Štítky článku: •  

Typografie 6

Typografie je souborem pravidel jak má kvalitní text vypadat. Těch pravidel není mnoho, ale je třeba je dodržovat. Řadu let je určovala ČSN 01 6910, dnes zrušená. Škoda, že se toto vzácné umění neučí na školách zároveň s počítačovou gramotností. Lidé podléhají klamnému dojmu, že ovládají počítač v okamžiku, kdy dovedou stáhnout z Internetu film, nebo obsluhovat mailovou schránku, či spustit Duke Nukem Forever. To je v praxi žalostně málo.

Je to paradoxní. Dokud se sazba, zlom, obtahy, korektury dělaly ručně a nesmírně pracně, tisk­ly se dokumenty a knihy kvalitní a estetické. Dnes, kdy sázíme litery z klávesnice jedním stis­kem, zlom se provádí automaticky, na korektury máme automatické knihovny (které však mno­ho chyb propustí a řadu správně napsaných partií označují za chybné), obtahy se dělají jen vý­ji­meč­ně a knihy a jiné dokumenty nesou tolik vad jazykových, stylistických i typografických, že oči pře­chá­ze­jí. Dnes ráno jsem pročítal jakýsi materiál, barevný, na jakostním křídovém papíru, zřejmě dosti drahý, a na jedné jediné stránce A4 jsem nalezl 86 chyb všech možných druhů. To je o­stud­né. Přitom šlo zřetelně o „profesionální“ práci nějakého moderního, typografického studia. Ale to jen na okraj. Podívejme se raději na používání tvrdých, nezlomitelných mezer:

Nedělitelná mezera

Ve strojopisných dokumentech se tato otázka téměř neřešila. V knižních sazbách už ano, a to dos­ti přísně. V dnešní elektronické sazbě je automaticky ošetřeno jen několik málo pravidel a řa­da ostatních je zcela ignorována. Kde a kdy tedy nesmí dojít k automatickému zalomení řádku?

  1. před jednociferným číslem bez měrné jednotky
  2. mezi skupinami cifer uvnitř dlouhého čísla
  3. mezi řádovými skupinami cifer uvnitř čísla
  4. mezi číslem a značkou měrné jednotky
  5. mezi zkratkou akademického titulu a jménem
  6. mezi zkratkou jména a příjmením
  7. za tečkami v číselné reprezentaci kalendářního data, raději i za měsícem
  8. za jednopísmennou předložkou či spojkou (v nouzi je přípustnou výjimkou spojka malé „a“).

Těch může být 6 až 10.
Tlf.: 123 456 789
Celkem: 234 567,890 365
15 kg, 3 MPa, 10 Kč, 16 cm, 35 °C
prof. MUDr. Jan Pirk, CSc.
…píše J. Cimický
1. 6. 2013, 13. června 2002
V lese, u vody, i u potoka. A tak.

Pokud tvoříme před­lo­hu psaním z klá­ves­ni­ce v textovém editoru Word, některé ne­dě­li­tel­né me­ze­ry se vkládají automaticky. Jiné mu­sí­me psát sami, ručně (ty­pic­ky jsou ignorovány o­sa­mě­lé sa­mo­hlás­ky a, A, i, I, o, O, u, U). Pokud jsou frag­men­ty textu získány z In­ter­ne­tu a vloženy přes schránku, Word ne­za­mě­ňu­je nic. Na obrázku je tvrdá mezera re­pre­zen­to­vá­na zeleně zvý­raz­ně­ný­mi poli. (Ve Wordu kroužkem a o­by­čej­né me­ze­ry tečkou ve střední výšce písma.) V textovém e­di­to­ru ji zapisujeme po­mo­cí Ctrl + Shift + mezerník, v HTML do­ku­men­tu (webová strán­ka) po­mo­cí entity &+nbsp, případně zna­kem Alt + 0160.

Závorky

V textu před­nos­tně po­u­ží­vá­me zá­vor­ky ku­la­té. Lo­mít­ko šlo po­u­ží­vat mí­sto zá­vo­rek pou­ze na psa­cích stro­jích, v e­di­to­rech nel­ze. Zá­vor­ky těs­ně při­lé­ha­jí k ob­sa­že­né­mu tex­tu; před po­čá­teč­ní závorkou je vždy me­ze­ra, za zá­vě­reč­nou jen pokud ne­ná­sle­du­je interpunkce. Je-li závorka sou­čás­tí věty, tečka se píše těsně za závorku. Je-li v závorce samostatná věta, tečka se píše uvnitř zá­vor­ky. Hranaté závorky AltGr + F, AltGr + G se používají pro zobrazení výslovnosti, pří­pad­ně k odkazům na poznámky pod čarou, či zdrojovou literaturu. (Na ukázce jsou zvýrazňované mezery enormně zvětšeny.)

Dochutíme bylinkami (estragon, máta).
(Je lepší použít čerstvé.) Následující text…
Break[brejk] zalomí text na nový řádek.
…pomůže i Kostival lékařský. [12]

Závorky se využívají i v matematických výrazech. Ty se pak vyhodnocují počínaje kulatými závorkami, poté hranatými a až nakonec závorkami složenými AltGr + B, AltGr + N.

q = f × {d – [c × (a + b)]}

Je-li v textu třeba zanořit závorky do závorek, používá se matematického mechanismu:

Jak jsem uvedl (v minulém článku [v pondělí {asi dopoledne}])

Uvozovky

Uvozovky (podobně, jako závorky) musí těsně obklopovat citovaný text. Pokud píšeme v editoru Word z klávesnice, používáme klávesu anglické uvozovky (resp. znak anglický inch). Word ji samočinně, pokud je nalevo od písmene, změní na otevírací českou typografickou u­vo­zov­ku, pokud je napravo od písmene, pak na českou typografickou uzavírací uvozovku. Je-li text získán z Internetu a vložen přes schránku, k automatické záměně nedochází. Otevírací uvozovku pak zapisujeme zkratkou Alt + 0132, uzavírací Alt + 0147. Je-li třeba uvozovek v u­vo­zov­kách, vnitřní použijeme jednoduché. Pro interpunkci platí stejná pravidla, jako u závorek. Různé jazyky však používají k psaní uvozovek různé značky; anglické, francouzské, či norské uvozovky ne­ma­jí v českém textu co dělat.

České: „Tobě se nedá říci ‚ne‘.“
Anglické: "Isn't it lovely?"
Francouzské: »Je t'aime
Norské: ~Jeg elsker deg.~

Odsuvník (apostrof)

Hodí se nám nejen v češtině, ale i v jiných jazycích. Pokud jej na klávesnici nevidíte (je nad pravým Shiftem), tak zkuste Alt + 039. Pozor! Není to akcent, čárka (háček) nad písmenem, tím se to šidilo na psacím stroji – všimněte si, jak je umístěn vůči horní dotažnici.

Sáh' si do kapsy. Upad' do bezvědomí. Paul's dog.
Sněd', lek' se, leh' si; John's, don't; l'espace.

Příště se podíváme na psaní zkratek. Bude to ještě větší džungle.

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 550 × | Prestiž Q1: 12,51

+22 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top