Štítky článku: •  

Důchodová reforma v Česku — proč a jak

Jak má vypadat důchodová reforma? Proč reformovat penzijní systém?

Potřebujeme, nebo nepotřebujeme důchodovou reformu v České republice? Na tuto otázku se ptá každá politická reprezentace a nakonec téměř každá vláda do svého programového prohlášení důchodovou reformu začlení. Málokterá však svého slibu dostojí. Z důchodové reformy se tak za 25 let planých slibů stalo klišé a pravá podstata reformy důchodového systému postupně mizí. Za důchodovou reformu se tak dnes snadno vydávají návrhy, které k prapodstatě slova reforma mají velmi daleko. Politici tak neustále promarňují období, které by změny důchodového systému lépe absorbovalo, a čekají až na krizi, kdy bude státní rozpočet ještě pod větším tlakem.

Od důchodové reformy politici odklání pozornost alternativními návrhy, které zaujmou veřejnost, ale podstatu problému zpravidla neřeší. Diskutovalo se tak o oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu, nebo aktuálně nová důchodová komise řeší narovnání důchodů žen a mužů. Prvním návrhem byla pouze kosmetická změna, ač přináší jedno plus — větší transparentnost systému. Druhý návrh je problémem, který s důchodovou reformou nemá až tolik společného.

Z mezinárodně srovnatelných dat OECD publikovaných ve studii Pensions at Glance 2017 plyne, že v Česku muž s průměrným pracovním výdělkem celkově v penzi v čistém vyjádření inkasuje 11,1násobek svého ročního čistého výdělku. Žena si přijde na 12,4násobek. Zmíněný „mužský“ násobek odpovídá 89,5 procenta násobku „ženského“. Ve vztahu k pracovnímu výdělku se muž tedy v průměru v penzi dočkává pouze necelých 90 procent toho co žena. Klíčovým důvodem je pochopitelně to, že ženy dlouhodobě a konzistentně vykazují vyšší naději dožití při narození. Česko nijak nevybočuje z mezinárodního standardu. Průměr daného ukazatele za celou EU totiž činí 89,4 procenta. Jinými slovy, v průměru muži v EU v penzi ve vztahu k pracovnímu výdělku dostávají 89,4 procenta toho co žena.

Pochopitelně je to vztaženo k výdělku během ekonomicky aktivní fáze života. Ten je v případě mužů v průměru vyšší než v případě žen. Od toho se odvíjí iluze, že penze je třeba „narovnat“, jak si přeje ministryně Maláčová. Ovšem v penzích žádná nerovnost nedříme. Pokud zdání nerovnosti vzniká, pak kvůli rozdílu ve výdělcích během aktivní fáze života. Tento rozdíl se pak promítá i do rozdílné výše starobních důchodů. Jinými slovy, muži během ekonomicky aktivní fáze života vydělávají v průměru více než ženy, takže pobírají i vyšší starobní důchod, který se od výše celoživotního výdělku odvíjí. Ženy pobírají v průměru méně, z podstatné míry kvůli tomu, že z důvodu mateřských povinností ztrácí léta, která mohly jinak — jako muž — věnovat kariéře. V tom samozřejmě lze hledat určitou nespravedlnost. Musíme narovnávat, pokud příjmová nespravedlnost existuje, už výdělky v aktivní pracovní fázi. Toto ale není téma pro důchodovou reformu.

Další brzdou opravdové důchodové reformy jsou paradoxně dnes penzijní komise. Ty minulé bohužel žádnou zásadní udržitelnou změnu neprosadily. Žádné důchodové komise vlastně už nejsou třeba. Politici se neustále nemohou schovávat za názor komisí. Musí v takto zásadní otázce nést svůj díl odpovědnosti. Odborných návrhů už vznikla přehršel. Místo další komise potřebujeme spíše to, aby si spolu sedli ekonomičtí experti parlamentních stran — tedy lidé s politickým mandátem — a pokusili se najít konsensuální řešení. Takové, pro něž získají u své strany podporu. Jen tak bude zajištěno, že důchodovou reformu příští vláda nezruší a jen tak si tedy bude moci veřejnost dovolit takové reformě důvěřovat. Důvěra veřejnosti je přitom v tak zásadní věci zcela stěžejní podmínkou. Expertní komise jako taková není žádnou zárukou obecné důvěryhodnosti reformy. Tou je jen to, že se za ni konsensuálně postaví politici — volení zástupci lidu —, a to napříč spektrem. Zapotřebí je najít shodu napříč politickým spektrem a společností.

Od kritiky dosavadních snah provést důchodovou reformu se přesuňme k pochopení klíčového problému důchodového systému a ke konstruktivním řešením. Česká republika potřebuje reformu penzí z demografických důvodů. Rodí se méně dětí, přičemž penzistů přibývá a dožívají se vyššího věku. To prakticky znamená, že méně lidí pracuje, a tudíž se pomaleji plní důchodový účet ovšem za situace, že více lidí potřebuje z důchodového účtu peníze vybírat. V roce 2060 má počet seniorů dosáhnout bezmála 3,2 milionu a počet práceschopných má poklesnout na pět milionů. Na jednoho důchodce tak budou vydělávat ani ne dva lidé. V roce 2000 to bylo lidí pět.

Populační stárnutí České republiky bude v nadcházejících desetiletích představovat zásadní riziko udržitelnosti tuzemských veřejných financí. Na výdajové straně zatíží veřejné finance zejména růst objemu vyplácených starobních penzí a také vzestup výdajů na veřejnou zdravotní péči. Na příjmové straně se negativně projeví růst podílu osob v důchodovém věku, který způsobí snížení počtu pracovních sil a tím i snížení příslušného daňového inkasa. Zejména od 30. let 21. století lze očekávat rostoucí výdaje na starobní penze a zdravotnictví a také zpomalující ekonomický růst.

Při předpokladu zachování současné situace, tedy mj. při neprovedení důchodové reformy, dosáhne v roce 2060 poměr vládního zadlužení k HDP nejpravděpodobněji úrovně 93 procent. Schodek veřejných financí bude v takovém případě setrvale překračovat úroveň tří procent HDP (jedno z maastrichtských kritérií pro přijetí eura) počínaje rokem 2044, přičemž v roce 2060 převýší úroveň šesti procent HDP. Takový výhled vývoje veřejných financí ČR nelze hodnotit jako udržitelný. Zhoršení stavu veřejných financí povede k růstu výnosů dluhopisů vlády ČR, a tedy k dalšímu zatížení tuzemských veřejných financí v podobě vyšších nákladů na obsluhu dluhu. Pro finanční sektor ČR, významného věřitele vlády ČR, představuje růst výnosů českých vládních dluhopisů potenciální systémové riziko. Tyto výzvy důchodového systému potvrdila i Národní rozpočtová rada. Podle ní deficity důchodového systému budou kolem roku 2059 překračovat pět procent HDP ročně. Jak na tyto kritické predikce reagovat?

Scénář č. 1: Zaplnit chybějící příjmy státního rozpočtu

Řešením by bylo navýšit porodnost. Do roku 2030 nám už ale zbývá pouze 11 let. I kdyby dnes ženy rodily více, ještě to nepřispěje navýšení počtu pracovníků, kteří by mohli zajistit vyšší příjmy do důchodového systému. Rychlým řešením by také bylo navýšit počet pracujících dovozem pracovní síly. Jak se ovšem ukazuje jinde v zahraničí, to může potenciálně způsobit problémy nejen ekonomického, ale také sociálního rázu. Obdobně by Česká republika mohla motivovat k práci i ty, kteří dosáhli důchodového věku. Například formou nižších odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Tím by se totiž zmenšila skupina těch, kteří by měli nárok na vyplácení penzí.

Pozitivní dopad tohoto řešení na důchodový účet by ovšem závisel na tom, jaký by o tuto možnost byl v České republice zájem. Řešením by také bylo zpeněžit nerostné zdroje (např. lithium) nebo navýšit produktivitu pracovní síly, která by vydělávala více, a tudíž by více přispívala starobním důchodcům. To ovšem tak snadné není a politici to mohou těžko ovlivnit a stěží s tím mohou počítat. Politici by mohli zvýšit sazbu důchodového pojištění, čímž by ovšem zatížili daňové poplatníky, proto je nasnadě hledat řešení jinde.

Scénář č. 2: Snížit výdaje důchodového systému

Pokud nedojde k další reformě a stát se nebude chtít zadlužit, tak budou mít důchodci velmi chudé penze. Zkrátka by se vyplatilo to, co by se do důchodového systému vybralo. Tato řešení jsou ostatně jedním z kritických scénářů, pro které postačí, když politici nebudou dělat nic. Tento scénář zatím vyhrává. V podobném duchu by také politici mohli navýšit věkovou hranici starobních důchodů, čímž by také ulevili důchodovému účtu.

Scénář č. 3: Přerozdělovat méně a spravedlivěji, kombinovat různé způsoby

Správná důchodová reforma má vést lidi k tomu, aby si více spořili, a tím pádem, aby bylo v důchodovém systému více peněz. Řešením je omezení role prvního pilíře, tj. motivace lidí k převzetí vyšší odpovědnosti za své zajištění ve stáří, a trvání na důchodové reformě podporující kapitálové spoření — například přes akcie, dluhopisy či fondy — tak jak je to obvyklé v řadě západních zemí. Stát by garantoval pouze základní minimum na průběžné bázi, jak je to dnes. To by bylo navázáno na to, jak se daří naší ekonomice.

Fondové financování v jakékoliv podobě umožňuje, aby stárnoucí populace dokázala žít z mladé populace, která stárnutí nepociťuje. Takové mladé populace se prakticky v Evropě nevyskytují, ale najdeme je třeba v Asii. Jediným spojníkem mezi naší stárnoucí populací a mladou populací například v Indonésii či na Filipínách a v dalších rozvíjejících se ekonomikách může být fond, který bude investovat prostředky, jež si lidé ukládají na stáří, do akcií v těchto mladých, dravých, rostoucích společnostech. Takže čeští důchodci by žili z těch mladších populací v těchto zemích.

I dluhopisy nebo třeba akcie amerických korporací zajistí nějaké zhodnocení. I při ohromných výkyvech lze očekávat, že tamní ekonomický výkon poroste už jen z hlediska demografického růstu. Díky těmto mladým populacím se bude zhodnocovat vklad českých penzistů. Jde o jednu z možností, jak dolévat peníze do důchodového systému. Samozřejmě by celý systém neměl být založen jen na fondech, ale nepochybně by měly představovat jednu z jeho složek.

Tato možnost v sobě nese riziko, že cena akcií neporoste, lidé budou rizikově či nevýhodně investovat. Je ovšem velmi pravděpodobné, že dlouhodobě tyto investice porostou a z dlouhodobého hlediska výnos zajistí. Krátkodobě lze samozřejmě hledat mechanismy, kterými se pojistit proti výpadkům, které způsobuje hospodářská krize.

Výzva: vysvětlit změny lidem a shodnout se s opozicí

Jak ukázaly předchozí snahy o důchodovou reformu, naprosto podstatné je spolupracovat s opozicí tak, aby po obměně vlády hned nedošlo k rušení předchozích změn. Tento předpoklad je velmi složitě naplnitelný, protože pokud má být příští důchodová reforma razantnější, rozhodnější, přesvědčenější a přesvědčivější, bude vyvolávat pnutí mezi politickými stranami. To, co ovšem může přimět strany spolupracovat, je krize či recese. Tato období ale rozhodně nejsou vhodná pro zavádění důchodových změn. Podpořit prosazování reformy by také mohla svými analýzami a věcnými návrhy Národní rozpočtová rada, či Nejvyšší kontrolní úřad.

Důchodová reforma v kostce [PDF]

Hlavní principy důchodové reformy:

  1. Omezit roli prvního pilíře a podporovat kapitálové spoření, tedy přimět lidi k převzetí vyšší odpovědnosti za své zajištění ve stáří
  2. Navýšit věkovou hranici starobních důchodů
  3. Najít shodu mezi koalicí a opozicí, spolupracovat s Národní rozpočtovou radou či NKÚ a dalšími organizacemi
  4. Začít co nejdřív, nečekat na krizi a nezakládat nové komise

Plus nezapomínat na další související oblasti:

  1. Podporovat růst produktivity
  2. Podporovat porodnost a vzdělanost
  3. Podporovat navyšování efektivity zdravotnictví
  4. Nezatěžovat nadměrně státní rozpočet
  5. Zvyšovat finanční a investiční gramotnost

Píše pan Lukáš Kovanda na lukaskovanda.cz


Pozn. red.: Za zmínku stojí i neprávem opomíjená důchodová reforma provedená v Chile v éře Augusto Pinocheta (provedená José Piñerou). Asi o tom budu muset něco napsat…

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 365 × | Prestiž Q1: 7,26

+8 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 12 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.
Axl

Jazdy clovek ma PRAVO sporit si na penzi individualne, NIKDO nema pravo ho nutit do prubezneho letadla.
Jedina spravna forma reformy tak je lidem vratit svobodu (volby). Muj zivot, moje penize, moje zodpovednost.
Vrcholem drzosti je soucasnym tricatnikum a ctyricatnikum rikat: platte do systemu jak mourovati, ... ale vy z nej jiz nidy nic nedostanete, budete muset makat az do smrti. Proc si toto lidi nechavaji libit?

PeTaX

Zvyk a výchova. Lidé ani dost dobře nechápou podstatu systému a věří, že důchod jim platí stát (kde na to bere, neřeší). Netuší, že jejich průběžné platby jsou okamžitě zkonzumovány a ve skutečnosti si nic nespoří. A příliš věří garanci státu, že on už nějakým způsobem v budoucnosti prostředky na jejich důchody zajistí.
Na druhou stranu: v dnešní době záporných úrokových sazeb nemá standardní spoření praktický smysl a i investice do majetku či komodit jsou nejisté.

Tomáš Fiala

No jo. Ale když Chile byla tou dobou - 1981 (pouze 5-6 let po allendovském běsnění!!!) bohatou zemí s fungující ekonomikou a byť měla keynesiánskou účetní měnu, přesto ji velice zodpovědně řídila. V takové situaci, kdy je na trhu dostatek nejrůznějších investorů a kvalitního inflací nekaženého kapitálu, mohla Chile vydražit nějaký státní majetek za výhodnou cenu, aby saturovala náklady dobíhajícího průběžného systému.

V takové situaci dnešní možná žádný vyspělý stát není. Rozhodně žádný z EU. Chilská reforma je tedy kdekoli v EU neproveditelná. Ani žádná jiná. Ledaže by EU vypsala grant nějaké "Komisi důchodové reformy" na vytvoření "Souboru opatření pro zdokonalení plánovitého řízení demokraticky spravedlivé důchodové reformy" a pak do celé praktické provedení zadotovala. I když nedivil bych se, kdyby nakonec EU takovouhle šaškárnu zrealizovala jako jeden z posledních "venezuelských" hřebíčků do své rakve...

PeTaX

K tomu Chile: tam šlo právě o to, že místo strhávání daní na státní systém umožnil (a pro nové nařídil) přechod na soukromý systém. Kouzlo bylo v tom, že tím v podstatě přeměnil dělníky na kapitalisty a investory. Privatizace státního majetku a služeb byla úplně jiná část reforem.

Pokud jde o evropský socialismus, jen se směju… European welfare state už je v tak hluboké řiti, že z toho není cesty ven. Jen to zrušení peněz a jedna gigantická bankovní loupež.

A do třetice: kdyby tady nežila jen závistivá jelita a vláda nebyla složena ze socialistických přizdisráčů, bouchli před pár lety to lithium Australanům na koncesi a už se mohlo těžit. Bezpracné výnosy by byly nějakým nezvratným zákonem assignovány na reformu důchodů. Nyní už to nepůjde, už se dnes ví, že lithium je slepá cesta a budoucnost už nemá. Propásli jsme šanci.

Tomáš Fiala

Ten přechod už pro nemalou část lidí neměl význam - možná už 50+. Jestli si to dobře pamatuju, tak od určitého věku (snad 55) nebyl přechod možný. Plus relativně velké množství stávajících důchodců. Stát (Chile) musel těmto lidem saturovat v nějaké komfortní míře jejich životní náklady v důchodovém věku, aby se nedostali do nouze nebo aby nebyli dokonce ponecháni napospas osudu. To si ale může dovolit stát, který je bohatý svou skutečnou produkcí a ne morbidníma dotacema = dluhama nadopovanou konjunkturou, jako EU. Takový (produkcí bohatý) stát může saturovat potřebné náklady prodejem státního majetku. Ať už formou "malé privatizace" = prodejem malých "provozů" živnostníkům nebo "větší/velké privatizace" větším/velkým investorům. A to taky bylo nedílnou součástí důchodové reformy Chile - prodejem celkem nepatrné části státního majetku získat prostředky na přechodné období pro ty, kteří se reformy už nemohli účastnit.

Jako každý unifikovaný státní systém, tak i tento chilský naráží na to, že nejnížepříjmovým skupinám lidí až znemožňuje diverzifikaci (penzijní systém + Au, Ag, akcie, starožitnosti, ...). 10% z hrubé mzdy povinně odváděných do penzijního systému, je u těchto lidí hranice, kterou překročit, by znamenalo výrazné omezení životní úrovně. Jsou tak odkázáni na to, jestli příští vlády udrží své levicové choutky na uzdě nebo zničí měnu (a na ni navázaný penzijní systém) "uvolněnou" politikou. A je zcela lhostejné, jak velký podíl aktivních lidí do fondového systému v Chile přešel (velký - víc než 90%) a jak velký zůstal v průběžném. Zejména na kvalitě státní měny jsou závislé oba způsoby. I když ten fondový byl v Chile alespoň zpočátku dost odolný díky tomu, že fondy mohly skládat své portfolio téměř libovolně (tedy i ze zahraničních aktiv neovlivnitelých případnou pitomou měnovou politikou Chile) a rozhodně nemusely vůbec kupovat např. dluhopisy státu Chile. Jak je to v Chile teď, nemám ponětí. Domnívám se, že ho další vlády po Pinochetovi určitě poněkud posocialističtěli.

PeTaX

Ano, posocialističtěly. Přesto je to dále robustní systém a Piñerova reforma byla aplikována už ve 28 státech.

Zdeněk

Udivuje mě, že zrovna Kovanda napsal očividný nesmysl.
"V roce 2060 má počet seniorů dosáhnout bezmála 3,2 milionu a počet práceschopných má poklesnout na pět milionů"
Pokud by to totiž tak bylo, tak důchody těch 3,2 milióny důchodců jsou v pohodě. Pan Kovanda měl napsat kolik bude v roce 2060 práceschopných, vytvářejících nějaké zdanitelné hodnoty. Odhady jsou okolo 2 miliónů a méně, zbytek budou zaměstnanci placení státem, kteří v podstatě pobírají královský důchod po celou svoji pracovní kariéru (jak píše v diskusích na Finmagu pan Altman:-)

PeTaX

To máte zčásti pravdu. Jenže predikovat, kolik bude starobních důchodců se dá. Ale kolik bude systémových, celoživotních práceschopných důchodců, to se odhadnout nedá.

Zdeněk

Hrubě se to odhadnout dá. Méně než dnes jich nebude.

PeTaX

Odhadovat to můžete pouze za předpokladu, že zůstane zachován status quo. Což není jisté. Naopak, demografická křivka je jasně daná (pokud nedojde k neočekávanému poklesu počtu starobních důchodců vlivem např. pandemie).

Zdeněk

Tak jsem zjistil, že jsme si nerozuměli. Já jsem neměl na mysli pracující důchodce, ale státní zaměstnace všech věkových kategorií, jejichž plat je srovnatelný s důchodem tím, že je vyplácen státem a tito lidé z velké části systému nic nepřináší (nemám na mysli lékaře , učitele, ap.) A proto bude poměr zaměstnaných k počtu důchodců, který jsem kritizoval úplně jiný než píše Kovanda. Z těch práceschopných pěti miliónů bude minimálně polovina ze systému peníze odebírat, protože úředník žádné hodnoty nevytváří. A celý systém než zkolabuje potáhnou tak maximálně dva miliony lidí, kteří výtváří nějaké zdanitelné hodnoty. Důchodce by ještě utáhli, ale ty státní parazity už těžko, aniž by celkové zdanění mzdy nedosáhlo absurdních hodnot.
Toho se týkal i můj poslední příspěk - méně těch státních parazitů v roce 2060 určitě nebude.

PeTaX

Vždyť jo. Tak jsem to také pochopil. Jenže státní zaměstnanci mohou velmi rychle o ten status přijít.
Stačí dostatečná krize a budování fašistického státu může velmi rychle skončit.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top