Štítky článku: •  

Sociální stát není Bůh, ale faraon-otrokář

Onehdá mi v mailu přistálo brilantní americké kázání, jehož autor vystihl, že si řada lidí plete sociální stát s bohem. Zvláště vtipné na tom je, že se jedná o kazatele převážně černošského sboru, přičemž taková společenství většinou inklinují k socialismu a nekritické adoraci Obamy. Ne tak toto.

Následuje překlad samotný. Jedná se o text postavený nad Genesis 47:13-27. (Mimochodem, aktuálnost biblického textu je zarážející — včetně toho, že státní zaměstnanci měli své jisté a tak unikli znárodnění a zotročení.)

Dobré ráno, bratři a sestry; vždy je mi potěšením vidět lavice zaplněné davy, hladovými po božím slovu. Otevřete si se mnou své Bible na 47. kapitolu Genesis. Budeme číst od verše 13 až do verše 27.

Bratře Rayi, mohl byste si stoupnout a přečíst nám tuto pasáž?

V celé zemi nebyl chléb; hlad doléhal velmi těžce. Země egyptská i země kenaanská byly hladem vyčerpány.

Za obilí, které nakupovali, vybral Josef všechno stříbro, co se ho jen v zemi egyptské a kenaanské našlo, a odvedl je do faraónova domu. Tak došlo v zemi egyptské i kenaanské stříbro a všichni Egypťané přicházeli k Josefovi a žádali: „Dej nám chleba; copak ti máme umírat před očima jen proto, že nemáme stříbro?“

Josef rozhodl: „Když už nemáte stříbro, dejte svá stáda a já vám za ně dám chléb.“ Přiváděli tedy svá stáda k Josefovi a Josef jim dával chléb za koně, za stáda bravu a skotu a za osly. Pečoval o ně tím, že jim v onom roce poskytoval za všechna jejich stáda chléb. Tak uplynul onen rok.

V příštím roce však přišli znovu a řekli mu: „Nebudeme před pánem tajit, že stříbro došlo a stáda dobytka už též patří pánovi. Jak pán vidí, zůstala nám už jen těla a půda. Proč ti máme umírat před očima, my i naše půda? Kup nás i s naší půdou za chléb a budeme i se svou půdou faraónovými otroky. Vydej osivo, abychom zůstali naživu a nezemřeli a naše půda aby nezpustla.“

Josef tedy skoupil všechnu egyptskou půdu pro faraóna. Všichni Egypťané prodávali svá pole, neboť na ně tvrdě doléhal hlad. Země se tak stala vlastnictvím faraónovým. A lid od jednoho konce egyptského pomezí až ke druhému uvedl pod správu měst.

Pouze půdu kněží nekupoval, neboť kněží měli od faraóna své důchody a žili z důchodů, které jim farao dával; proto svou půdu nemuseli prodat.

Josef potom řekl lidu: „Dnes jsem koupil pro faraóna vás i vaši půdu. Zde máte osivo a půdu osejte. Pětinu z úrody budete odevzdávat faraónovi a čtyři díly vám zůstanou k osetí pole a pro obživu vaši a vašich domů a pro obživu vašich dětí.“ Odpověděli: „Tys nás zachoval při životě! Jen když získáme přízeň svého pána! Budeme faraónovými otroky.“

Josef tedy vydal o egyptské půdě nařízení dodnes platné: pětina úrody patří faraónovi. Faraónovým vlastnictvím se nestala jedině půda kněží.

Děkuji vám, bratře Rayi. Vidíme, že tehdejší Egypt zasáhla ekonomická krize a lidé se obrátili k faraonově vládě, aby se s ní vypořádala. Farao znárodnil sklizeň zrní a uskladnil ji do velkých sil, která k tomu postavil. Takže lidé přinesli faraonovi své peníze, jako takové zvýšení daní, a rádi mu je dali výměnou za zrní. A tak to šlo, až dokud jim nedošly peníze a oni znova nedostali hlad.

Takže když šli znova za faraonem, přivedli s sebou svá zvířata — dobytek, koně, ovce a osly — aby je vyměnili za zrní; a verš 17 nám říká, že to jim vystačilo jen do konce roku. Jenže hladomor ještě neskončil, že? Takže na začátku dalšího roku lidé přišli k faraonovi a přiznali, že už nemají nic vyjma své půdy a životů. „Jak pán vidí, zůstala nám už jen těla a půda. Proč ti máme umírat před očima, my i naše půda? Kup nás i s naší půdou za chléb a budeme i se svou půdou faraónovými otroky.

Takže se vzdali svých domovů, své země a nemovitostí ve prospěch faraonovy vlády a sami se mu prodali do otroctví výměnou za zrní.

Co si z toho můžeme odnést, bratři a sestry?

Že pokud se obrátíme k vládě, namísto k bohu, aby nás v těžkých časech zaopatřila, vede to do otroctví? Ano.

Že jediný důvod, proč chce vláda být naším zaopatřovatelem je, aby se stala naším pánem? Ano.

Ale podívejte se, bratři a sestry, jak ta pasáž končí! „Izrael se usadil v egyptské zemi, na území Gošenu. Zabydleli se v ní, rozplodili se a velmi se rozmnožili“ Bůh zaopatřil svůj lid, tak, jako vždy! Izraelci neskončili tak, že by vydali všechen svůj majetek vládě — nikoli, oni majetek získali!

Ale dnes vám musím říci jednu zlověstnou zprávu.

Dnes vidíme, že se děje totéž. Vláda chce opět „rozdělovat bohatství“, vzít nám je a pak nám je přerozdělit nazpět. Chce si vzít vládu nad zdravotní péčí, stejně jako si již vzala vládu nad vzděláváním, a přidělovat nám ji. A když ji přiděluje vláda, potom je to vláda, kdo rozhodne, kdo ji dostane, v jakém rozsahu a jaké kvality. A pokud se k tomu přidáme, a dobrovolně, neskončíme jinak, než egypťané před čtyřmi tisíci lety: jako otroci vlády a otroci našich vůdců.

To, co teď dělá Obamova vláda se nijak neliší od toho, co tehdy dělal farao — a skončí to stejně. A mnoho lidí nazývá Obamu spasitelem, není-liž pravda? Je to mesiáš? Spasitel? Neřekli snad Egypťané — poté, co je faraon zotročil — „Tys nás zachoval při životě! Jen když získáme přízeň svého pána! Budeme faraónovými otroky“? Inu, řeknu vám toto: znám skutečného Mesiáše; je to můj přítel; a Obama není žádný mesiáš! Ne; pokud má být Obama biblickou postavou, pak je to faraon.

Prosím, poklekněte se mnou v modlitbě.

Pane náš, ty jediný jsi hoden, abychom ti sloužili, a spoléháme se na tebe jediného. Vyznáváme, že vláda není náš vykupitel, a nikdy jím nebude. V osmé kapitole první Samuelovy, kde Samuel varoval lid před tím, co jim bude provádět vládce, se píše „A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví.

Pane, přiznáváme, že tento den přišel. Úpíme k tobě pro to, jakého vládce jsme si jako národ vybrali. Pane, modlíme se za tento národ. Modlíme se za probuzení, a modlíme se za vysvobození od těch, kteří by byli našimi pány. Dej nám srdce, která tě budou hledat a ruce, které ti budou sloužit, a ochraňuj svůj lid před sveřepostí faraonovy vlády. In God we trust…

 

Disclaimer: neberte tento text autoritativně. Jsem jen člověk a velice dobře se mohu mýlit; zcela jistě pak mé texty nejsou schopné pobrat ani popsat Boha v celé jeho šíři a velikosti. Je to jenom můj osobní náhled a výklad na některé Boží atributy na základě mé osobní víry — a tak k tomu přistupujte. Dále berte v potaz, že část článků je psaná v diskusích pro ateisty a je zjednodušená, a část článků je psaná věřícím s cílem pomoci těm, kterým obraz Boha a vztah s ním deformuje nějaké učení. Pokud s mými tezemi nesouhlasíte, je to naprosto v pořádku.

Psal LP 2013 Cover72 na cover72.net

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 207 × | Prestiž Q1: 7,09

+10 plus Známkuj článek minus –1

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top