Štítky článku: •  

KeynesCoin

Bitcoin je významným milníkem ve světě digitálního zpracování plateb. Jeho aktuální podoba však obsahuje nedostatky, což přiznal i samotný autor Sathoshi Nakamoto („Celé je to na piču, kluci“ — Satoshi Nakamoto).

„In Flation We Trust“

Taxes, Laws, Regulations

Hrabemi Ztohoven, hlavní myslitel, Progressbar Hackerspace

Úvod

V této práci popíšeme některé (jiné) nedostatky a navrhneme řešení. Opíráme se přitom o poznatky z existujícího finančního systému, který lety prokázal svou životaschopnost a schopnost zrychlovat pohyb peněz v ekonomice. Zároveň přináší některé nové odvážné a revoluční koncepty.

Námi navrhované opravy lze implementovat v novém platebním systému. Ten nazýváme KeynesCoin, podle respektovaného ekonoma, prvního ekonomického Hipster a Trendsetter Johna Maynarda Keynese. Oficiální zkratkou pro tuto měnu je KNC.

Poznámka: Zpráva v Genesis blocku je šifrována a její význam zatím zůstává tajemstvím: „2014-03-30 Nobody 50,06, Kiska 29,66, Fico 20,28; Founder: heXKRhnGdSg“. Osoba, která ho vysvětlí, dostane speciální sběratelskou edici KeynesCoinu vydanou k prvnímu výročí KeynesCoinu.

Problémy bitcoinu

  • Deflace — Deflace je neintuitivní. Obyčejný člověk je zvyklý na inflaci (zvyšování cen), její výhody a jistoty, které přináší. Odměna za tažení KNC se bude každé čtyři roky zdvojnásobovat!
  • Pomalá ekonomika — Inflace a státní projekty jsou motorem ekonomiky. Bitcoin tento motor postrádá.
  • Nedostatek peněz — Všichni jsou smutní, že mají málo Bitcoinů. KeynesCoin to vyřeší — když bude mít každý více peněz, všichni budeme šťastní („A všichni budou šťastní, čotijebeYES“ — Strapo)
  • Ekologie — Bitcoin zvyšuje hladinu moří a množství skleníkových plynů, což zabíjí organické potraviny a podporuje obrovské korporace, které obchodují s geneticky modifikovanými potravinami a pesticidy
  • Horní hranice počtu Coin — Limitování počtu Coin je apokalypsou a ruinuje vše poctivé a stabilní, na čem stojí náš svět.

Tato práce je dělena do tří kapitol:

  1. Regulace
  2. Sociální systém
  3. Daně

1. Regulace

Regulační úřady

keynes-coin-250.png (120,203 kiB)
KeynesCoin

KeynesCoin bude pod striktním dohledem Úřadu na regulaci KeynesCoinu (UrK). Státní úřad pro regulaci regulačních úřadů (ÚRRU) bude dohlížet na regulaci UrK. Pro udržení pořádku a efektivity bude ÚRRU kontrolován úřadem na regulaci úřadů na regulaci regulačních úřadů (ÚRÚRRU). Ten je zároveň „Nejvyšším regulačním soudem“.

Podle učení Johna Maynarda Keynese, KeynesCoin využívá dva důležité prvky jako motory ekonomiky — inflaci a vládní výdaje. Navzdory všeobecné úžasnosti inflace existuje jeden malý problém, známý jako „příliš mnoho nul“. KNC však s touto malou nepříjemností počítá a řeší ji historicky ověřenou metodou — vždy když budou mít ceny příliš mnoho nul (určí centrální autorita), odepíše se potřebný počet nul.

Vládní výdaje budou možné ještě před těžením prvních KNC díky konceptu před-těžených KNC. Tyto před-těžené KNC mají speciální status a budou použity pro vládní projekty. Těmi jsou špionáž, jaderný program, boj s vnitřním nepřítelem, boj proti terorismu, regulační úřady, boj proti pornografii a jiným zlům podle převládajícího náboženství.

KNC adresy mají následující formát: Jméno, příjmení, rodné číslo, vyznání, rasa a sexuální orientace. Všechny adresy jsou registrovány v Mezinárodním centrálním registru krypto adres.

Vytváření a zabezpečení privátních klíčů

Privátní klíče k adrese dostane občan po předání okolkování žádosti s notářsky ověřenou kopií rodného listu, očkovacího průkazu a čestného prohlášení o bezúhonnosti a morální čistotě potvrzeném státním hygienickým úřadem nebo obecním farářem.

Privátní klíče generuje a přiděluje Náhodný bezpečnostní úřad. Jako zdroj náhody se použije ustálená a ověřená funkce return 4; //Chosen by fair dice roll, guaranteed to be random, jak byla popsána bezpečnostním expertem Randall Munroe ve standardu č. XKCD-221.

Všechny privátní klíče bude uchovávat Náhodný bezpečnostní úřad zašifrované několika koly šifry ROT-13. Počet požadovaných kol ROT-13 se vypočte pomocí rovnice 2^(stupeň utajení), kde stupeň utajení je celé číslo v intervalu 1 až nekonečno.

Zálohy klíčů jsou šifrovány nejsilnějším známým heslem, které obsahuje písmena nbusr a číslice 123 v tomto pořadí.

Legal tender

Jeden KeynesCoin přísluší hodině práce. Každý občan je povinen poskytnout jednu hodinu své práce každému, kdo je ochoten za ni zaplatit jedním KeynesCoinom.

Výjimku tvoří pracovníci sdružení v následujících oborech sdružených v Konfederaci odborových svazů: Zdravotní sestry, učitelé, zemědělci, kněží, malíři (s výjimkou malířů používajících acetonové barvy), lobbisté a hráči golfu, výrobci zadních koleček na invalidní vozíky, pokud jsou tato kolečka vyrobena z organické gumy.

Mezinárodní transakce

Všechny mezinárodní transakce budou díky Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu, řízení a monitorování adres krypto-jmen okamžitě identifikovatelné a bude se dát na ně automaticky uvalit clo ve výši, kterou určí Celní správa. Toto zajistí ochranu lokálních výrobců zboží a poskytovatele služeb.

Na etickou a mezinárodní korektnost transakcí bude dohlížet Organizace spojených nádorů. Ta bude mít zvláštní oprávnění zneplatnit transakce, které jsou podezřelé z financování terorismu (drtivá většina transakcí v hodnotě větší než 100 KNC na Íránské adresy). Peníze z takto zneplatněných transakcí budou použity k zachování světového míru a budování odposlechových stanic pro zachování morální čistoty světa.

Homologace dobyvatelů

Těžení je povoleno pouze pomocí přístrojů schválených centrálním Výzkumným ústavem těžby krypto-jmen a regulace vodních toků v Banské Štiavnici, kontrolovaným úřadem pro kontrolu výzkumu těžby krypto-jmen a regulace vodních toků v Banské Bystrici.

Homologovaní dobyvatelé musí filtrovat z elektrické sítě jadernou energii. V případě použití energie ze solárních zdrojů bude automaticky zvýšena odměna za vytěžený blok.

Směnárny

Hlavní burza se jmenuje Mt. FED a je státním orgánem podléhajícím regulacím centrální banky a kontroly Národním úřadem pro regulaci vekslování a spekulací.

Mt. FED určuje, které adresy jsou banky (a tedy mohou realizovat double spending).

Frakční rezervy (double spending)

Jelikož systém frakčních rezerv se již v praxi uplatnil a ověřil, proto KNC banky budou mít možnost z každého KNC který u nich lidé a firmy vloží poskytnout až 95 KNC v úvěrech a jiných finančních produktech. Pokud je to KNC vytvořený přímo vládou/autoritou (klidně i podobným mechanismem), může to být až 98 KNC.

V případě že klienti budou chtít vybrat své vklady a banka je nebude schopna vrátit, použije se zmíněný generátor náhodného čísla a v případě paritních výsledků se výška chybějících vkladů automaticky promítne do zvýšení daní (opět pouze pro osoby a firmy patřící do rozsahu 20 % kolem mediánu příjmů v KNC), zvýšená o odměnu pro management banky za jejich hrdinskou snahu podpořit ekonomický růst zvýšením objemu peněz v oběhu. V případě lichého výsledku se kostkou hází znovu.

Věra Pohlová, důchodkyně

„Věra Pohlová, důchodkyně“ je speciální funkce, kterou zastává nejstarší občan v republice. Mezi její hlavní pravomoci patří: Být morální autoritou, mít speciální klíč, který dokáže všechny ty KeynesCoiny zakázat (tzv. červené tlačítko)


2. Sociální systém

Důchodový systém

Po odtěžení daného počtu KeynesCoinů má každý dobyvatel možnost pobírat důchodové dávky, na které se mu skládají ostatní aktivní dobyvatelé. Dobyvatelé mají navíc možnost nějakou část vytěžených KeynesCoinů posílat na speciální účet příslušející První státní pyramidové, alternativně do 42. pilíře do Národní Důchodové Správcovské Společnosti.

Pojištění pro případ těžební neschopnosti

Speciální komise určí na základě sofistikovaných tabulek, kdo už není schopen těžení. Tato komise bude podřízena kontrole parlamentního výboru pro regulaci KeynesCoinu a je volena přímo sponzory politických stran, kteří jsou přímo voleni zakladateli politických stran, které jsou voleny přímo občany, kteří přímo volit chtějí.

Sociální jistoty

Pro případ že by sociální případy chtěly vzít osud do svých rukou a přivydělat si nějaké KNC poskytováním prospěšných produktů a služeb, budou tito nevděčníci potrestáni nejen odebráním příspěvků, ale také dodatečným zdaněním jakýchkoliv výdělků. Takto vybrané KNC budou použity výhradně na kampaň odrazující od takového nevděčného řízení.

Odškodnění obětí nebankovních subjektů

KNC automaticky odškodní oběti nebankovních subjektů jako např. Bitcoinica a MtGox. Uživatelům se vrátí 172,4 % původní hodnoty, aby je stát odškodnil za duševní újmu a zvýšený stres, čímž zároveň podpoří zdraví obyvatel a nakopne ekonomiku. Kromě odškodného dostanou občané i úrok, který bude odpovídat aktuální diskontní sazbě Národní Banky Slovenska.


3. Daně

Daňový systém

Tím že daň bude automaticky aplikována na každou transakci v systému, úspěšnost výběru daní bude 100 % a ušetří se na jejich vymáhání (nebo se alespoň ušetří zdraví daňových úředníků, kteří se budou moci věnovat hraní Solitaire a jiným bohulibým činnostem).

Aby se zachovaly některé důležité rysy současného systému — konkrétně daňové úlevy pro strategické investory a jiné VIP (přátelé státu, přátelé lidu, přátelé ústavních činitelů) — systém bude podporovat automatické neuplatňování daně pro 100 největších příjemců státních dotací plus osoby a firmy ze seznamu VIP, který bude veden Finančním úřadem a MT. Fedem.

Na vykrytí ztráty z takto nevybraných daní systém vypočítá patřičně zvýšení daní pro osoby a firmy patřící do rozsahu 20 % okolo mediánu příjmů v KNC.

Daňový úřad

Každý občan má povinnost každý rok podat daňové přiznání. Daňový úřad kontroluje, zda je daňové přiznání vyplněno správně. Kontrola probíhá proti blockchainu, který je autoritativním zdrojem, neboť daň se platí automaticky.

Daňové přiznání se podává vytištěné na jehličkové tiskárně, vyplněné podle Template_dane.602, dostupného na internetových stránkách daňového úřadu přístupné přes Internet Explorer 6 nebo nižším. Daňová přiznání musí být vytištěna, podepsaná notářsky ověřeným podpisem a razítkem fyzické nebo právnické osoby.

U osob mladších 37 let musí být podepsáno i zákonnými zástupci, kteří zároveň nesou trestní odpovědnost za správnost vyplnění. U osob starších 37 let musí potvrzení vydat státem certifikovaný obvodní lékař, psychiatr a státem schválený školní výchovný poradce, ke kterému byl občan přidělen naposledy, když navštěvoval státní vzdělávací instituci.

Závěr

Věříme, že jsme se dotkli všech problémů souvisejících s existujícími kryptoměnami.

Myslíme si, že KeynesCoin je významným krokem ke šťastné vládě a šťastnému národu. Věříme, že takto navržená měna bude podporovat ekonomický růst planet Mléčné dráhy příštích 300 tisíc let a díky demokraticky zvoleným úřadům bude respektovat vůli lidu.

Zdroj: progressbary Hackerspace

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 1 527 × | Prestiž Q1: 11,23

+17 plus Známkuj článek minus –0

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, spamovat, nebo tapetovat diskuse zcela mimo téma článku, nebo ji zanášet reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top