Diskuse


Byty, byty, byty…

Pravidla pro diskutující

Přidáním komentáře souhlasíte s tím, že budete dodržovat základní pravidla slušné výměny názorů. Vítám jejich střet, ale snažte se je vždy vést v rámci kultivované debaty. Bude-li se někdo chovat jako sprostý nevychovanec, pokud bude urážet ostatní komentující, nebo mi bude zanášet diskusi nevyžádanou reklamou, takové příspěvky nekompromisně zablokuji. Na oplátku slibuji, že i kontroverzní příspěvky nebudu editovat, ani mazat, pokud neporušíte pravidla zmíněná výše. Za deset porušení těchto pravidel budete z diskuse nekompromisně a navždy vyřazeni (včetně IP adresy). PeTaX

Chcete-li také diskutovat, musíte se nebo nejprve

Vojtěch Běhunčík [306]

Nová soustava stavebních úřadů
https://www.novystavebnizakon.cz/zmeny/nova-soustava-stavebnich-uradu/
---
Návrh Ministerstva pro místní rozvoj:
Návrh počítá se zásadní změnou uspořádání stavebních úřadů. Má vzniknout speciální jednotná soustava stavebních úřadů, vyňatých z přenesené působnosti obcí a krajů. Jejich nadřízeným orgánem má být Nejvyšší stavební úřad.
Podrobněji:
- Vyloučení stavební správy ze spojeného modelu veřejné správy agendu v oblasti státní stavební správy již nemají mít na starost obce (v přenesené působnosti) ani krajské úřady
- změna má eliminovat problém systémové podjatosti, kdy úředníci stavebních úřadů nerozhodují zcela nezávisle na zájmu obce

Integrace stavebních úřadů a dotčených orgánů
- má vzniknout nová soustava profesionální státní stavební správy, která převezme stávající kompetence stavebních úřadů všech typů (obecných, speciálních, vojenských a jiných) a všech úrovní (ústřední, regionální, místní). Soustava stavebních úřadů by tedy měla fungovat podobně jako například stávající finanční nebo katastrální úřady.

Vznik Nejvyššího stavebního úřadu
- vrcholným orgánem nové soustavy by měl být Nejvyšší stavební úřad, který bude podřízen MMR
- Nejvyšší stavební úřad bude vykonávat působnost nejen ve správním řízení v jednotlivých věcech, ale též v oblasti výkonu vrchního státního dozoru, metodiky, ekonomiky, personalistiky aj.

Konstrukce zbytku nové soustavy státní stavební správy
- základním stupněm nové soustavy institucí se mají stát krajské stavební úřady se sídly v krajských městech s územními pracovišti v obcích
- v prvním stupni budou jako správní orgány rozhodovat územní pracoviště, o opravných prostředcích bude rozhodovat krajský stavební úřad

Výkon úřední činnosti
- mělo by dojít k posílení nezávislosti úředníků státní stavební správy a dalších podmínek pro personální stabilitu, kariérní růst a řádný výkon jejich činnosti díky služebnímu poměru
- MMR a dalších ústřední orgány státní správy, pod něž spadá agenda, kterou by nově měli vykonávat úředníci stavebních úřadů,

Vojtěch Běhunčík [306]

- MMR a dalších ústřední orgány státní správy, pod něž spadá agenda, kterou by nově měli vykonávat úředníci stavebních úřadů, by měly získat možnost jejich jednotného metodického řízení.

Odpovědnost za způsobenou újmu
- mělo by dojít ke sjednocení a posílení principu odpovědnosti za újmu způsobenou nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem stavebního úřadu, která je dnes zcela rozptýlena mezi MMR, územní samosprávné celky a dotčené orgány a jejich gesční ústřední orgány státní správy
---
---
Dovolím si odhadnout, že novým návrhem se
- zvýší počet úřadů
- navýší počet úředníků
- dojde k větší centralizaci a odtržení centrálních úřadů od života v obci

PeTaX [2]

O tom vůbec nepochybuji. Jak tam čtu kariérní růst a personální stabilitu, je jasné, komu je ta deforma především určena.
Že to nebude občan a jeho ústavou garantované právo na soukromé vlastnictví, jeho využívání a nedotknutelnost, je nade vší pochybnost.

Vojtěch Běhunčík [306]

Byty (zejména v Praze):
Každý rok přibude Praze 12 000 až 15 000 obyvatel.
To znamená, že každý rok někde jinde v ČR zmizí jedno středně velké město.
viz Praha: Projekce obyvatelstva v hl. m. Praze do roku 2070
https://www.kurzy.cz/zpravy/522650-praha-projekce-obyvatelstva-v-hl-m-praze-do-roku-2070/

Nestálo by spíše za úvahu posilovat průmysl a zlepšovat životní podmínky v okrajových oblastech ČR, které se vylidňují?

P.S.
Morava doplatila na to, že se po rozbití ČSR stala nikoliv středem republiky, ale zanedbávanou okrajovou oblastí.

Svobodný svět

Jen svoboda jednotlivce vede ke svobodné společnosti

top