řečeno „hůlková“ písmena, se jme­nu­jí správně verzálky, nebo majuskule. V tex­to­vých editorech je zapisujeme se stisknutou klá­ve­sou Shift (výjimečně CapsLock).


minuses.png, 5,7kB
Minusky

Minusky (minuskule) jsou malá pís­me­na abecedy. Jen jako za­jí­ma­vost lze zmínit, že např. Čí­ňa­né nejsou schop­ni pochopit, jak můžeme i slo­ži­té úvahy vyjádřit jen po­mo­cí 28 písmen an­glo­sas­ké abecedy (či s ně­ko­li­ka dalšími „nabodeníčky“ Mis­tra Jana z Husi), když jim, ve zjednodušené čínštině, je třeba k vyjádření téhož znát 3 – 5 tisíc znaků a v čínštině in­te­lek­tu­á­lní dokonce 20 – 30 tisíc znaků.


capitalise.png, 11kB
Kapitálky

Kapitálky jsou své­ráz­ným, ale ty­po­gra­fic­ky čistým způ­so­bem trans­for­ma­ce písma. Verzálky jsou ponechány v pů­vod­ním tvaru a velikosti, minusky jsou pře­ve­de­ny rovněž na verzálky, ale s přibližně 80% výškou písma. Tato úprava se dobře hodí na tvorbu dobře čitelných a poutavých nadpisů. Pro jiné použití se příliš nehodí. V textovém editoru k této transformaci přistoupíme pomocí vlastností písma.


iniciala.png, 8,7kB
Iniciála

Iniciály jsou další svéráznou úpravou textu. Dobře je známe z ručně malovaných knih. První pís­me­no (nejčastěji kapitoly) je bohatě iluminováno. Je mnohem větší, než litery následného textu a zabírá výšku několika řádků, které tuto literu obtékají. Dnes je tato typografická technika prakticky opuštěna, i když textové editory ji umožňují.


Takže tolik dnes alespoň o základní terminologii. Příště se podíváme na základní termíny účaří, dotažnice a další typografické pojmy.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 954 × | Prestiž Q1: 10,96

+18 plus Známkuj článek minus –2

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top