Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

       

Štítky článku: •  

Listina základních práv a svobod a Kartous

Když jsem dopsal včerejší reakci na naprosto neuvěřitelný rozhovor, který realizoval Český rozhlas Plus s tzv. mluvčím tzv. elfů — Kartousem a provedl jeho závěrečnou redakci, nezbylo než konstatovat, že je sice obsažný a nejspíš i výživný, ale že, bohužel a k mé velké lítosti neobsahuje to nejdůležitější!

Totiž konstatování a doložení, že se onen neohrožený zastánce liberální a vůbec demokracie Kartous, dostal do brutálního střetu s platnými zákony republiky. Dokonce s těmi úplně nejhlavnějšími a nejzásadnějšími. Konkrétně s Listinou základních lidských práv a svobod. Což hodlám dnes detailně doložit. Respektive — mohu konstatovat, že celé ono tzv. elfovské hnutí je založeno na bázi porušování tohoto základního zákona České republiky. Toto beze zbytku doložím.

Kdybych nebyl naprostým právním laikem a nebál se té, pro mne sisyfovské práce — totiž prohrabávání paragrafů Trestního zákoníku, zašel bych ještě dále — článek by byl vyšperkován konkrétními odkazy na příslušné paragrafy, jež jsou Kartousovou (a spol.) činností dotčeny. Nicméně pokud by orgány, činné v trestním řízení hledaly podnět, aby se o tzv. elfy začaly zajímat, myslím, že dnešní text je i tak dostatečným vodítkem!

Poprvé se čeští tzv. elfové připomněli veřejnosti, když o nich publikovalo Aktualne.cz článek s názvem Čeští „elfové“ potírají dezinformace a propagandu. Jsou mezi nimi lékaři i vojáci který Kosa komentovala v článku, na nějž jsem odkazoval už včera.

Přesto si dovolím znovu z Aktuálně.cz převzít pár autentických citací, protože jsou pro dnešní leitmotiv důležité. Představitel tzv. elfů, označený jako „otec zakladatel“ osobně říká:

„Monitorujeme činnost nepřátel na internetu a získáváme informace o konkrétních osobách napadajících hodnoty, na nichž stojí Česká republika. Nepřátelské sítě nejen sledujeme, ale i aktivně podrýváme.

Cílem je zmapovat, kdo stojí za záměrným šířením dezinformací a proruské propagandy. Potom mají elfové několik možností — informace o diskutujících buď zveřejní, nebo budou proti trollovi bojovat humorem a zesměšní jej ve vlastní komunitě. Případně informaci předají dál, například zpravodajským službám.“

A přidám znovu, co Kartous mimo jiné řekl v onom interview pro Český rozhlas Plus:

„Nikdo nemá zaručené právo mást ostatní a vést je zcela cíleně k tomu, aby se rozhodovali na základě dezinformace a lži,“ s tím, že celý koncept svobody slova vznikl dávno před zrodem internetu, takže v moderní době je tomu třeba se přizpůsobit.

Kartous má zkrátka za to, že nesmíme připustit zneužívání svobody slova!!! A že on je tím, kdo určuje, co je pravda a co lež!

Tolik anonymní elfí otec zakladatel a mluvka Kartous. A nyní se podívejme na vybrané články ze Základní listiny práv a svobod, což je integrální součást Ústavy tohoto státu:

Čl. 1

Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné.

Čl. 2

(1) Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani na náboženské vyznání.

(2) Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, a to způsobem, který zákon stanoví.

(3) Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Čl. 5

Každý je způsobilý mít práva.

Čl. 10

(1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.

Čl. 13

Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.

Čl. 17

(1) Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny.

(2) Každý má právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, jakož i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat ideje a informace bez ohledu na hranice státu.

(3) Cenzura je nepřípustná.

(4) Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnosti.

(5) Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti. Podmínky a provedení stanoví zákon.

Vybral jsem jen ty ustanovení Listiny základních práv a svobod, které jsou flagrantně v kolizi s tím, co deklarují tzv. elfové, respektive Kartous osobně.

Vezměme to bod po bodu!

Čl. 1 říká, že Lidská práva jsou nezadatelná a nezcizitelná: Kartous tvrdí, že je potřeba je omezit! Protože prý neodpovídají současné době!

Článek 2 konstatuje, že stát je vázán na demokratické ideály a naopak nesmí být vázán na konkrétní ideologii. Kartous a jeho partička deklarují, že stát je jednoznačně přivařen na tzv. liberální demokracii a na nic jiného!

Článek 5. jasně a bez jakýchkoliv debat sděluje, že každý je způsobilý mít svá práva. Starý, mladý zrzavý, nadprůměrně i podprůměrně inteligentní, tlustý, hubený, malý, velký, atd. Takže Kartous i vlk. Jenže Kartous a ten spolek za ním, je přiznávají jen stejně smýšlejícím nebo těm, kteří neprezentují žádné názory.

Článek 10 říká, že každý má právo na ochranu dobré pověsti, cti a osobní důstojnosti. Dále také to, že soukromí a rodinný život je nedotknutelný a zrovna tak osobní údaje! A co Kartous a tzv. elfové? Že budou špehovat, shromažďovat osobní údaje, zesměšňovat a skandalizovat ve veřejném prostoru!!! Eventuálně nezákonně získaná data postupovat dalším osobám a organizacím!

Článek 13 jasně stanovuje, že nesmí být porušováno listovní tajemství, ať už v jakékoli formě. A co na to Kartous a elfové? Přesně tohle zřejmě dělají! Viz řetězové emaily a jejich sledování!

Článek 17 říká, že svoboda projevu je zaručena a každý má právo na svůj názor a na jeho šíření všemi technicky dostupnými prostředky a to i za hranice státu. A Kartous chce toto zásadně negovat a omezovat. Podle něj a podobných smí být šířeny jen názory, s kterými on souhlasí!!! Čili potlačuje svobodu projevu. Propaguje a prosazuje cenzuru, ačkoli Listina říká jednoznačně, že cenzura je nepřípustná!

Vůbec nepochybuji, že by se nyní odvolal na odstavec (4) čl. 17, který konstatuje že: Svobodu projevu a právo vyhledávat a šířit informace lze omezit zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu práv a svobod druhých, bezpečnost státu, veřejnou bezpečnost, ochranu veřejného zdraví a mravnost.

Ano svobodu projevu lze omezit. Ale zákonem Kartousi, zákonem! Nikoli jinak! A pokud takový zákon neexistuje, což je naštěstí pořád naše situace, není o čem se bavit! Každý totalitář a každá totalita hledali nějaký důvod, jak zatočit se svobodou projevu a svobodou přístupu k informacím. Kartous hlásá a chce to samé. A ani se u toho trochu nezastydí!

Nepřekvapuje mne to. Takovíhle lidé to mají v genech. Aniž by jim doklaplo, že jakmile tohoto džina jednou pustí z láhve, už nikdy jej nevrátí zpět. A že nic není dáno na věky. Pokud se dnes cítí být na koni, zítra, za rok, za deset, za dvacet let, prostě někdy to bude určitě úplně jinak. Stačí si připomenout oposmlouvu, kde Klaus a Zeman předělali volební zákon a zvýhodnili vítěze voleb. Tehdy si mysleli, že jejich partaje a především oni, z toho budou profitovat na věky. ODS i soc-dem jsou dnes marginální partaje, profit z nadměrného množství poslanců má oligarcha Babiš! Volat po zavedení cenzury, omezení práva na vlastní názor a jeho šíření, v době, kdy je u moci právě Babiš (a další podobní do politiky vstupují také), mi přijde totálně dementní!!!

Myslím, že více není potřeba rozebírat a dokazovat! Výroky Kartouse a toho elfího fotra zakladatele zcela jasně jsou v kontrapozici s Listinou základních práv a svobod. Nechápu, že orgány činné v trestním řízení nehnuly brvou. Jak je možné porušovat, respektive vyzývat a to beztrestně k porušování Ústavy?

Ještě daleko horší mi přijde, že Kartous a spol. mají naprosto neomezený, ba preferovaný přístup do sdělovacích prostředků. Včetně těch veřejnoprávních — ČT a ČRo! Jak je něco takového možné, že člověk a skupina, která vyzývá k omezení občanských svobod má takovýhle prostor k prezentaci svých názorů a cílů a nikomu, včetně vedení sdělovacích prostředků a všelijakých televizních a rozhlasových a kdo ví jakých rad, to nevadí???!!!

Nechápu to a pokládám to za naprosto skandální! Naproti tomu ti, kteří nemají mediálně konformní názor, příležitost k prezentaci svého vidění světa nedostanou. Nebo jen minimálně! A to včetně bytostných a nezpochybnitelných demokratů. Abych demonstroval na konkrétním příkladu — takový Jan Petránek, který už bohužel není mezi námi, skvělý člověk i novinář, s encyklopedickými znalostmi a excelentní rusista měl zcela evidentně dlouhodobě neoficiální stopku u veřejnoprávních. Soukromé nezajímal nikdy. Na rozdíl od Kartouse nebo hlupáka Jakuba Jandy.

Vadí a popouzí mne to. V žádném případě nejsem příznivcem naprosto obskurních mediálních úkazů typu Aeronet, hradní mluvčáček, Hájek a podobných. Nicméně zdravá společnost se dokáže vyrovnat i s jejich informačními průjmovitostmi. Pokud ovšem zdravá zůstane. Což znamená poslat Kartouse a podobné rychle do patřičných mezí.

Myslím, že je nejvyšší čas, aby si jejich aktivit všimly jak ony už vzpomenuté orgány činné v trestním řízení, tak vedení mainstreamových sdělovacích prostředků. Zejména těch veřejnoprávních. S takovým A. B. Bartošem se ti i ti, vypořádat uměli. Kartous je pro mne Bartošův komplementární doplněk. Protože oba chtějí ve svém důsledku totéž — omezit, cenzurovat, vylučovat, nepřipustit, skandalizovat!

Píše rozhořčeně vlkp na https://vlkovobloguje.wordpress.com/…/listina-zakladnich-…/…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 198 × | Prestiž Q1: 7,04

+9 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Listina základních práv a svobod a Kartous

(Článek už je starý. Interní diskuse k němu byly uzavřeny.)

Žádné komentáře

top