Štítky článku: •  

Oikofobie

Tento článeček z pera Evropana Jirky by neměl uniknout Vaší pozornosti, protože až na dřeň odhaluje podstatu (nejen) multikulturalismu.

Definice

milan-kohout-2.jpg (29,116 kiB)
Marxisté III. vlny

Termín „oikofobie“ (oikos — řecky domácnost, phobia — strach, neodpovídající skutečné hrozbě) zavedl filosof Roger Scruton. V českém prostředí ji definoval Rudolf Kohoutek jako „záporné životní pocity, strach, odpor až averze a nenávist vůči vlastnímu domovu, vlasti, národní kultuře a duchovnímu dědictví vlastní společnosti“. Tato porucha osobnosti se velmi často vyskytuje v kombinaci s xenofilií (chorobným přeceňováním cizího). Komplementarita oikofobie — xenofilie je podobná např. komplementaritě bulimie — anorexie.

Druhy oikofobie

Oikofobie pravá (mentální) — vzniká z nezvládnutého přechodu mezi pubertou a dospělostí. Odmítnutí domova je do jisté míry součástí pubertální vzpoury proti rodičovské autoritě, mívá krátké trvání a je překonáno s nástupem mentální dospělosti. U některých jedinců však k takovému završení puberty nikdy nedojde a podvědomě pociťovaný nevyrovnaný vztah k rodičům může přerůst v averzi k celé společnosti a kultuře.

Oikofobie indukovaná — postihuje celé skupiny a jedná se tedy o jev sociálně patologický. Jeho podstatou je nepřijetí základních norem a požadavků společností na jedince kladených, zejména pak požadavku na produktivitu. Tedy na schopnost vytvářet hodnoty a v procesu dobrovolné směny s ostatními získávat obživu. Neschopnost k produktivní činnosti (často zapříčiněná chybějící kvalifikací, někdy i absencí základních sociálních dovedností) pak vede k antisociálním modelům chování, jejichž společensky nejnebezpečnější formou je vytváření parazitických uskupení různého druhu, která oikofobní program užívají jako ideologické krytí svého příživnictví. Společenská nebezpečnost spočívá zejména v napojení těchto útvarů na struktury organizované kriminality (viz pasáž o trestných činech zdaňování a dotování v předchozí kapitole). Parazitická společenství nejsou většinou na počátku složena z pravých (mentálních) oikofobů, oikofobie, jak už řečeno výše, slouží jen jako maska. Hrozí však, že vlivem silné materiální motivace začne původně nepostižený příslušník oikofobní organizace pociťovat typicky oikofobní nenávist a odpor — dojde k oikofobní indukci.

Nejradikálnějším nositelem oikofobních postojů je tzv. neziskový sektor, s oikofobními postoji se lze setkat také v médiích, státním školství a státním aparátě (důvody a parazitické motivace jsou identické).

Oikofobie ve filosofii

Negativistickými postoji k vlastní kultuře se vyznačuje filosofie postmodernismu, tzv. New Age a především neomarxismus frankfurtské školy (Adorno, Fromm, Habermass). Tito marxisté třetí vlny se poučili z krachu tradiční marxistické doktríny a změnili „obraz nepřítele“. Už ne buržoazie, ale cílem útoku je celá západní kultura, která má být zničena se svými hlavními oporami — rodinou a náboženstvím. Už ne dělnická třída coby hnací síla, ale nespokojené menšiny (ženy, homosexuálové, přistěhovalci). A už ne revoluce, ale „dlouhý pochod institucemi“ (Adorno). Pomalé, trpělivé, do postupných a drobných kroků rozložené ovládnutí masové kultury, médií a vzdělávací soustavy (podobnou taktiku formulovali také angličtí fabiáni).

Oikofobie v ideologii

Nejvlastnějším ideologickým výrazem oikofobního myšlení je nenávistná ideologie multikulturalismu, oikofobní akcenty se rovněž objevují v ideologii politické korektnosti.

Multikulturalismus hlásá radikální rovnost všech kultur, z této všeobjímající rovnosti však vyjímá kulturu evropskou, která je činěna zodpovědnou za všechno zlo ve světě. Jejím největším proviněním je kolonialismus, imperialismus a v moderní době pak konzumerismus, údajně ničící duchovněji založené kultury ostatní. Multikulturalismus v praxi znamená, že cizí zvyklosti a instituce mají být preferovány kdykoli je to možné, v případě konfliktu s jakoukoli kulturní minoritou mají domácí instituce a konvence ustoupit. Všemi dostupnými prostředky má být také řízeně šířen pocit provinění a dluhu vůči zbytku světa.

Oikofobie ve vědě

Typická oikofobní sebenenávist se projevuje především ve dvou oborech — v ekologii a klimatologii. Ekonomiku poškozující opatření mají především postihnout západní průmysl a poškodit jeho konkurenceschopnost.

Oikofobie v politice

V politické oblasti se oikofobie projevuje ve formě sílící role mezinárodních organizací, řízených anonymními byrokratickými aparáty. Výsledkem činnosti těchto organizací je stupňující se množství regulací, harmonizací, směrnic a jiných opatření, zacílených především proti místním zvyklostem a hodnotám. Politické instituce domácí předávají čím dál tím větší část rozhodovacích pravomocí těmto nadnárodním uskupením a samy se stávají pouhými implementátory. Nejviditelnějším projevem oikofobních a xenofilních tendencí současné politiky je organizovaná imigrace ze vzdálených civilizačních okruhů. Motivací je tzv. dovoz voličů, kteří mají vládnoucím socialistickým elitám zajistit oporu proti nespokojené části produktivního obyvatelstva.

Převzato z D-FENS

Autor článku: | Vydáno: | Přečteno: 9 870 × | Prestiž Q1: 23,00

+72 plus Známkuj článek minus –5

Interní diskuse

Komentáře

Článek má 0 komentářů.

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Článek už je přlíliš starý. Diskuse k němu byly uzavřeny.

Dosud bez komentářů

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top